Kompetencefonden

På Aarhus Universitet prioriteres kompetenceudvikling højt. Som supplement til de lokale midler, kan der hvert år søges midler fra Kompetencefonden. Kompetencefondens midler udgør kun en lille del af de samlede ressourcer som afsættes til kompetenceudvikling af ansatte på AU.
Midlerne er tiltænkt kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger uden for nødvendige aktiviteter i forbindelse med enhedens drift.

Formålet med aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget kompetenceudvikling. Både ledelse og medarbejdere må tage et ansvar for at sikre en styrket kompetenceudvikling, der sikrer såvel institutionens behov som medarbejderens individuelle og faglige udvikling.

Alle ansatte på Aarhus Universitet kan søge om støtte til konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter.   

Et fordelingsudvalg på AU nedsat af HSU er ansvarlig for fordeling og prioritering af Kompetencefondens midler ved den årlige ansøgningsrunde. Udvalgets medlemmer er HSU's 2 næstformænd samt 2 ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsessiden i HSU.

Ved ansøgning til Kompetencefonden forpligter man sig samtidig til at modtage og besvare et evalueringsskema fra Kompetencefonden.

Fordelingen af kompetencefondsmidlerne prioriteres ud fra

 • og  i overensstemmelse med Kompetencesekretariatets principper og retningslinjer.
 • at der er tale om et længerevarende forløb, dog er der ikke noget minimumskrav for længden af forløbet.
 • at ansøgningerne er solidt lokalt forankret, og at dette viser sig i form af medfinansiering fra egen afdeling på ca. 50 %.
 • at ansøgningen er forankret i en individuel udviklingsplan for den medarbejder, der søger hos fonden. Udviklingsplanen skal altid være godkendt af nærmeste leder.
 • at midlerne benyttes til relevant almen og faglig efter- og videreuddannelse.
 • at midlerne anvendes på forskellige faggrupper og enheder.
 • at kollektive projekter, der styrker fagligheden og samarbejdet i en afdeling/organisation eller på tværs af faggrænser, også vil blive tilgodeset.

Af ansøgningen skal fremgå følgende

 • Udviklingsplan
  En udviklingsplan er en individuel beskrivelse af medarbejderens kompetencer og de aktiviteter, der skal påbegyndes, for at medarbejderen kan udvikle sig fagligt og personligt. Det skal beskrives, hvorledes aktiviteten indgår i medarbejderens udviklingsplaner. Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med nærmeste leder.

  Ved gruppeansøgning skal udviklingsplanen både beskrive, hvorledes aktiviteten indgår i de enkelte medarbejderes udviklingsplaner, samt hvorledes aktiviteten er med til at udvikle gruppen/afdelingen.

  Udviklingsplanen beskrives i ansøgningsskemaet.
   
 • Aktivitetskrivelse/kursusbeskrivelse
  Kompetenceudviklingsaktivitetens indhold og mål skal vedlægges i en aktivitet-/kursusbeskrivelse.
   
  Link til uddannelsen eller forløbet er ikke fyldestgørende. 
    
 • Budget
  (Kan undlades, såfremt der ikke er andre omkostninger end deltagergebyret)
  Budgettet skal vedlægges og indeholde en oversigt over de udgifter, der forventes ved kompetenceaktiviteten, fx kursuspris/undervisningshonorar, konsulentbistand, materialeomkostninger, transportudgifter, kost og logi (gælder kun ved udenlandske aktiviteter) mv.

  Der kan søges om støtte til samtlige udgifter forbundet med aktiviteten, dog ikke til løn til medarbejdere eller vikardækning for medarbejdere, der deltager i en kompetenceudviklingsaktivitet.

  For at sikre arbejdsstedets konkrete støtte til kompetenceudviklingsaktiviteten, stiller universitetet krav om medfinansiering fra arbejdsstedets side (ca. 50% af den samlede udgift).
   
 • Deltagerliste (kun ved gruppeansøgning)
  Ved gruppeansøgning vedlægges en liste med navne på de medarbejdere, der deltager i den pågældende kompetenceudviklingsaktivitet. På listen påføres også AU ID og enhedsnummer for hver medarbejder. Er gruppen sammensat af medarbejdere fra flere enheder påføres desuden lederens navn samt e-mailadresse for hver medarbejder på deltagerlisten.    
   
 • Godkendelse                                                                                                                            Arbejdsstedets (instituttets/lederens) bekræftelse af:
  - at aktiviteten er indeholdt i den individuelle udviklingsplan for vedkommende.
  - at medfinansieringen er på plads.
   

Kompetencefonden dækker ikke

 • ansøgninger, der har en samlet udgift på mindre end 6.000 kr. Det samlede beløb er inklusiv, deltagergebyret, rejseomkostninger, overnatning og forplejning mm. Med andre ord skal du som minimum ansøge kompetencefonden om 3.000 kr.
 • rejseomkostninger samt kost og logi til kompetenceudviklingsaktiviteter, der afholdes i Danmark. Transportudgifter samt udgifter til kost og logi til aktiviteter uden for Danmarks grænser kan medregnes i budgettet. 
 • tilskud til løn til medarbejdere eller vikardækning for medarbejdere, der deltager i en kompetenceudviklingsaktivitet.
 • udgifter til aktiviteter, der varetages af en eller flere allerede ansatte og aflønnede medarbejere på Aarhus Universitet.
 • kurser med tilbagevirkende kraft. Det vil sige at kurser/uddannelser, der allerede er afviklet eller påbegyndt inden svaret på ansøgningen (medio januar), ikke vil kunne tages i betragtning.  Dog kan man godt søge til et allerede igangsat forløb, såfremt dette er i modulopdelt. I disse tilfælde kan der søges til kommende moduler.
 • ph.d.-kurser, som er gratis ifølge vores nationale kursussamarbejde. Dvs. at der ikke kan søges til øvrige forskeruddannelseselementer, f.eks. generiske ph.d.-kurser, som bevilges basismidler til og som Ph.d.-skolerne dermed skal dække.
 • ansøgninger fra Ph.d.-studerende på A-delen af en 4+4 uddannelse.
 • forløb, hvor rejseudgiften udgør langt hovedparten af udgiften. Sådanne udgifter bør i stedet finansieres via lokal rejsekonto/annuum.
 • medfinansiering af organisatoriske udviklingsprojekter så som strategidage, temadage etc.

Den gode gruppeansøgning

En gruppeansøgning er karakteriseret ved, at der søges til aktiviteter, der styrker fagligheden og det faglige samarbejde i en afdeling eller på tværs af fagområder. Det essentielle er, at det af ansøgningen fremgår, hvilken fælles faglighed og sammenhængskraft kurset, eller uddannelsen vil bidrage til at skabe/underbygge.
Ligeledes er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvorledes kompetenceudviklingsaktiviteten støtter op om den enkelte deltagers individuelle kompetenceudvikling.

Eksempler på gruppeansøgninger, der tidligere er blevet tilgodeset, er fagspecifikt tilrettelagt sprogkurser for afdelinger og institutter med særlige behov eller projektledelsesforløb med fokus på etableringen af en fælles projektkultur på enkelte institutter.

Med andre ord er en gruppeansøgning ikke en ”sammenlægning” af identiske individuelle kompetenceudviklingsaktiviteter, ligesom en gruppeansøgning ikke kan omfatte en endnu ikke defineret deltagerliste.  

FAQ

 • Hvem kan søge?
  Alle medarbejdere på Aarhus Universitet. Ansøgningen udfyldes og indsendes af ansøgeren selv.
   
 • Hvornår kan der søges om støtte fra Kompetencefonden?
  Der kan søges fra medio oktober til medio december. Midlerne er til anvendelse i næstkommende kalenderår.
   
 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
  Ansøgningen vil som udgangspunkt være færdigbehandlet inden udgangen af januar.
   
 • Gives støtten til alle typer uddannelser?
  Ja, hvis forløbet er i overensstemmelse med Kompetencefondens og samarbejdsudvalgets principper og retningslinjer.
   
 • Kan der søges til allerede afholdt kompetenceudvikling? 
  Nej, støtten gives kun til forløb, der afvikles i næstkommende kalenderår.  
   
 • Er der et minimumsbeløb for ansøgningen?
  Ja, det er i fordelingsudvalget blevet besluttet, at aktiviteter til en samlet pris under 6.000 kr. ikke kan søges hos Kompetencefonden. Det vi med andre ord sige, at det ansøgte beløb som minimum skal være 3.000 kr. Begrundelsen er, at det må formodes, at de enkelte enheder selv kan finde midler til mindre aktiviteter.

 • Hvordan udregnes transportudgifter?
  Kompetencefonden dækker som udgangspunkt den billigste offentlige transport til aktiviteter i udlandet. Ved kørsel i egen bil dækkes omkostningerne i henhold til AU gældende regler.

 • Kan man søge til hele deltagergebyret for en længerevarende uddannelse f.eks. Master- eller diplomuddannelser?
  Ja, men det er kun muligt at ansøge om støtte til den del af uddannelsen, der afholdes det kommende år. Derfor skal man ved næste ansøgningsrunde igen ansøge om støtte til næstkommende års uddannelse. Med andre ord, skal støtten søges én gang årligt indtil uddannelsen afsluttes.     
   
 • Kan man søge til et kursus/forløb, selvom man ikke kender de endelige datoer?
  Ja, du skal dog være opmærksom på, at midlerne kun gælder kompetenceudvikling, der afvikles inden for kommende kalenderår.
   
 • Hvad menes der med udviklingsplan?
  En udviklingsplan er en individuel beskrivelse af medarbejderens kompetencer samt de aktiviteter, der skal påbegyndes for, at medarbejderen kan udvikle sig fagligt og personligt. Det skal beskrives, hvorledes projektet indgår i medarbejderens udviklingsplaner. Udviklingsplanen skal laves i samarbejde med nærmeste leder.
   
 • Kan jeg, for at sikre mig en plads på holdet, tilmelde mig et kursus, mens jeg afventer svar på ansøgningen?
  Som udgangspunkt er der ikke noget, der hindrer dig i, at tilmelde dig. Du skal blot være opmærksom på afmeldingsfristen for det pågældende kursus, da du i tilfælde af afslag stadig kan hæfte for tilmeldingen. Det er dit eget ansvar at framelde dig kurset i tide og du/din afdeling hæfter selv for beløbet ved for sen frameldelse.
   
 • Kan ansøgningen være med forbehold, da budgettet for det kommende år endnu ikke er offentliggjort?
  Nej, med ansøgningen forpligter afdelingen sig til at gennemføre den ansøgte kompetenceudvikling og dække ca. 50% af de samlede udgifter. Det er desværre en præmis for alle på AU, at budgettet ved ansøgningsfristen endnu ikke er offentliggjort.
   
 • Skal min leder underskrive ansøgningsskemaet?
  Nej, du skal blot have din leders accept og herefter angive navn og mailadresse i ansøgningsskemaet.

1425304 / i40