Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Fravær Sygedagpengerefusion

Sygedagpengerefusion

Arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage

Når universitetet udbetaler løn under sygdom til en medarbejder, der er berettiget til sygedagpenge, har universitetet ret til sygedagpengerefusion fra kommunen ved sygefravær ud over 30 kalenderdage.

AU skal anmelde fraværet til medarbejderens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden på 30 dage. Det er en forudsætning for udbetaling af sygedagpengerefusion fra kommunen, at lønmodtageren har været beskæftiget mindst 240 timer inden for de sidste 26 uger.

Såfremt en medarbejder raskmelder sig med henblik på afholdelse af ferie, kan der opstå problemer, såfremt medarbejderen ønsker at ”genindtræde” i sygemeldingen efter ferien. Vurderingen af, om dette er muligt, henhører alene under kommunen, og det er derfor vigtigt, at den sygemeldte medarbejder forinden raskmeldingen og feriens begyndelse kontakter kommunen og aftaler, hvorledes kommunen stiller sig til ønsket om ferie.

Hvis lønmodtageren ikke har været ansat hos den nuværende arbejdsgiver i 8 uger med mindst 74 timers beskæftigelse, er man nyansat, og så har arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra 1. sygedag (ingen arbejdsgiverperiode på 30 dage). Det er en forudsætning for udbetaling af sygedagpengerefusion fra kommunen, at lønmodtageren har været beskæftiget mindst 240 timer inden for de sidste 26 uger.

Stop af sygedagpengerefusion ved manglende medvirken til kommunens opfølgning

Sygemeldte, som får standset sygedagpengene på grund af manglende medvirken ved kommunens opfølgning, kan alene have mulighed for at kunne benytte sig af denne fortrydelsesret én gang under et aktuelle sygedagpengeforløb.

Kommunen standser sygedagpengene, når den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning ved enten at afvise lægens opfordring om at modtage nødvendig lægebehandling, eller fordi den sygemeldte mod lægens eller kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen under det aktuelle sygedagpengeforløb.

Hvis den sygemeldte genoptager arbejdet og senere bliver sygemeldt igen, og bliver berettiget til sygedagpenge på ny, vil fortrydelsesretten igen kunne anvendes én gang.

Universitetet har mulighed for at modregne mistet sygedagpengerefusion pga. medarbejderens manglende medvirken i medarbejderens løn. Det kræver, at medarbejderen specifikt og forudgående er gjort skriftlig opmærksom på denne konsekvens. HR inddrages ved medarbejderens manglende medvirken.

§ 56 aftale - dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

Hvis en medarbejder har en kronisk eller langvarig lidelse, der skønnes at give mindst 10 fraværsdage på et år, har arbejdsgiver og medarbejder i samarbejde med opholdskommunen mulighed for at indgå en § 56-aftale.

En § 56 aftale er en støttemulighed for arbejdsgivere, som har medarbejdere med forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling.

§ 56-aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til AU fra medarbejderens første fraværsdag. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens opholdskommune til godkendelse på dp 211. (Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56).  En § 56 aftale kan indgås for op til 2 år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

Der skal søges sygedagpengerefusion ved hver enkelt sygemelding på baggrund af § 56-aftalen. Det er ikke muligt at samle sygedage over en periode og søge én gang.

 

371551 / i40