Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Senior Seniordage

Seniordage

Hvem er omfattet?

Gælder for alle medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet, der er fyldt 62 år.

Regelgrundlaget

Medarbejdere, der er fyldt 62 år, kan bevilges op til 1 seniordag (betalt frihed) om måneden. Ordningen blev indført ved cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger fra april 2002, som blev erstattet af cirkulæret fra april 2008. Dette cirkulære er senest blev afløst af nyt cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger med virkning fra den 1. april 2011.

Personalepolitikkens delpolitik for seniorer nævner også muligheden for at indgå aftale om seniordage (betalt frihed).

Ordningen om seniordage hviler på et frivillighedsprincip fra begge parter. Der skal derfor indgås aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om tildeling af seniordage.

Problemstillingen

Det har vist sig, at der er forskellig praksis på Aarhus Universitet angående tildeling af seniordage. På de fleste hovedområder og i fællesadministrationen er der en forholdsvis restriktiv holdning til at bevilge seniordage, mens der enkelte steder er en mere lempelig holdning hertil. Enkelte steder er det endda kutyme at tildele seniordage, når medarbejdere fylder 62 år. Ved sådanne ordninger opnås en kutymebaseret ret for medarbejdere til at få tildelt 12 seniordage pr. år.

Ordningen om seniordage er en aftalebaseret ordning, som forudsætter en konkret, individuel vurdering, i modsætning til en generel ordning for alle medarbejdere. Cirkulæret fastslår dette, dels ved at fremhæve frivillighedsprincippet, dels ved at påpege, at ordningerne kan etableres, ”når ansættelsesmyndigheden vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt”. Er dette tilfældet, kan arbejdsgiver og medarbejder indgå en individuel aftale om bevilling af seniordage.

I forlængelse af den ny organisering på Aarhus Universitet og ønsket om ét samlet universitet er det ikke hensigtsmæssigt, at der for nogle medarbejdere på universitetet er skabt en kutyme med en ret til seniordage, mens dette ikke er tilfældet for andre medarbejdere på universitetet.

På den baggrund er der udarbejdet fælles principper, der skal tages med i den konkrete vurdering om tildeling af seniordage, da dette i højere grad vil medvirke til at sikre ens vilkår for alle medarbejdere på Aarhus Universitet.

Fælles principper

Der bør være et samspil mellem den pågældende medarbejders alder, dennes opgaver og ønsker samt kompetencer på den ene side og arbejdsgivers behov for at fastholde den pågældende medarbejder og dennes viden og kompetencer på den anden side.

Nedenfor er opstillet en liste over grundlæggende kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om der skal etableres en aftale om seniordage. Listen over kriterier er ikke udtømmende: 

  1. Fysisk nedslidning, hvor en medarbejder har et konkret behov for tid til restituering og dermed fastholdelse af motivation og energi på arbejdspladsen, dels i det daglige arbejde, dels efter fx sygdomsperioder.
  2. Sikring af overskud, motivation og energi til viderebringelse (tradering) af oparbejdet erfaring, viden og indsigt.
  3. Sikring af overskud, motivation og energi til administrativ og teknologisk ajourføring.
  4. Sikring af motivation og energi til at række hen over aldersmæssige [eller: aldersbetingede] forskelle til fordel for elever, lærlinge og studerende.

Det skal indgå i vurderingen, at det er afgørende at fastholde medarbejderen for at sikre, at særlig erfaring og indsigt i det pågældende arbejdsområde ikke går tabt for Aarhus Universitet.

Ovennævnte underbygges af delpolitikken om seniorer, hvis formål blandt andet er at sikre generationsskifte uden tab af viden og kompetencer i organisationen.

Det må som udgangspunkt være den pågældende medarbejders nærmeste leder, der har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvorvidt ovennævnte kriterier er til stede og kan ligge til grund for indgåelse af en aftale om seniordage. Er et eller flere af ovennævnte kriterier til stede, kan nærmeste leder efter aftale med den pågældende medarbejder indstille, at der bør indgås aftale om tildeling af seniordage til medarbejderen.

Ordningens omfang bør fremgå af indstillingen. Nærmeste leder og medarbejderen aftaler således, hvor mange seniordage, der skal bevilges pr. år (max. 12 dage), om ordningen rummer en progression for den enkelte, så antallet af seniordage stiger med fx 1 dag årligt mv..

Indstillingen sendes til dekanatet eller til vicedirektøren (for medarbejdere på hhv. institutter eller i vicedirektørområder), som på baggrund heraf træffer endelig beslutning, og om der er grundlag for at bevilge seniordage som et middel til at fastholde medarbejderens kompetencer ud fra de kriterier, der er angivet i den mellem leder og medarbejder aftalte indstilling.

De individuelle senioraftaler revurderes hver 3. år.

 

 

 


371258 / i40