Q&A om PCB

Rapport viser et moderat forhøjet niveau af stoffet PCB i ti bygninger på ST og Aarhus BSS. Konkrete handlingsplaner er sat i værk for at få renset bygningerne.

Få svar på de mest stillede spørgsmål om PCB her. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teknisk chef på Aarhus BSS, Eigil Jensen eller teknisk chef på ST, Bent Lorenzen.
Overordnede spørgsmål om PCB kan rettes til chef for Bygninger, Charlotte Lyngholm

Hvad koster det at fjerne PCB-kilderne?

- Det afhænger meget af kilden. Det koster cirka 2.000 kr. at skifte et lysarmatur. Er PCB-kilden eksempelvis et defekt lysarmatur i ét lokale, skiftes alle tilsvarende lysarmaturer i den pågældende bygning. Desuden skal rummene rengøres grundigt efterfølgende. Lamper, der kan indeholde PCB er gamle lamper, hvorfor udgiften vil kunne dækkes under det normale driftsbudget.
Hvis smittekilden er maling, fuger eller vinduer, vil det som oftest være dyrere.

Hvorfor er PCB-kilderne ikke blevet skiftet noget før, når de er omkring 30 år gamle?

- Mange af PCB-smittekilderne er lysarmaturer (loftslamper), som har fungeret uden problemer, og man er derfor først blevet opmærksom på problemet ifm. rapporten. Man skifter dog alle de lysarmaturer, som kan indeholde pcb, nu – uanset om der er fundet forhøjede PCB-værdier i de lokaler, hvor de hænger. Lamperne afgiver kun PCB, hvis de er utætte.

Hvorfor skal man være særligt opmærksom, hvis man er gravid?

- PCB ophobes i kroppen og kan overføres til fostre, hvis man er gravid. Derfor skal man som gravid være særlig opmærksom, og bør ikke opholde sig over længere tid i bygninger med forhøjede PCB-værdier. Man vil få anvist et andet fysisk arbejdssted, hvis man er gravid og vedkommendes nuværende arbejdssted ligger i en bygning med PCB-værdier over 300 ng. (Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er nogen helbredsrisiko ved under 300 ng. pcb/m3)

Hvor syg kan man blive af PCB-stoffer?

- Pcb formodes ikke at forårsage akut sygdom, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter. PCB mistænkes bl.a. for at være kræftfremkaldende og have en negativ effekt på nervesystemet og hormonbalancen. Ved længere tids ophold i bygninger med forhøjede PCB-værdier vil der typisk ske en ophobning af stoffet i kroppen, som kan være sygdomsfremkaldende. (kilde: pcb-guiden.dk/helbred_effekt)

Jeg har siddet på det samme kontor i mange år. Hvad er risikoen for, at jeg bliver syg?

- Det er desværre ikke muligt at sige noget præcist om risikoen for sygdom hos den enkelte. Vi får PCB mange andre steder fra, og den mængde, man får fra bygningen, udgør kun en del af den samlede mængde, man udsættes for.

Mennesker kan optage PCB ved berøring, indånding eller gennem kost, hvor den største kilde typisk er sidstnævnte. PCB formodes ikke at forårsage akut sygdom, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter.

Kan man nægte at gå på arbejde, hvis ens arbejdsplads ligger i en bygning med forhøjede PCB-værdier?

- Hvis en arbejdsplads, ifølge Arbejdstilsynets regler, skal lukkes pga. PCB, vil AU tage initiativ til det. Hvis en medarbejder er særligt bekymret over et aktuelt forhøjet PCB-niveau, så vil der blive fundet en arbejdsplads i en anden bygning indtil niveauet er nedbragt. Det gælder særligt gravide eller andre, som der bør tages særlige helbredsmæssige hensyn til.

Arbejdstilsynet tillader ikke arbejde i lokaler med PCB – hvordan forholder man sig til det på AU?

- Arbejdstilsynet kan give såkaldt strakspåbud om afværgeforanstaltninger ved koncentrationer over 10.000 ng/m3 i lokaler, hvor ansatte opholder sig, og påbud i øvrigt, når niveauet er over 1.200 ng. Målet er at få niveauet under 300 ng i samtlige bygninger. Et påbud skal effektueres inden for et til to år.  Eftersom man er i fuld gang med at lave og iværksætte handlingsplaner, som overholder den tidsramme, forventes det ikke, at der kommer et påbud fra Arbejdstilsynet.

(kilde: arbejdstilsynet.dk/da/404Side.aspx=http://arbejdstilsynet.dk/om+arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/kemi-stoev-biologi/2011-pcb-i-bygninger.aspx)

Hvorfor kommunikeres der først omkring PCB-fundene nu?

- AU har valgt først at kommunikere omkring fundene i forbindelse med, at PCB-rapporten med de endelige målinger fra Bygningsstyrelsen er blevet færdiggjort og behandlet i ministeriet. Havde AU valgt at kommunikere de foreløbige – og ufuldstændige – målinger ud i efteråret, var der risiko for at skabe unødvendig uro og usikkerhed. Bortset fra en enkelt måling i et lokale, der ikke var i brug, lå alle foreløbige målinger med forhøjede PCB-tal inden for det felt, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler renoveringen påbegyndes inden for et til to år. Dén anbefaling vil universitetet fortsat kunne følge, selv om man skulle afvente den endelige rapport.

Hvorfor er PCB-undersøgelsen overhovedet blevet lavet?

- PCB er blevet anvendt i en række byggematerialer i perioden 1950-1977 (dog indtil 1986 i kondensatorer i lysstofarmaturer), og eftersom stoffet er miljø- og sundhedsmæssigt problematisk, har Bygningsstyrelsen gennemført en undersøgelse, som skal kortlægge PCB i styrelsens egne bygninger. Heriblandt de mere end 300 AU-bygninger som styrelsen ejer. Udover kortlægningen skal undersøgelsen vurdere, om der er eller har været en sundhedsmæssig påvirkning af PCB i indeluften. PCB-fundene på AU er således en del af en større undersøgelse, som Bygningsstyrelsen har foretaget på en række af universiteterne i Danmark. Undersøgelserne er blevet udført i et samarbejde med Arkitema og Grontmij.

Pcb har også været brugt til bl.a. fuger, maling og visse gulvbelægninger. Desuden kan PCB vandre mellem visse materialer, bl.a. fra en fuge til et trævindue. Så selv om fugen er skiftet, kan det være nødvendigt også at fjerne vinduet.

Har man målt PCB-niveauet i alle lokaler?

- Nej, målingerne er blevet foretaget som stikprøver i udvalgte lokaler i de AU-bygninger, som Bygningsstyrelsen ejer. Der bliver ikke målt i bygninger, der er opført efter, at man holdt op med at bruge PCB-holdige byggematerialer. Bygningsstyrelsen har lavet målinger i alt 215 AU-bygninger. Stikprøvemetoden er den normale og anerkendte praksis når man måler efter PCB. I de bygninger hvor stikprøverne viser forhøjede PCB-værdier, bliver der foretaget yderligere målinger.

- I foråret har man undersøgt de knap 30 AU-bygninger, som Bygningsstyrelsen ikke ejer. Dette er blevet gjort efter samme metode, som ved Bygningsstyrelsens bygninger.

Hvordan kan jeg vide, at den bygning, hvor jeg har kontor, ikke også er forurenet med PCB?

- For bygninger, som er ejet af Bygningsstyrelsen, kan svaret findes ved opslag her. Bygningen er farvet grøn, hvis der ikke er konstateret PCB-niveauer over det niveau, der kræver tiltag. 

 

- Der er ikke konstateret PCB-niveauer over den sundhedsskadelige grænseværdi i nogle af de AU-bygninger, som Bygningsstyrelsen ikke ejer. 

Hvorfor står der november på forsiden af rapporten fra Bygningsstyrelsen?

- Ministeriet har modtaget rapporten i november og har herefter brugt fra november til marts på at kvalitetssikre rapporten. AU modtog rapporten den 19. marts 2015.

Hvad med alle de bygninger AU bruger, og som ikke ejes af Bygningsstyrelsen?

- Aarhus Universitet lejer sig ind i knap 30 bygninger, som Bygningsstyrelsen ikke ejer, og som er bygget eller renoveret i den periode, hvor man anvendte PCB-holdige materialer. Disse bygninger er hen over foråret blevet undersøgt for spor af PCB-holdige materialer i indeluften, og resultatet er, at der ingen steder er fundet PCB-niveauer over den sundhedsskadelige grænseværdi.

Alle AU’s bygninger er nu undersøgt for PCB-holdige stoffer.

Hvorfor går håndværkerne, som skal fjerne PCB-kilder, rundt i rumdragter?

- Det kan se voldsomt ud at håndværkene anvender ”rumdragter”, når de fjerner byggemateriale med PCB. Det er påbudt, og når håndværkerne har dragterne på, skyldes det, at de kommer i tæt berøring med PCB-kilderne, når de fjerner materialerne. Og arbejder de gennem en længere periode med oprensning af materialet, beskytter dragterne dem mod unødig kontakt og påvirkning.

Hvad med rengøringspersonalet i de berørte bygninger, er de ikke ekstra udsat?

- Rengøringspersonalet opholder sig ikke i samme lokale over en hel dag, og da de forhøjede PCB-niveauer kun er konstateret i enkelte lokaler, vurderes det, at rengøringspersonalets konstante bevægelse fra rum til rum, nedsætter den gennemsnitlige eksponering.

Kommer der ekstraordinær rengøring for fx at støvsuge, tørre overflader og vaske gardiner?

- Ja – hvis der er konstateret forhøjede PCB-niveauer, er grundig rengøring af alle overflader en del af den handlingsplan, der aktiveres, for at nedbringe niveauerne.


1421725 / i40