Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Ferieregler

Ferieregler

De relevante regelsæt for ansatte, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, er

Se i øvrigt Ferievejledning.

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Ferieaftalens kapitel 4 indeholder enkelte særregler for tjenestemænd samt for visse tjenestemandslignende ansatte.

Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i ferieaftalens §§ 6 og 7. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af ferieaftalens kap. 5 om særlige feriedage.

Visse lægegrupper er ikke omfattet af aftalen i sin helhed, men alene af ferieaftalens kap. 5 om særlige feriedage.

For elever gælder særlige ferieregler.


Optjening af ferie og særlige feriedage

Du optjener 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår = optjeningsåret. Ved uafbrudt beskæftigelse i hele optjeningsåret optjener du således 25 dages ordinær ferie, svarende til 5 ugers ferie.

Deltidsansatte med en arbejdsuge på mindre end 5 dage optjener som alle andre ret til 2,08 feriedag med løn for hver måneds ansættelse, dvs. 25 dages ferie pr. år. Ferien skal imidlertid holdes på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt, og de arbejdsfri dage skal derfor indgå i ferien med et forholdsmæssigt antal. Hvis du eksempelvis arbejder 4 dage om ugen, skal den ugentlige arbejdsfrie dag indgå i en ferieuge. Det betyder, at der i de 5 ugers ferie skal indgå 5 arbejdsfrie dage.

Du optjener 0,42 særlige feriedage for hver måneds ansættelse i optjeningsåret svarende til 5 dage pr. år. Medarbejdere med færre end 5 arbejdsdage pr. uge optjener også 0,42 særlig feriedag pr. måned, men når dagene holdes, skal et forholdsmæssigt antal være arbejdsfrie dage.

Særlige feriedage kan kun afholdes, såfremt de er optjent. Det vil sige, at du ikke har ret til at afholde særlige feriedage uden løn.


Hvornår optjenes ferie

Du optjener ferie, når du er i beskæftigelse. Du optjener normal ferie under fravær på grund af f.eks.:

  • sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov
  • afholdelse af ferie med løn, herunder særlige feriedage
  • omsorgsdage
  • barns 1. og 2. sygedag
  • uddannelsesorlov med hel eller delvis løn


Optjening af ferie i ulønnede ansættelsesperioder


Under tjenestefrihed uden løn optjenes ferie i de første 6 måneder af fraværsperioden. Det er dog en forudsætning, at:

  • du genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og
  • at ferien holdes inden udløbet af det pågældende ferieår - medmindre ferien udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen


Feriens afholdelse

Ferien skal holdes i året efter optjeningsåret. Det såkaldte ferieår går fra d. 1. maj til 30. april det følgende år. Der gives normalt mindst 15 dages ferie (3 uger = hovedferien), som afholdes i sammenhæng i perioden mellem d. 1. maj og den 30. september (ferieperioden).

20 af de 25 ordinære feriedage skal afholdes i ferieåret efter optjeningsåret.

5 af de 25 ordinære feriedage skal afholdes i ferieåret efter optjeningsåret eller kan overføres til det umiddelbart efterfølgende ferieår. Efter anmodning fra dig udbetales 5 af de ordinære feriedage, hvis der ikke er indgået aftale om overførsel af dagene. Hvis du ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har du mistet retten til betaling.

5 særlige feriedage skal afholdes i ferieåret efter optjeningsåret eller kan overføres til det umiddelbart efterfølgende ferieår. Særlige feriedage, som ikke er afholdt ved ferieårets udløb, godtgøres kontant direkte til dig, medmindre det er aftalt at overføre de særlige feriedage til det kommende ferieår.

Ferien fastsættes efter forhandling mellem dig og nærmeste leder.

Hvis ikke det er muligt ved aftale at tilrettelægge ferieafholdelsen, kan lederen varsle afholdelsen af ferie. Varsling af hovedferie skal ske 3 måneder forud for feriens afholdelse, og varsling af restferie skal ske 1 måned forud for feriens afholdelse.

Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem dig og din nærmeste leder. Dine ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten, eller afviklingen af dagene set under ét afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. Hvis afviklingstidspunktet ikke er fastlagt den 1. januar i ferieåret, kan ansættelsesmyndigheden varsle de særlige feriedage til afholdelse. Varslingen skal ske efter reglerne for restferie, dvs. med mindst 1 måneds varsel og til afholdelse i hele dage. 

Ferie skal holdes i den rækkefølge, den er optjent. Optjent ferie holdes før ikke-optjent ferie. Overført ferie afvikles således forud for anden ferie.

En ny medarbejder kan have optjent fuld ret til ferie hos en tidligere arbejdsgiver. Du kan således have optjent ferie til gode eller et ønske om at holde ikke optjent ferie. Har du ikke holdt ferien eller kun holdt nogle af dagene inden ansættelsen, har du ret til at holde de resterende dage, inden ferieåret udløber den 30. april. Når du holder ferie, der er optjent hos en tidligere arbejdsgiver, bliver du trukket i løn fra AU, men du kan til gengæld søge om feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver via borger.dk.

Hvis du har optjent ret til færre end 25 dages ferie i ferieåret eller slet ikke har optjent ret til ferie, har du ret, men ikke pligt, til at holde et antal ikke optjente feriedage, så det samlede antal holdte feriedage i ferieåret bliver 25. Der skal ikke betales løn, når du holder sådan ferie.

En ny medarbejder har ikke ret til at medbringe særlige feriedage fra et tidligere job.  

Løn under ferie

Fastansatte månedslønnede medarbejdere, der har optjent fuld ferieret under ansættelse ved Aarhus Universitet, får udbetalt sædvanlig løn under ferien.

Særligt ferietillæg: Fastansatte månedslønnede medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1½ % af den løn, der er indtjent i det foregående kalenderår (optjeningsåret). Det særlige ferietillæg udbetales normalt sammen med månedslønnen for april.

Timelønnede medarbejdere får ikke udbetalt løn under ferie. I stedet ydes der en feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er indtjent i optjeningsåret.


Ferie og sygdom

En sygemelding er en feriehindring. Det betyder, at du ikke skal holde ferie, hvis du sygemeldes inden ferien påbegyndes. Du kan dog vælge, om du ønsker at holde ferie som planlagt. Hvis du ønsker at holde ferien som planlagt, skal du raskmelde dig til nærmeste leder.

Hvis du bliver syg op til din ferie, skal sygemeldingen foretages senest ved feriens start, f.eks. mandag morgen ved sædvanlig arbejdstids start. Bliver du rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du i forbindelse med din raskmelding meddele nærmeste leder, om den resterende del af ferien holdes eller om arbejdet genoptages.

Bliver du syg efter arbejdstids begyndelse den første feriedag, betragtes ferien som påbegyndt. Der er mulighed for erstatningsferie efter de særlige regler herom.

Ferie ved sygdom over 30 dage

Ved sygdom ud over 30 sygedage indtræder din opholdskommune i behandling af sygesagen, ligesom kommunen udbetaler sygedagpengerefusion. En lang række dispositioner henhører derfor ikke længere under universitetet som arbejdsgiver, men overgår til kommunen.

Såfremt du raskmelder dig med henblik på afholdelse af ferie, kan der opstå problemer, såfremt du ønsker at ”genindtræde” i sygemeldingen efter ferien. Vurderingen af, om dette er muligt, henhører alene under kommunen, og det er derfor vigtigt, at du forinden feriens begyndelse og raskmeldingen kontakter kommunen og aftaler, hvorledes kommunen stiller sig til ønsket om ferie.

Grønt lys fra kommunen er afgørende af hensyn til din fortsatte ret til dagpengerefusion.


Ferie og barsel

Barsels-, forældre- og adoptionsorlov er i visse tilfælde en feriehindring.

 

Ferie og ansættelsesophør:

Afvikling af ferie

Du har selv sagt op

Når du selv har opsagt din stilling, gælder de almindelige regler om ferie i opsigelsesperioden. Er det fastlagt, at du skal holde ferie på et tidspunkt, der ligger inden fratrædelsestidspunktet, holdes ferien som planlagt. Det samme gælder særlige feriedage. Derimod gælder der særlige regler om overført ferie - se afsnit 8.1.4 i ferievejledningen.

Du er blevet sagt op

Udgangspunktet er, at de almindelige regler om ferie gælder i opsigelsesperioden.

Har du et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, gælder der dog særlige regler om afholdelse af hovedferie. Se de særlige regler om afholdelse af hovedferie i ferievejledningen.

Vedrørende overført ferie se de særlige regler herom i ferievejledningen.

For restferie og særlige feriedage gælder ingen særlige regler om afholdelse i opsigelsesperioden.


Afregning af ferie

Når du fratræder, skal universitetet beregne feriegodtgørelse for den ordinære ferie, som du har til gode. Feriegodtgørelse for ordinær ferie overføres til Aarhus Universitets feriefond, og der udsendes orienterende brev fra Feriepengeinfo til din e-Boks.

Universitetet skal også beregne godtgørelse for tilgodehavende særlige feriedage, som udbetales direkte til dig.

Særlige feriedage og evt. overført ferie udbetales direkte til din NemKonto.


Hvis du forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom, alder mv.

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på alderspension, udbetaler AU godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie direkte til din NemKonto. Udbetalingen forudsætter dokumentation i form af en udbetalingsmeddelelse fra din pensionskasse/kommune eller en bekræftelse fra dig.

Forlader du arbejdsmarkedet på grund af sygdom, overfører AU feriegodtgørelse for ordinær ferie til feriefonden, og der udsendes orienterende brev fra Feriepengeinfo til din e-Boks. Godtgørelse for særlige feriedage udbetales direkte til din NemKonto.

Såfremt du samtidig går på alderspension udbetales godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie dog direkte til din NemKonto. Udbetalingen forudsætter dokumentation i form af en udbetalingsmeddelelse fra din pensionskasse/kommune eller en bekræftelse fra dig.

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på efterløn evt. efter forudgående sygdom overfører universitetet feriegodtgørelse for ordinær ferie til feriefonden, og der udsendes orienterende brev fra Feriepengeinfo til din e-Boks. Godtgørelse for særlige feriedage samt overført ferie udbetales direkte til din NemKonto.

I tilfælde af dødsfald udbetaler universitetet godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie til medarbejderens dødsbo.


Hvis du flytter til udlandet

Hvis du har ret til ferie med løn og du fratræder i forbindelse med flytning til udlandet, og i den forbindelse framelder dig cpr.-registeret, udbetaler universitetet feriegodtgørelse for tilgodehavende ordinær ferie, særlige feriedage og overført ferie direkte til din NemKonto. Udbetaling forudsætter dokumentation i form af en attest fra folkeregisteret eller en bekræftelse fra dig.

 

 


302380 / i40