Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Overenskomstforhandlinger (OK18)

Overenskomstforhandlinger (OK18)

De statslige overenskomstforhandlinger (OK18) er brudt sammen. Der er derfor varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked i Danmark, og det involverer store dele af Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet er på to måder omfattet af den varslede konflikt:

 • Enten i form af medarbejdere, som af deres fagforbund er blevet udtaget til strejke.
 • Eller i form af medarbejdere, som staten via Moderniseringsstyrelsen har varslet lockoutet. Lockout er arbejdsgivers modtræk til de strejker, som er varslet fra organisationerne side.

For AU betyder det helt konkret, at ca. 150 ansatte strejker fra den 4. april - og at ca. 7.000 ansatte er lockoutet (suspenderet) fra deres arbejde fra den 10. april. Forligsinstitutionen mægler mellem parterne og har mulighed for at udskyde konflikten i to gange 14 dage. Formålet med forligsinstitutionens mægling er at hjælpe parterne med at skabe et grundlag for en ny aftale (overenskomst) mellem parterne, så konflikten undgås.

Virkning af strejke/lockout for medarbejdere
Både lockout og strejke betyder, at ansættelsesforholdene for de strejke- og lockoutvarslede medarbejdere er midlertidigt suspenderede. Hvis du er strejke- eller lockoutvarslet, må du ikke arbejde og får heller ikke løn fra universitetet under konflikten.

Giv besked, hvis du ikke er omfattet af lockoutvarsel!
Hvis du ikke er omfattet af det afgivne lockoutvarsel, f.eks. fordi du ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, bedes du hurtigst muligt via mail meddele dette til din nærmeste leder og din lokale HR-afdeling.

Er du i tvivl?
Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af konflikt og om konsekvenserne heraf for dig, opfordres du til at kontakte din faglige organisation og søge nærmere rådgivning. Find din lokale tillidsrepræsentant her 


Denne side giver overblik over, hvordan en eventuel konflikt vil påvirke ansatte på Aarhus Universitet.
Siden bliver opdateret løbende. 

Oversigt over seneste opdateringer

Mandag d. 19. marts kl 12:15

 • Fire typer ph.d.-stipendiater er blevet tilføjet listen over medarbejdere, der ikke er omfattet af lockouten. 

Torsdag d. 15. marts kl. 15:45

 • Undtagelsen vedr. chefer/chefkonsulenter er blevet præciseret på listen over hvilke medarbejdere, der er ikke omfattet af lockouten. 

Torsdag d. 15. marts kl. 15:30

Lockoutvarsler for følgende faglige organisationer er opdateret: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, Journalistforbundet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt OAO.

 • Lockoutskema vedr. OAO er blevet rettet, således at de faglige organisationer herunder nu er angivet i stedet for samlebetegnelse OAO.
 • På alle skemaer er der rettet i overskrifterne og i indledningen.  

Torsdag d. 15. marts kl. 15:03

 • Der er ændret i formuleringen omkring medarbejdere, som er undtaget ved nødberedskab, under listen over hvilke medarbejdere, der er ikke omfattet af lockout og strejke. 

Torsdag d. 15. marts kl. 10:15

 • Der er en tilføjelse under listen over hvilke medarbejdere, der er ikke omfattet af lockouten. 

Mandag d. 12. marts kl. 15:45:

 • Lockoutvarsler for følgende faglige organisationer er nu lagt op: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, Journalistforbundet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt OAO. 

 • Der er en tilføjelse under listen over hvilke medarbejdere, der er ikke omfattet af lockouten. 

Strejkevarsler, der omfatter AU

Seneste strejkevarsler på Aarhus Universitet - 7. marts 2018

Strejken omfatter ansatte, ansat under en af de nævnte overenskomster/organisationsaftaler, som er medlemmer af den relevante organisation. Hvis du er ansat under en af de strejkevarslede overenskomster, lægger Aarhus Universitet til grund, at du er medlem af den forhandlingsberettigede organisation og dermed omfattet af strejkevarslet.

Hvis du ikke er omfattet af det afgivne strejkevarsel, f.eks. fordi du ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, bedes du venligst meddele dette til din nærmeste leder og din lokale HR-afdeling.

Strejken omfatter fagligt organiserede inden for organisationernes forhandlingsområde. Strejken omfatter også ansatte i fleksjob, løntilskudsjob, akutjob og job på særlige vilkår. Derudover omfatter strejken ansatte, der har tjenestefrihed med løn.

Det vil fremgå af organisationens strejkevarsel, hvilke medarbejdere strejken omfatter. Hvis du er i tvivl om du er omfattet af strejke og om konsekvenserne heraf for dig, opfordres du til at kontakte din faglige organisation og søge nærmere rådgivning.

Følgende medarbejdere er ikke omfattet af konfliktvarslet: 

 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.
 • Chefer ansat under overenskomsten for akademikere i staten og lønmæssigt indplaceret i lønramme 36 og derover.
 • Chefkonsulenter med personaleledelsesansvar.
 • Medarbejdere, som er undtaget ved aftale om nødberedskab. De pågældende får direkte information.
 • Medarbejdere ansat på individuel kontrakt, hvor ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, fordi ansættelsesforholdet ligger uden for overenskomstens gyldighedsområde/dækningsområde.
 • Studerende ansat i henhold til overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v.
 • Elever er normalt undtaget fra konflikt (via hovedaftalerne).
 • Ansatte, der har tjenestefrihed uden løn. Hvis tjenestefriheden ophører under konflikten, er de pågældende omfattet fra dette tidspunkt.
 • Medarbejdere, der ikke er medlemmer hos de organisationer, konfliktvarslet omfatter. 

 

Da universitetet ikke kender medarbejdernes organisationstilhørsforhold og er forpligtet til at standse lønnen for de medarbejdere, konflikten omfatter, opfordres medarbejdere, der ikke er omfattet af konfliktvarslet grundet manglende tilhørsforhold til organisationen, til at give nærmeste leder eller HR-afdeling skriftlig besked herom via mail hurtigst muligt.

Lockoutvarsel, der omfatter AU

Lockoutvarsler pr. 15. marts 2018

Lockoutvarsel for Akademikerne

Lockoutvarsel for Lærernes Centralorganisation

Lockoutvarsel for Journalistforbundet

Lockoutvarsel for Centralorganisationen af 2010 (CO10)

Lockoutvarsel for OAO


Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout for størstedelen af Aarhus Universitets medarbejdere gældende med virkning fra den d. 10. april.

Lockout er arbejdsgivers modtræk til de strejker, der er varslet fra organisationernes side. Lockout betyder, at fra den dato den er varslet fra, må de medarbejdere, der er omfattet af de forhandlingsberettigede organisationer og tjenestesteder, som lockoutvarslet omfatter, ikke arbejde og vil ikke modtage løn.

Du vil være omfattet af lockouten, hvis: 

 • Du er ansat på Aarhus Universitet på et af de tjenestesteder, lockouten er varslet for.
 • OG du er omfattet af den kollektive overenskomst, lockouten er varslet for.
 • OG du er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, som lockouten er varslet for.

Lockouten omfatter fagligt organiserede inden for organisationernes forhandlingsområde. Lockouten omfatter også ansatte i fleksjob, løntilskudsjob, akutjob og job på særlige vilkår. Derudover omfatter lockouten ansatte, der har tjenestefrihed med løn.


Følgende medarbejdere er ikke omfattet af lockouten:

 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.
 • Chefer med personaleledelsesansvar, der lønmæssigt er indplaceret enten som chefkonsulent eller i lønramme 36 og derover, (LR 36 udgør p.t. i aktuelt niveau 41.583,67 kr. pr. måned eksklusive pensionsbidrag og 48.694,50 kr. pr. måned inklusive pensionsbidrag). Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet, at der med chefer menes ledere, der har personaleledelse, f.eks. at man forhandler løn, ansætter/afskediger, afholder performance- og medarbejderudviklingssamtaler osv. Medarbejdere, der alene har et fagligt ansvar er derfor ikke undtaget fra lockoutvarslet. 
 • Medarbejdere, som er undtaget fra lockoutvarslet grundet helt særlige funktioner med beskyttelse af dyr eller betydelige værdier. De pågældende får direkte information.
 • Medarbejdere ansat på individuel kontrakt, hvor ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, fordi ansættelsesforholdet ligger uden for overenskomstens gyldighedsområde/dækningsområde.
 • Studerende ansat i henhold til overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v.
 • Elever er normalt undtaget fra konflikt (via hovedaftalerne).
 • Ansatte, der har tjenestefrihed uden løn. Hvis tjenestefriheden ophører under konflikten, er de pågældende omfattet fra dette tidspunkt.
 • Medarbejdere, der ikke er medlemmer hos de organisationer, konfliktvarslet omfatter.
 • Ph.d.-stipendiater ved European University Institute.
 • Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner.
 • Ph.d.-stipendiater, der er indskrevet ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark, men som i henhold til sin studieplan gennemfører en del af uddannelsen ved en udenlandsk forskningsinstitution.
 • Ph.d.-stipendiater, som er indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

Konsekvenserne af en lockout er de samme som ved strejken. Det betyder, at dit ansættelsesforhold midlertidigt er suspenderet (sat i bero) med de samme konsekvenser i forhold til orlov, sygdom og ferie som er anført i afsnittene under strejke.

Hvis du ønsker nærmere oplysning om dine vilkår under lockout, opfordres du til at rådføre dig med din faglige organisation. Find din tillidsrepræsentant her

Lockouten omfatter ansatte, ansat under en af de overenskomster/organisationsaftaler, varslet omfatter, som er medlemmer af den relevante organisation. Hvis du er ansat under en af de lockoutvarslede overenskomster, lægger Aarhus Universitet til grund, at du er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, der er part i overenskomsten og dermed omfattet af lockoutvarslet.

Hvis du ikke er omfattet af det afgivne lockoutvarsel, f.eks. fordi du ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, bedes du hurtigst muligt via mail meddele dette til din nærmeste leder og din lokale HR-afdeling. 

Virkningen af strejke og/eller lockout

Virkningen af en både strejke og lockout er, at ansættelsesforholdene for de berørte medarbejdere er midlertidigt suspenderede. Det betyder, at medarbejdere omfattet af konfliktvarslet ikke modtager løn fra universitetet under konflikten og at de ikke må arbejde under konflikten. Ansættelsesforholdet er midlertidigt bragt til ophør. Når konflikten træder i kraft er ansættelsesforholdet afbrudt kl. 00.00 på konfliktens første dag. 

Hvornår træder konflikten i kraft?

Strejkerne er varslet til at træde i kraft den 04. april ved døgnets begyndelse og lockouten er varslet til at træde i kraft den 10. april ved døgnets begyndelse. 

Forligsinstitutionen går nu i gang med at mægle mellem parterne med henblik på at finde en løsning på konflikten og kan vælge at udsætte konflikten i 14 dage. Den udsatte arbejdsstandsning kan tidligst iværksættes på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger har erklæret forhandlingerne for afsluttet eller på femtedagen efter udløbet af de 2 uger. Konflikten kan eventuelt udsættes i yderligere 14 dage.

Hvis der ikke indgås forlig eller konflikten udsættes ved forligsmandsinstitutionens medvirken, træder konflikten i kraft på de angivne tidspunkter.

Konsekvenserne af en konflikt

 • Under en konflikt må du ikke arbejde.
 • Lønudbetalingen og arbejdsydelsen stopper – også selvom medarbejderen er på orlov eller på efteruddannelse.
 • Ophold: Medarbejderne har under konflikten ikke ret til at være på arbejdspladsen
 • Afspadsering: Når konflikten træder i kraft afbrydes påbegyndt og planlagt afspadsering.
 • Ferieafvikling: Du kan ikke påbegynde din ferie under konflikten. Hvis din ferie er begyndt før konflikten, holdes den som planlagt og du omfattes så af konflikten ved feriens afslutning.
 • Kurser: Påbegyndte kurser med løn fra universitetet skal afbrydes og planlagte kurser afmeldes/udskydes.
 • Nyansatte: Nyansatte kan ikke tiltræde under en konflikt, hvis stillingen hører under det konfliktramte område.
 • Tjenesterejser: Påbegyndte tjenesterejser afbrydes og planlagte tjenesterejser aflyses.
 • Ferieoptjening: Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt.
 • Sygdom: Du har ikke krav på løn under sygdom under konflikten, uanset om sygdommen er opstået før konflikten eller opstår efter konfliktens start. Dagpengeforpligtelsen overgår til din bopælskommune ved konfliktens start. Hvis du stadig er syg efter konfliktens ophør, skal dette meddeles på sædvanlig vis på første dag efter konfliktens ophør.
 • Anciennitet: Der optjenes ikke anciennitet i relation til opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, ferieoptjening m.v. under konflikten. Konfliktperioden betragtes i alle henseender som en stillestående periode. 

Konsekvensen af, at du ikke er omfattet af konflikten

Du skal møde på arbejde og løse dine sædvanlige arbejdsopgaver i konfliktperioden.

Du må som udgangspunkt ikke under konflikten løse nogle af de arbejdsopgaver som dine konfliktramte kolleger normalt løser.

Konfliktstøtte

Du opfordres til at kontakte din faglige organisation.

Find din tillidsrepræsentant her

Særligt for internationale medarbejdere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har oplyst, at arbejdstilladelser for ikke-EU-borgere ikke bortfalder i tilfælde af lovlig konflikt.

Hvis man har en ansøgning om forlængelse af sin tilladelse til behandling hos SIRI, vil ansøgningen blive liggende indtil den lovlige konflikt er afsluttet og medarbejderen vil få lov til at blive i Danmark, så længe sagen verserer hos SIRI. SIRI har samtidigt præciseret, at hvis en ansøger skal forlænges, skal ansøgningen sendes inden den pågældendes nuværende opholdstilladelse udløber, da ansøgeren i modsat fald risikerer at opholde sig ulovligt i Danmark.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. konflikten, og hvordan den påvirker dig og dit ansættelsesforhold, opfordres du først og fremmest til at kontakte din faglige organisation eller din lokale tillidsrepræsentant. 

Find din tillidsrepræsentant her

Hvis du er leder og har spørgsmål til konflikten, kan du kontakte HR Personalejura, Lone Degn eller Jenny Oostwouder.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed


1442958 / i40