Kemikalieaffald

 • Flydende kemikalier opsamles i UN-godkendte dunke.
 • Der må ikke blandes kemikalier, der kan reagere farligt med hinanden!

                                          5 liter UN dunk
 

 • Fast kemikalieaffald som f.eks. tomme emballager, geler, eppendorfrør, servietter, pipettespidser, handsker og lignende, som er kontamineret med farlige kemikalier opsamles til kraftige plasticposer eller andre beholdere, som f.eks. spande med låg på.
 • Der opsamles kun ovenævnte ting til Fast kemikalieaffald, hvis kemikaliet er mærket med:

                    CLP ToxicCLP HealthCLP CorrosiveCLP FlammableCLP Environment

 • Stikkende og skærende genstande med kemikalier, skal opsamles i kanylebøtter (f.eks. kanyler/skalpeller o.l.).

                                           Kanyleboske

Mærkning af kemikalieaffald

Alt kemikalieaffald skal mærkes omhyggeligt med:

 • Indhold
 • Identifikation, i form af initialer, rum nr. eller gruppe nr.
 • I henhold til Ekokem's sorteringsnøgle skrives bogstavet for affaldsgruppen.

                                                Affaldsdunk

Dunken fyldes maks. 90 % og låget spændes med en tilhørende skruenøgle, derefter sættes dunken ned i affaldsrummet.


Hvis affaldet indeholder et kræftfremkaldende stof skal affaldsbeholderen forsynes med denne etiket:carcinogen 

 • H350 opsamles ned til 0,1 %
 • H351 opsamles ned til 1 %
 • Hver opmærksom på at enkelte stoffer kan have andre grænser jvf. Kræftbekendtgørelsen.


Affald skal opbevares efter de samme regler, som gælder for kemikalier, indtil de sendes væk, f.eks. skal gift stå i giftskab, oplagsenhederne vedr. brandfarlige væsker må ikke overskrides osv.

  


1426501 / i40