Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Udbetaling af særskilt honorar

Udbetaling af særskilt honorar

Der har været forskellig praksis på AU ift. udbetaling af honorarvederlag, og der har vist sig et behov for præcisering af reglerne for udbetaling af honorar. 

1. Ansættelse i henhold til overenskomst/organisationsaftale:

Der skal aflønnes i henhold til relevant overenskomst/organisationsaftale, hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og udfører arbejde, der er overenskomstdækket. Lønnen udbetales som almindelig løn, og der trækkes A-skat af lønnen. 

Ved vurderingen af, om pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold kan følgende pejlemærker tale for, at den pågældende skal anses for at være lønmodtager:

 • Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse og tilsynsbeføjelse
 • Arbejdet sker efter arbejdsgiverens anvisninger
 • Arbejdet sker for arbejdsgiverens regning og risiko
 • Arbejdet sker som led i en aftale
 • Arbejdsgiveren indeholder A-skat
 • Arbejdsgiveren indbetaler pension
 • Arbejdsydelsen er fastlagt på forhånd for en længere periode
 • Der er aftalt fast aflønning
 • Arbejdstageren arbejder i øvrigt under samme vilkår som andre ansatte hos arbejdsgiveren i forhold til bl.a. opsigelsesvarsler og ferie
 • Universitetet afholder samtlige udgifter i forbindelse med det udførte arbejde  

2. Ansættelse på individuel kontrakt:

Ansættelse skal ske på individuel kontrakt, hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold (se ovenstående pejlemærker) og pågældende udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket. Lønnen udbetales som almindelig løn, og der trækkes A-skat af lønnen. 

Medarbejdere, der ansættes med fast tjenestested og bopæl i udlandet, og hvor arbejdet udelukkende foregår i udlandet, er ikke omfattet af de statslige overenskomster/organisationsaftaler. Disse medarbejdere ansættes på individuel kontrakt. 

 

3. Udbetaling af særskilt honorar:

Hvis opgaverne efter en konkret vurdering ikke har karakter af et ansættelsesforhold (ikke er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse og arbejdet ikke er overenskomstdækket), kan universitetet honorere de udførte opgaver med den sædvanlige vurdering af, om den betalte ydelse står i rimeligt forhold til, hvad man betaler for andre lignende ydelser. 

Som vejledning for om der kan ske udbetaling af et særskilt honorar skal følgende momenter indgå i den konkrete vurdering:

 • Tilknytningen til AU er af kortvarig karakter
 • Den, der udfører arbejdet, tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn uden anden instruktionsbeføjelse fra universitetet end det, der ved aftalens indgåelse, er aftalt.
 • Opgaven er tids- og opgavemæssigt klart afgrænset 

Hvis der i vurderingen indgår elementer, der både taler for og imod, at tilknytningen til AU har karakter af et ansættelsesforhold, skal man foretage en afvejning af, hvilke kriterier, som vejer mest. 

Honorering ved særskilt takst kan alene udbetales til ikke-ansatte for køb af enkeltstående ydelser. Honoraret udbetales som en engangsudbetaling. Feriegodtgørelse, ATP, pension el. lign. er indeholdt i honoraret. Honoraret vil som udgangspunkt blive beskattes som A-indkomst, men kan i særlige tilfælde beskattes som B-indkomst.  

Allerede ansatte (herunder deltidsansatte) på AU kan ikke få vederlag i form af honorarudbetalinger.

3.1. Godkendelsesprocedure ved udbetaling af særskilt honorar 

 • Udbetaling af særskilt honorar på beløb op til kr. 25.000 godkendes lokalt af anvisningsberettiget efter delegation fra institutleder/vicedirektør. 
 • Udbetaling af særskilt honorar på beløb mellem kr. 25.000-50.000 skal godkendes af institutleder/vicedirektør. 
 • Udbetaling af særskilt honorar på beløb over kr. 50.000 skal godkendes af dekan/universitetsdirektør efter indstilling fra institutleder/vicedirektør. 
 • Godkendelsesproceduren er gældende for aftaler om udbetaling af særskilt honorar, som er indgået fra den 1. april 2014. 

3.2. Eksempler på udbetaling af særskilt honorar: 

3.2.1. Honorering af gæsteundervisere:

Ved gæsteforelæsning/-gæsteundervisning forstås enkeltstående seancer af et begrænset antal dages varighed. 

Hvis varigheden estimeres til at være på mere end et begrænset antal dage, er der tale om en tilknytning, der har karakter af et egentligt ansættelsesforhold. Løn- og ansættelsesvilkårene fastsættes i henhold til relevant overenskomst og regler/aftaler, der omfatter dette arbejde. 

Hvis arbejdet består i gæsteforelæsnings- eller gæsteundervisningsopgaver, der ikke kan karakteriseres som et ansættelsesforhold, er udgangspunktet for honoreringen den for undervisningsassistenter gældende timesats. 

Hvis der er tale om undervisningsopgaver på et højere niveau, som også forudsætter en praktisk og erfaringsbaseret tilgang, er udgangspunktet for honoreringen den for eksterne lektorer gældende timesats. 

Honoreringen af gæsteforelæsning/-gæsteundervisning på særdeles højt niveau aftales konkret ud fra den forventning til og den forudsætning, der er for denne ydelse. 

Honoraret udbetales som A-indkomst for danske gæsteundervisere. 

For udenlandske gæsteundervisere udbetales honoraret inkl. feriepenge som B-indkomst. Et eksempel herpå er aflønning af gæstelærere ved AU Summer University.

3.2.2. Honorering af konsulentopgaver mv.

Honorering af konsulentopgaver mv., som ikke har karakter af et ansættelsesforhold, kan universitetet honorere med den sædvanlige vurdering af, om den betalte ydelse står i rimeligt forhold til, hvad man betaler for andre lignende ydelser. Honoraret udbetales som A-indkomst. 

Nedenstående eksempler udbetales (inkl. feriepenge) som B-indkomst:

 • Foredrag, som ikke er karakteriseret som undervisning
 • Oversættelse /redigering af tekstmateriale
 • Kunstnerisk udsmykning
 • Underholdning ved særlige lejligheder mv., fx skuespillere og musikere
 • Ulempegodtgørelse til forsøgspersoner
 • Tolke, tegnere og fotografer

 

Rekvirering og betaling af tjenesteydelser, udført af et firma med eget CVR-nummer, er ikke omfattet af disse retningslinjer.

Retningslinjerne er gældende fra 1. april 2014.

Vers.08-04-2014_dk

 


1393708 / i40