Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Senior Seniorpolitik

Seniorpolitik

Aarhus Universitet ønsker, jf. personalepolitikken for ligestilling og mangfoldighed, at være en mangfoldig arbejdsplads. En arbejdsplads med rum til forskellige personalegrupper, hvor alder ikke er en afgørende faktor, men hvor kompetencer, adfærd, motivation, udviklingsparathed og arbejdsevne er i fokus.

Alle medarbejdere - uanset alder - har en forpligtigelse til løbende at vedligeholde sine faglige og personlige kompetencer.

Lederens rolle

Lederen skal i den daglige kontakt med medarbejderne signalere, at seniorerne er en ressource for universitetet. Det sker blandt andet i forbindelse med opgavefordeling, godkendelse af relevant kompetenceudvikling og opmærksomhed på hele medarbejderstaben.

Lederen har samtidig ansvaret for den langsigtede personaleplanlægning og skal i den forbindelse drøfte fremtidsplaner med seniormedarbejdere, jf. nedenfor om seniorsamtaler.  

Medarbejdernes rolle

Medarbejderne er forpligtet til selv at bidrage med egne kompetencer, erfaringer og motivation samt byde ind på arbejdsopgaver, tage initiativ til kompetenceudvikling og generelt engagere sig i arbejdspladsen.

Samarbejdsudvalgets rolle

Ifølge samarbejdsaftalens § 4, ad 1 findes det hensigtsmæssigt, at samarbejdsudvalgene drøfter relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der hører under ledelsesretten. Formålet er at skabe en attraktiv og effektiv arbejdsplads og motivere medarbejdere, der arbejder for at indfri institutionens mål, herunder hører også indsatsen for at fastholde seniorer på arbejdspladsen.

Seniorsamtaler

Ældre medarbejdere skal have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv - både på kort og længere sigt.

Seniorsamtalen kan afholdes som en integreret del af medarbejderudviklingssamtalen(MUS), eller separat.

Seniorsamtalen tilbydes alle medarbejdere, der er fyldt 55 år, men det vil være individuelt, hvornår der er behov for en samtale. Samtalen afholdes mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Tillidsrepræsentanten kan deltage, hvis medarbejderen ønsker dette.

Seniorsamtalen afholdes som en gensidig og åben dialog mellem medarbejderen og lederen. Samtalen handler blandt andet om nuværende og kommende arbejdsopgaver, og kan tage udgangspunkt i enten udvikling, fastholdelse eller tilbagetrækning - alt efter medarbejderens alder og formåen.

Dialogen mellem medarbejderen og lederen skal ikke i alle tilfælde resultere i en senioraftale, men kan også være en drøftelse af medarbejderens velbefindende på AU - herunder om der er behov for justering af medarbejderens opgaveportefølje eller om der er behov for, at der tages andre hensyn til medarbejderen. I drøftelserne kan også indgå dialog omkring tilbagetrækning.

Ifølge Finansministeriets Cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011 om aftaler om senior- og fratrædelsesordninger, findes der en række muligheder for at fastholde seniorer på arbejdspladsen samt sikre mulighed for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En aftale i henhold til ovennævnte cirkulære indgås mellem en seniormedarbejder og dennes leder i de konkrete situationer, hvor lederen vurderer det hensigtsmæssigt for universitetets virksomhed.

Seniorindsats

En gensidig aftale mellem en leder en og medarbejder om iværksættelse af en særlig seniorindsats på baggrund af nedenstående muligheder, indgås med afsæt i en konkret og individuel vurdering af medarbejderen samt enhedens behov for fastholdelse af medarbejderen. Ved aftaleindgåelsen tages der hensyn til lokale politikker og indsatser på området. 

Aftrapning i tid (deltid)

I henhold til ovennævnte cirkulære kan der indgås aftale med en medarbejder om aftrapning i tid. Muligheden gælder for medarbejdere, der er fyldt 60 år.

En aftale om aftrapning i tid forudsætter, at medarbejderen har været ansat sammenlagt ti år inden for staten. Herudover er det en forudsætning, at overenskomsten mv. indeholder hjemmel til deltidsansættelse.

Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

Ekstra pensionsbidrag/optjening af pensionsalder:

  • Overenskomstansatte: Universitetet kan betale et ekstra pensionsbidrag svarende til maksimalt forskellen mellem det aktuelle samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.
  • Tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret: Universitetet kan bevilge optjening af pensionsalder op til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Herudover kan der indbetales pensionsbidrag til en evt. supplerende pensionsordning som ved overenskomstansatte.

Aftrapning i job/charge (retræte)

I henhold til ovennævnte cirkulære kan der indgås aftale med en medarbejder om aftrapning i job. Muligheden gælder for medarbejdere, der er fyldt 55 år.  

En aftale om aftrapning i job forudsætter, at medarbejderen de seneste ti år har været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling inden for staten. En aftale forudsætter endvidere, at medarbejderen overgår til en lavere placeret stilling.

Ekstra pensionsbidrag/tillæg:

  • Overenskomstansatte: Universitetet kan indbetale et ekstra pensionsbidrag svarende til (maksimalt) forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling.
  • Tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret: Universitetet kan bevillige, at medarbejderen kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn.
  • Ikke-pensionsgivende tillæg: Universitetet kan yde et ikke-pensionsgivende tillæg, der højest må udgøre forskellen mellem lønnen ekskl. pensionsbidrag i den hidtidige stilling og lønne ekskl. pensionsbidrag i den nye stilling. Tillægget skal aftrappes over højst tre år med 1/3 hver 12 måneder fra overgangen til den nye stilling. Tillægget bortfalder i alle tilfælde måneden efter, at medarbejderen har opnået den til en hver tid fastsatte pensionsalder.

Seniordage/betalt frihed

I henhold til ovennævnte cirkulære kan der bevilliges op til én dags frihed med løn (seniordag) pr. måned til medarbejdere, der er fyldt 62 år.

Aftale om betalt frihed indgås efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte medarbejder, hvor der dels lægges vægt på medarbejderens alder, dennes opgaver og ønsker samt kompetencer og dels på arbejdsgivers behov for at fastholde den pågældende medarbejder og dennes viden, indsigt, erfaringer og kompetencer.

Følgende er mulige kriterier, der kan tillægges vægt ved vurderingen af betalt frihed (ikke udtømmende):

  • Fysisk nedslidning, hvor en medarbejder har et konkret behov for tid til restituering og dermed fastholdelse af motivation og energi på arbejdspladsen, dels i det daglige arbejde, dels efter f.eks. sygdomsperioder.
  • Sikring af overskud, motivation og energi til at viderebringe oparbejdet erfaring, viden og indsigt.
  • Sikring af overskud, motivation og energi til administrativ og teknologisk ajourføring.
  • Sikring af motivation og energi til at række hen over aldersmæssige (eller aldersbetinget) forskelle til fordel for elever, lærlinge og studerende.

Hvis en medarbejder og dennes leder efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssig med betalt frihed, fremsender lederen en indstilling om betalt frihed - og omfanget heraf - til dekanatet eller vicedirektøren. På baggrund af indstillingen træffer dekanatet/vicedirektøren en endelig beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at bevillige seniordage som middel til at fastholde medarbejderens kompetencer ud fra de kriterier, der er angivet i indstillingen.

Såfremt der opnås aftale om betalt frihed, kan friheden afvikles som hele eller halve dage, enkeltvis eller i sammenhæng samt som enkelttimer. Afviklingen fastlægges af nærmeste leder.

En individuel aftale om betalt frihed revurderes efter højst tre år.

For uddybende bemærkninger om seniordage.

Fastholdelsesbonus

I henhold til ovennævnte cirkulære kan der indgås aftale med en medarbejder om en fastholdelsesbonus. Muligheden gælder for medarbejdere der er fyldt 62 år.

Formålet med en fastholdelsesbonus er at sikre, at en medarbejder fastholdes i stillingen til et bestemt tidspunkt. Først på det aftalte fratrædelsestidspunkt kommer bonussen til udbetaling. Opsiger medarbejder sin stilling før det aftalte tidspunkt, bortfalder bonussen.

Ophører ansættelsen før det aftalte tidspunkt, på grund af stillingsnedlæggelse/bevillingsmangel, kan der som led i den lokale aftale dog fastsættes særlige vilkår herom.

Emeritustilknytning

Fratrådte videnskabelige medarbejdere kan efter aftale med den lokale ledelse få stillet kontorfaciliteter, sekretærbistand og andre faciliteter til rådighed, i det omfang kapaciteten tillader det.

Det er en forudsætning for en sådan emeritustilknytning, at tilknytningen er til gensidig interesse for både den fratrådte medarbejder og universitetet. Det forudsættes derfor, at den fratrådte medarbejder aktivt bidrager til instituttets aktiviteter.

 

 

 


302254 / i40