Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Erstatningsferie

Erstatningsferie

Hvem er omfattet?

Alle medarbejdere, der har optjent betalt ferie ved AU samt medarbejdere med feriegodtgørelse fra anden arbejdsgiver.

 

Ret til erstatningsferie for sygdom opstået under ferien

Fra 1. maj 2012 har du mulighed for at kræve erstatningsferie efter ferielovens par. 13, hvis du bliver syg under ferien og er syg i mere end 5 dage (karensdage) inden for et ferieår.

Med andre ord indtræder retten til erstatningsferie først efter forløbet af 5 dages sygdom under påbegyndt ferie.

De 5 dages sygdom kan være fordelt over flere ferieperioder. Dette betyder, at du opnår ret til erstatningsferie, når du sammenlagt har haft 5 sygedage i en eller flere ferieperioder inden for et ferieår.

Hvis du ikke har optjent ret til 25 betalte feriedage, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Karensperioden bliver altså kortere, hvis der ikke er optjent 5 ugers betalt ferie. Har du for eksempel optjent ret til 20 betalte ferie i optjeningsåret, indtræder erstatningsferien efter den 4. sygedag (20 x 1/5 = 4 karensdage).

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at opnå ret til erstatningsferie:

  • Der er først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. Dvs. du selv bærer risikoen for de første 5 sygedage under ferie i hvert ferieår (karensdage).
  • Karensdagene tæller først fra den dag, du underretter tjenestestedet om sygdommen i overensstemmelse med de regler, der er gældende for enheden. Kravet om underretning til ledelsen gælder også, selvom du er på ferie i udlandet. Hvis du f.eks. først sygemelder dig på 3. sygedag, så tæller de første 2 sygedage ikke med – hverken som karensperiode eller som erstatningsferie, hvis karensperioden er ”opbrugt” under en tidligere ferie. Ved helt særlige omstændigheder, hvor du ikke har været i stand til at sygemelde dig, kan AU se bort fra kravet om sygemelding på 1. dag.
  • For at få erstatningsferie skal du fremsende en lægeerklæring (eller anden lægelig dokumentation), der er gældende fra 1. sygedag. Du skal selv betale lægeerklæringen, og er der tale om sygdom over flere sygdomsperioder og under flere ferieperioder, skal der ske lægelig dokumentation for hver enkelt sygdomsperiode. Lægeerklæringen kan udstedes som en friattest eller anden betryggende dokumentation, for eksempel journaludskrift fra et hospital. Hvis du befinder dig i udlandet, skal du få en erklæring fra en læge i det pågældende land, der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen.

Opgørelse af karensdage, hvis du er syg over flere ferieperioder

Har du flere ferieperioder med sygdom i et ferieår, har du ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5 sygedage (karensperioden) inden for samme ferieår.

Har du således opbrugt 5 sygedage under ferien i ferieåret, har du krav på erstatningsferie fra 1. sygedag, hvis du igen bliver syg under ferie i det samme ferieår.

Det er ikke et krav, at sygedagene skal være sammenhængende, og sygedagene kan derfor akkumuleres gennem flere sygeperioder. For eksempel:

  • Du er syg 3 dage i din sommerferie -> ingen erstatningsferie
  • Du er syg 4 dage i efteråret -> 2 erstatningsdage (7 dage – 5 dage) (karensperioden))

Afholdelse af erstatningsferie

Bliver du rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du i forbindelse med din raskmelding meddele ledelsen, om den resterende del af ferien holdes, eller om arbejdet genoptages. Det er alene resten af den planlagte ferie, som du kan vælge at holde. Du har således ikke ret til at holde evt. erstatningsferie i forlængelse af din raskmelding.

Den erstatningsferie, som sygdommen har udløst, kan derfor som udgangspunkt ikke afholdes i forlængelse af den oprindelige ferie. Dette forudsætter ledelsens samtykke. Erstatningsferie skal derfor som al anden ferie enten aftales eller varsles.

Såfremt erstatningsferien på grund af en feriehindring ikke kan holdes i indeværende ferieår, overføres erstatningsferien til det efterfølgende ferieår.

 

 

371767 / i40