Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Barsel Mor

Mor

En mors orlov vil normalt være opdelt i 3 faser:  

  1. Graviditetsorlov
  2. Barselsorlov 
  3. Forældreorlov

Beskæftigelseskrav

Retten til løn efter barselsaftalen er som udgangspunkt betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpengerefusion.

Med virkning fra den 1. juli 2018 skal lønmodtageren være i beskæftigelse enten dagen ‎før fraværet eller på den første fraværsdag. Derudover skal lønmodtageren have ‎indberettet mindst 160 timer i indkomstregistret inden for de seneste 4 måneder – og i ‎mindst 3 af de seneste 4 kalendermåneder skal lønmodtageren have arbejdet mindst 40 ‎timer pr. måned.

Opgørelsen af beskæftigelseskravet vil fra den 1. januar 2018 blive digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark vil kunne kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.

Graviditetsorlov – 6 uger før forventet fødselstidspunkt

Du har ret til 6 ugers fravær med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i graviditetsorloven.

Som udgangspunkt for, hvordan 6-ugers perioden fastlægges, anvendes din praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af din vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet forventet fødselstidspunkt, anvendes dette i stedet. Ved planlagt kejsersnit lægges datoen for kejsersnittet til grund.

Hvis du føder tidligere end forventet, vil din graviditetsorlov blive kortere end 6 uger.

Hvis du føder senere end forventet, vil graviditetsorloven blive længere end 6 uger. Det vil dog ikke medføre nogen afkortning af den barselsorlov, som du har ret til efter fødslen. 

Efter aftale med nærmeste leder har du mulighed for at arbejde delvist i graviditetsorloven.

Du skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette din nærmeste leder om tidspunktet for den forventede fødsel og om, i hvilket omfang du vil afholde graviditetsorlov.

Du skal i den forbindelse indsende barselsskema 1.

Barselsorlov - uge 1-14

Du har pligt til at holde barselsorlov i de første 2 uger efter fødslen og herefter ret til barselsorlov i de følgende 12 uger.

Hvis du gerne vil afholde barselsorlov også efter de 2 første uger efter fødslen, skal du inden 8 uger efter fødslen underrette din nærmeste leder om, hvornår du vil genoptage arbejdet.  

Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist (dog ikke de første 2 uger efter fødslen) med eller uden tilsvarende forlængelse af orlovsperioden. Barselloven fastsætter ingen varslingsregler for en mor, der ønsker at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt at orientere din nærmeste leder tidligst muligt.

Der er også mulighed for efter aftale med nærmeste leder at genoptage arbejdet i fuldt omfang, men den resterende barselsorlov kan ikke udskydes til senere brug i fx forældreorlovsperioden.

Du skal i den forbindelse indsende barselsskema 2.

Forældreorlov – uge 15 og fremefter

Forældreorloven holdes som udgangspunkt efter din barselsorlov efter den 14. uge. Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets far har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan skal du ansøge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat vil 6 ugers forældreorlov være øremærket til dig som mor. Du har ret til fuld løn i disse 6 uger.  Såfremt barnets far også er omfattet af statens barselsaftale, har han ret til fuld løn i 7 uger (forlængelsen af den øremærkede lønret til faderen/medmoderen fra 6 til 7 uger er gældende for børn født den 1. april 2015 eller senere). Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets far ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om faderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven 

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven.

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.  

Udskydelse af forældreorlov 

Retsbaseret udskudt orlov     

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov.                                                                                                                 

Aftalebaseret udskudt orlov     

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov samt udfylde og fremsende barselsskema 3

431833 / i40