Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Sygdom og andet fravær Fravær uden løn til pasning af nærtstående (herunder børn)

Fravær uden løn til pasning af nærtstående (herunder børn)

Fravær uden løn til pasning af nærtstående (herunder børn) med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42)

Kommunen kan bevilge tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, til en person, der i hjemmet forsøger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I disse tilfælde bestemmer aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, at arbejdsgiver kan bevilge tjenestefrihed uden løn til en ansat, som bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Der er altså ikke et krav på tjenestefrihed i de situationer. Hvis der bevilges tjenestefrihed, indbetales der sædvanligt pensionsbidrag.

 

Ved ansættelse efter servicelovens § 118

Hvis en medarbejder på Aarhus Universitet ansættes af kommunen efter servicelovens § 118, til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har medarbejderen ret til fravær uden løn i den periode, hvor medarbejderen er ansat af kommunen, dog ikke mere end 6 måneder i sammenhæng. Retten følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssig årsager § 1, nr. 2.

De nærmere vilkår for ansættelse af kommunen fremgår af servicelovens § 118. 

Medarbejderen har pligt til at give universitetet besked senest 6 uger før fraværets begyndelse. Samtidig skal fraværets længde oplyses. Hvis der sker ændringer i fraværets begyndelse eller varighed skal universitetet have besked herom uden ugrundet ophold.


369601 / i40