Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Barsel Adoptant

Adoptant

Ret til orlov i forbindelse med adoption

En adoptionsorlov vil normalt være opdelt i 3 faser: 

  1. Orlov før forventet modtagelse af barnet (ind- el. udland)
  2. Adoptionsorlov – 14 uger – efter formel modtagelse af barnet
  3. Forældreorlov – fra uge 15 og 32 uger frem

OBS!

Retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpengerefusion.

Med virkning fra den 1. juli 2018 skal lønmodtageren være i beskæftigelse enten dagen ‎før fraværet eller på den første fraværsdag. Derudover skal lønmodtageren have ‎indberettet mindst 160 timer i indkomstregistret inden for de seneste 4 måneder – og i ‎mindst 3 af de seneste 4 kalendermåneder skal lønmodtageren have arbejdet mindst 40 ‎timer pr. måned.

Opgørelsen af beskæftigelseskravet vil fra den 1. januar 2018 blive digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark vil kunne kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.

Orlov før forventet modtagelse af barnet

Barnet modtages i Danmark

Begge adoptanter, der modtager et barn i Danmark, har ret til løn i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem og hvis adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Den dag, hvor barnet bringes til hjemmet, regnes med til perioden før modtagelsen.

De kommunale myndigheder kan i særlige tilfælde vurdere, om der er behov for, at adoptanterne opholder sig for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Orloven kan i disse tilfælde forlænges med op til 1 uges ekstra orlov med løn.

Tidspunktet for orloven før forventet modtagelse af barnet skal meddeles nærmeste leder så tidligt som muligt.

Du skal i den forbindelse udfylde adoptionsskema 1.

Barnet modtages i udlandet

Begge adoptanter, der modtager et barn i udlandet, har ret til orlov med løn i op til 4 uger før modtagelsen. De 4 uger kan forlænges med op til yderligere 4 uger, hvis modtagelsen af barnet trækker længere ud end de forventede 4 uger og hvis denne forlængelse ikke skyldes adoptanternes forhold.

Orloven regnes fra den dag, hvor adoptanterne rejser ud af Danmark for at hente barnet og varer til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov uanset om forældrene rejser til Danmark umiddelbart efter modtagelsen, eller om de bliver i udlandet for en periode herefter.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 1.

 

Orlov efter formel modtagelse af barnet (ind- og udland)

Adoptionsorlov - uge 1-14

Dagen efter, at de formelle betingelser for at tage barnet med hjem, starter adoptionsorloven. Tidspunktet for modtagelse af barnet skal dokumenteres over for arbejdsgiver, hvis dette forlanges.

Som adoptant har du/I ret til lønnet orlov i 14 uger efter modtagelsen af barnet. De 14 ugers orlov kan deles mellem adoptanterne, men kan kun udnyttes af én af forældrene ad gangen.

En af de adopterende forældre har ret til to ugers sammenhængende orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Med virkning fra den 1. januar 2018 kan disse to ugers orlov afholdes i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren. I denne periode kan adoptanterne således holde orlov samtidig.

Den ene adoptant har ret til at fremrykke sin forældreorlov (32 uger) eller dele heraf, så den kan holdes samtidig med, at den anden adoptant holder orlov i de første 14 uger.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 2.

Forældreorlov – uge 15 og fremefter

Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Den anden adoptant har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan skal du ansøge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat har den ene adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Den anden adoptant har i samme periode, som statsansat, ret til løn i 7 uger. Hvis adoptanterne ikke er af samme køn, tilkommer retten til de 7 uger den mandlige adoptant. Forlængelsen fra 6 til 7 uger er gældende for børn modtaget den 1. april 2015 eller senere.
Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis den anden forælder ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 (13) uger med fuld løn. Dette gælder uanset om den anden forælder holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven. 

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.


Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudt orlov.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 3.

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.  

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 3.

431835 / i40