Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Fravær Sygefravær

Sygefravær

Sygefraværspolitik på Aarhus Universitet

Sygemelding

Du skal meddele sygdom til dit arbejdssted, ved arbejdstidens begyndelse på den første sygedag.
Arbejdsstedet har fastsat en procedure for, hvem sygemelding skal ske til (f.eks. nærmeste leder eller en sekretær), og hvordan sygemeldingen skal ske (telefonisk, pr. mail el.lign.). 

Arbejdsstedets ledelse skal sørge for, at alle medarbejdere er bekendt med proceduren for sygemelding. Nyansatte medarbejdere skal som led i introduktionen, informeres om proceduren for sygemelding.

Hvis du skal have foretaget en operation eller længerevarende behandling, skal du oplyse tidspunktet for sygefraværet til arbejdsstedet, så snart du bliver bekendt med det. Dette af hensyn til muligheden for planlægning af arbejdet.

Sygefravær bliver registreret, og din leder kan bede om at sygdommen dokumenteres. På nogle arbejdssteder, vil du skulle underskrive en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom (fraværsskema – se boksen til højre) med angivelse af datoen for første og sidste sygedag. På andre arbejdssteder sker der et elektronisk fraværsregistreringssystem, hvor du selv registrerer sygefraværet. Husk at oplyse, hvis fraværet er omfattet af en § 56 aftale, da det har betydning for universitetets mulighed for at få sygedagpengerefusion.
 
Sygefraværssamtale

I forbindelse med længerevarende sygdom (over 21 dage), er universitetet forpligtet til at indkalde dig til en sygefraværssamtale med et rimeligt varsel senest 4 uger efter din første fraværsdag. Det anbefales, at samtalen afholdes omkring den 10.-14. sygefraværsdag, og hvis fraværet fortsætter hver 2. – 4. uge.

Du vil også blive indkaldt til en sygefraværssamtale, hvis du har haft flere fraværsperioder.

Afholdelse af sygesamtaler gælder for alle medarbejdere som gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer ugentligt. Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis du er i en opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter første sygedag. 
 
Formålet med sygefraværssamtalen er at drøfte mulighederne for hel/delvis genoptagelse af arbejdet, samt at afdække eventuelle skånebehov som arbejdspladsen kan afhjælpe. 
 
Det er nærmeste leder, som indkalder og afholder sygefraværssamtalen. Lederen kan eventuelt medtage en repræsentant fra hovedområdets HR-afdeling. Du vil altid blive tilbudt at medtage en bisidder, hvilket oftest vil være din tillidsrepræsentanten. 
 
Din leder må ikke spørge ind til, hvad du specifikt fejler, men du kan altid vælge at fortælle det til din leder alligevel.

Der er notatpligt, når der afholdes en sygefraværssamtale. Det betyder, at der skal laves et referat af samtalen og evt. indgåede aftaler. 

Lægeerklæring

Universitetet kan kræve fravær på grund af sygdom dokumenteret ved en lægeerklæring. Universitetet har mulighed for at indhente følgende lægeerklæringer:

  • Mulighedserklæring: Anvendes hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage, og udarbejdes med henblik på at fastholde dig i arbejde. Attesten giver universitetet og dig mulighed for at få din læges vurdering af, hvorvidt du fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at dit helbred forværres. Første del af mulighedserklæringen udfyldes af din leder og dig. Derefter udfylder din læge del to af erklæringen. Mulighedserklæringen kan indhentes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Den kan også anvendes ved gentagne sygemeldinger, også hvis du ikke aktuelt er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag dig.
  • Varighedserklæring: Anvendes for medarbejdere, der forventes sygemeldt i mere end 14 dage, og det ikke vurderes hensigtsmæssigt at indhente en Mulighedserklæring. Varighedserklæringen angiver hvor længe du forventes sygemeldt.
  • Friattest: Anvendes fx ved et hyppigt eller atypisk fravær, eller hvis du ikke har mulighed for at komme ind til en sygesamtale med sin nærmeste leder. Erklæringen kan indhentes fra 1. fraværsdag.


Du er forpligtet til at møde op til en sygesamtale, som din leder har indkaldt dig til inden for normal arbejdstid, hvis sygdommen tillader det. Hvis du på grund af sygdomme ikke kan møde op, kan samtalen holdes telefonisk.

Udgiften til en lægeerklæring afholdes af universitetet.
 
Fast track – tidlig opfølgning fra kommunen

Hvis sygefraværet forventes at vare i mere end 8 uger, kan du eller din leder anmode om fast track behandling hos kommunen. Fast track er frivilligt og skal derfor aftales mellem dig og din leder.

Fast track indebærer, at du automatisk får den første opfølgningssamtale med kommunen senest 2 uger efter anmodningen, mod normalt 8 uger fra første fraværsdag. Dermed kan kommunen sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber.

Fastholdelsesplan

Ved forventet sygefravær på mere end 8 uger fra første sygedag, kan du anmode om en skriftlig fastholdelsesplan for, hvordan du helt eller delvist hurtigst muligt kan vende tilbage til universitetet. 

Fastholdelsesplanen skal udarbejdes i fællesskab mellem dig og din leder og kan for eksempel indeholde en beskrivelse af en arbejdspladsindretning og ændrede arbejdsopgaver. Det vigtigste er, at planen er konkret og handlingsorienteret. Din leder kan afvise at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis det ikke skønnes hensigtsmæssigt. Hvis du har fået udarbejdet en fastholdelsesplan, skal planen tages med til opfølgningssamtalen hos jobcenteret.

 

 

 

302382 / i40