Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Samarbejdsudvalg på AU Evaluering af SU-systemet 2014/15

Evaluering af SU-systemet 2014/15

HSU's beslutninger om AU's samarbejdsudvalgsstruktur

Som afslutning på evaluering af samarbejdsudvalgsstrukturen har arbejdsgruppen afleveret et katalog med en række anbefalinger samt forslag til "Guide til et godt SU-samarbejde" til Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

Med enkelte justeringer tiltrådte HSU på et møde den 24. august 2015 arbejdsgruppens anbefalinger. I korte træk betyder det, at 

 • den nuværende samarbejdsudvalgsstruktur med tre niveauer (HSU, FSU/ASU og LSU) opretholdes, idet den afspejler AU’s organisationsstruktur.
 • samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg som udgangspunkt er separate udvalg. Dog kan der, hvor det giver mening, og hvis der er enighed om det i udvalgene, indgås aftale om at sammenlægge de to udvalg under iagttagelse af gældende regler herfor. Se Samarbejdssekretariatets vejledning.
 • HSU fremover som et fast punkt beslutter kommunikation fra mødet.
 • HSU-formandskabet mhp. at skabe sammenhæng og flow mellem de tre niveauer i samarbejdsorganisationen i den kommende tid vil arbejde videre med et fælles årshjul for samarbejdsorganisationen. Nærmere information vil blive udsendt fra HSU.
 • den af arbejdsgruppen udarbejdede ”Guide til et godt SU-samarbejde” sendes til alle samarbejdsudvalg mhp. at inspirere det enkelte udvalg til, hvordan arbejdet og samarbejdet i udvalget kan udvikles. Guiden er vedhæftet denne mail.

Hvis du vil vide mere, kan du her læse arbejdsgruppens anbefalinger samt "Guide til et godt SU-samarbejde". HSU's drøftelser og konkrete beslutninger kan læses i referat af HSU-mødet den 24. august 2015.

"Guide til et godt SU-samarbejde" foreligger også i en engelsk version. 

Om evalueringen

AU’s nuværende samarbejdsstruktur har eksisteret siden primo 2012. HSU har derfor besluttet, at tiden er kommet til at evaluere:

 • Det tværgående samarbejde og sammenhængen mellem niveauerne i den nuværende struktur
 • Samarbejdet og sammenhængen med øvrige fora, herunder bl.a. arbejdsmiljøorganisationen
 • Behov for evt. udvikling af strukturen

Evalueringsprocessen er udarbejdet af et ad hoc-udvalg nedsat af HSU bestående af både leder- og medarbejderrepræsentanter. Processen løber frem til sommerferien 2015.

Metode
Selve evalueringen vil foregå via et spørgeskema og efterfølgende fokusgruppeinterviews.

Tidsplan

 • 29. aug. 2014: 1. møde i adhoc-udvalget.
 • 8. sept. 2014: Første udkast til procesplan og spørgeguide sendes til skriftlig kommentering i udvalget. Svarfrist 18. september 2014.
 • 23. sept. 2014: Revideret udkast til procesplan og spørgeguide sendes til udvalget sammen med dagsorden for mødet den 30. september 2014.
 • 30. sept. 2014: 2. møde i adhoc-udvalget.
 • 8. okt. 2014: Revideret udkast sendes til godkendelse i udvalget. Svarfrist 24. oktober 2014.
 • 14. nov. 2014: HSU-møde, hvor udvalgets forslag forelægges.
 • Ca. 1. dec. 2014: Spørgeguide sendes til HSU, FSU/ASU og LSU. + anmodning om at udpege deltagere til fokusgrupper.
 • 27. feb. 2015: Frist for evalueringssvar
 • Marts 2015: Bearbejdning af evalueringssvar fra udvalgene og forberedelse af fokusgrupper
 • Marts/april 2015: Fokusgruppeinterviews
 • April/maj: Bearbejdning af evalueringssvar fra fokusgrupperne og formulering af indstilling til HSU
 • 24. august 2015: Beslutning på HSU-møde

Disse udvalg inddrages

Evalueringsdrøftelserne skal foregå i hele samarbejdsorganisationen og med inddragelse
af andre indflydelsesorganer horisontalt på samme niveau i evalueringsdrøftelserne:

 • HSU skal invitere repræsentanter fra HAMU med i deres drøftelser.
 • FSU skal invitere repræsentanter fra FAMU og akademisk råd og repræsentanter fra enheder, som ikke er dækket af et LSU med i deres drøftelser.
 • ASU skal invitere repræsentanter fra AAMU med i deres drøftelser.
 • LSU på institutter o.lign. skal invitere repræsentanter fra institutforum, repræsentanter fra LAMU samt lokale ledere og lokale tillidsrepræsentanter, som ikke sidder i LSU, med i deres drøftelser.
 • LSU i administrationen skal invitere repræsentanter for LAMU samt lokale ledere og tillidsrepræsentanter, som ikke sidder i LSU, med i deres drøftelser.

 

 

Evalueringsudvalget

Aase Marie Pedersen Rakkolainen

Specialist
M
H bygn. 1536, 109
P +4528992515
P +4528992515

Claus Palle

Fuldmægtig
M
H bygn. 5530, 110
P +4587153239
P +4560202691

Uffe Pilegård Larsen

Driftsleder
M
P +4587158196
P +4520941494

Erik Østergaard Jensen

Institutleder
M
H bygn. 3135, 102
P +4587155505
P +4528992567

Per Dahl

Lektor emeritus

Kontakt

Lizzi Edlich

Udviklingskonsulent
M
H bygn. A2.30
P +4587151311
P +4521658670

Se samarbejdsudvalgene på AU


1402385 / i40