Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Indkøb Bygge/Anlæg

Bygge/Anlæg

Bygge/Anlæg

Vejledninger og skabeloner til indkøb

For bygge- og anlægsopgaver mellem 300.000 kr. og 41 mio. kr. har Aarhus Universitet en politik om, hvornår en leverandør skal udelukkes fra at levere til AU, og hvordan det sker i praksis.

Det kan være en proces i flere faser. Trinene herunder vil guide dig igennem denne proces.

Trin 1 - Er der tale om en bygge/anlægsopgave?

Er der tale om en bygge/anlægsopgave?

 • Er indkøbet en bygge/anlægsopgave, skal du fortsætte med at følge vejledningen i trin 2.
 • Hvis der ikke er tale om en bygge/anlægsopgave, skal du følge den generelle vejledning i Indkøb.

 

Ved er en bygge/anlægsopgave forstås:

 1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder
 2. opførelse og ændring af veje mv.
 3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte
 4. rør- og kabellægning
 5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og
 6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf

Som eksempler kan nævnes el-installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, maler- og glarmesterarbejde, opførelse af og nedrivning af bygninger.

Trin 2 - Indkøbets størrelse

 • Opgaver under 300.000 kr.

  Ved opgaver under 300.000 kr. indhentes der ikke en egen-erklæring (en egen-erklæring er en beskrivelse af udelukkelsesgrunde)

  Såfremt der opstår en konkret mistanke om, at en tilbudsgiver har gjort sig skyldig i en udelukkelsesgrund, undersøger AU dette via indhentelse af en egen-erklæring. 

 • Opgaver mellem 300.000 og 41 mio. kr.

  Der skal indhentes egen-erklæring i forbindelse med indkøbet.

  Det er den ansvarlige for indkøbet, der skal indhente egen-erklæringen (en egen-erklæring er en beskrivelse af udelukkelsesgrunde). Hvis den giver anledning til en udelukkelse på baggrund af tilbagemeldingen i egen-erklæringen, eller der opstår en konkret mistanke om opfyldelse af en udelukkelsesgrund, kontakt da Lene Bleeker Pedersen i Bygninger. 

 • Egen-erklæring blanket

 • Vejledning til egen-erklæring

 • Se udelukkelsesgrunde

  • Udelukkelsesgrundene er:

  • handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42

  • bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret

  • svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

  • terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21).

  • hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)

  • overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).

  • Hvis ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. 

 • Hvad er en konkret mistanke?

  • Hvad er en konkret mistanke?

   En konkret mistanke er en konkret opstået tvivl, om en leverandør kunne være omfattet af de i egen-erklæringen beskrevne udelukkelsesgrunde. Denne kan opstå med baggrund i faktuel viden om en specifik sag. Den kan også opstå efter henvendelse fra en eller flere leverandører, der har en specifik og reel viden om en tilbudsgivers opfyldelse af en udelukkelsesgrund. Det vil være en konkret vurdering, hvornår AU´s undersøgelsespligt aktiveres. Den kan dog ikke aktiveres alene på baggrund af løse rygter eller uspecificerede henvendelser.

   Ved konkrete mistanker kontaktes Lene Bleeker Pedersen i Bygninger, der hjælper indkøberen videre og står for den videre håndtering af sagen.

Fandt du, hvad du søgte?

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte:

 • Marie-Louiss N. Nordlander 
  mail: udbud@au.dk   
  tlf. 20 80 40 97

1442636 / i40