Videnskabeligt personale

Stillingsopslag

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel slås op, så de er offentligt tilgængelige.

Ansættelsesbekendtgørelsen fastlægger de overordnede rammer for ansættelse af medarbejdere i stillinger omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. Alle stillinger omfattet af stillingsstrukturen skal som hovedregel opslås.

Der gælder dog følgende undtagelser fra opslagskravet:

  • tidsbegrænset ansættelse/genansættelse under 1 (2) år jf. § 9 i ansættelsesbekendtgørelsen
  • ansættelse efter § 7 (søgekomité/kaldelse).
  • ansættelse for eksterne midler jf. § 8.

Stillinger på professor- og lektorniveau skal opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende jf. § 3.

Universitetsledelsen har i foråret 2013 vedtaget retningslinjer i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale ved Aarhus Universitet. Retningslinjerne skal opfattes som en ramme, og de enkelte fakulteter har selv udfyldt denne ramme ved at udarbejde egne regler. Der henvises til fakulteternes hjemmesider.

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelser bl.a. at fastsætte rammer, der skal forhindre ”misbrug” i forbindelse med flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Ifølge § 5 stk. 2 i lov om tidsbegrænset ansættelse kan en stilling for en tidsbegrænset ansat medarbejder, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed, højst forlænges 2 gange.

Ansættelsesbeviser

Ifølge lov om ansættelsesbeviser og cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet skal universitetet give lønmodtageren oplysninger om en række i loven angivne forhold, hvilket sker i form af et ansættelsesbrev.

Oplysningspligten gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Hvis lønmodtageren ikke fra ansættelsesforholdets begyndelse har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer, indtræder universitetets oplysningspligt, når lønmodtageren inden for de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Overenskomster

Finansministeriet har med en række AC-organisationer indgået overenskomst for akademikere i staten. Løn og ansættelsesvilkår reguleres af overenskomst for Akademikere i Staten.

Kliniske stillinger på Health: For så vidt angår kliniske professorer og kliniske lektorer henvises til HR Health.

Lokale lønaftaler

På de enkelte fakulteter kan der være indgået lokale lønaftaler.
For nærmere oplysninger henvises til fakulteternes hjemmesider.

Ph.d'er

For nærmere oplysninger henvises til de enkelte fakulteters hjemmesider.


301603 / i40