Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Sommerhilsen fra dekanen

Johnny Laursen ønsker studerende og medarbejdere på Arts en god sommer.

29.06.2016 | Johnny Laursen

Kære studerende, kære medarbejdere

Ved sommerfesten sidste år sagde jeg, at vi var på vej mod en ’ny normalitet’ med kontinuitet og fravær af større organisationsforan­dringer. To dage senere mødte jeg den tanke, at de sprogfaglige medarbejdere på de merkantile sprog­fag kunne tænkes at flytte fra BSS til Arts. Efter sommerferien kom dette langstrakte arbejde til at præge vores og mange medarbejderes hverdag, indtil bestyrelsen endelig den 14. juni 2016 tiltrådte forslaget.

Beslutningen er et resultat af meget hårdt arbejde og stor samarbejdsvilje. Det glæder mig, at vi på IKK vil få nye kolleger og nye studerende fra de merkantile sprogfag, og jeg ved, at de alle vil blive modtaget med varme, kolle­gialitet og høje forventninger. De to sprogafdelinger er allerede naboer i Nobelparken og i det nye samarbejde ligger ambitionen om at opbygge landets bedste miljø for sprogvidenskab og sproguddannelse.

Dekanens drøm om normalitet holdt altså ikke helt. Også på andre områder har vi arbejdet med efterdønningerne af beslutninger i Arts-processen. Insti­tutterne har gennem året været travlt optagede af at opbygge deres interne forskningsorganisering. På DPU fandt det udtryk i dannelsen af Det Nationale Center for Skoleforskning som centrum for samarbejdet med andre universiteter og professionshøjskolerne om forskning i skole og førskole.

Fakultetet har samtidig modtaget et antal spændende forslag til fakultetsforskningssatsninger. To forslag – med arbejdstitlerne Human Futures hhv. Uses of the Past – er blevet besluttet. Samtidig har fakultetsledelsen besluttet at søge at videreudvikle de øvrige forslag til forskningssatsninger på institutniveau.

Det, som har fyldt mest i året for fakultetsledelsen, har været arbejdet med at ruste os til de økonomiske og faglige udfordringer forbundet med dimensioneringen, som frem til 2024 vil reducere optaget med mellem 25 og 30 procent på bachelor- og kandidatuddannelserne. Finansloven tildelte os endnu et slag med omprioriteringsbidraget. Derfor har vi arbejdet meget målrettet på at følge op på uddannelseseftersynet.

Den 2. juni 2016 vedtog fakultetsledelsen endelig en pakke af beslutninger, som bygger på et stort og grundigt forarbejde i seks arbejdsgrupper og drøftelser i Uddannelsesforum. Beslutningerne omfatter bl.a. en mindre ændring af tilvalg, og tiltag til at sikre en tidligere og længere specialeproces på kandidatuddannelsen. Hertil kommer mange andre tiltag med hensyn til tilvalg, eksamensformer, samlæsning, studieordninger og lokaler – alt sammen for at spare ressourcer og for at skabe forudsætningerne for de planlagte administrative besparelser.

Fakultetsledelsen og institutterne har således truffet en række svære valg. Samlet set er disse valg forudsætningen for at møde de begyndende økonomiske konsekvenser af dimensioneringen med en langsigtet, gradvis tilpasning. Fakultetet har derfor også i foråret 2016 i samarbejde med rektor og bestyrelse udviklet en langtidsplan frem mod 2024.

Kernepunkterne er effektiviseringer i uddannelserne, administrative besparelser og en gradvis tilpasning af medarbejderkapaciteten til det fremtidige behov på uddannelsessiden, når dimensioneringen er indfaset. Forståelsen med bestyrelsen er, at Arts samtidig – med støtte fra universitetets strategiske midler – fortsætter med rekruttering af dygtige forskere og undervisere, om end det i en periode vil ske i et langsommere tempo end den naturlige afgang. Det vil gøre det muligt at fastholde de sidste års faglige fremgang i uddannelse og forskning.

Der er ganske vist mange usikkerhedsfaktorer forude, og det er et vanskeligt og ambitiøst mål, men sigtepunkterne er gradvis tilpasning, langtidsplanlægning og maksimal ressourcestyring. Arts bliver frem mod 2024 mindre. Men hvis fakultetet lykkes med at fastholde sin nuværende fremgangslinje med hensyn til kvalitet i uddannelse og forskning, så vil Arts ikke kun blive mindre, men også samtidig stærkere i sin faglige uddannelses- og forskningsprofil.

Alle – TAP, VIP og studerende – har allerede mærket effekterne af fremdriftsreformen, og de nødvendige ændringer, som den har påtvunget os. Jeg vil ikke mindste gerne sige tak til de studerende for den store samarbejdsvilje, der udvist i drøftelserne af, hvordan vi skal undgå store fremdriftsbøder, der kan få store konsekvenser for hvad vi kan tilbyde fremtidige studerende. Det er endnu for tidligt at sige noget om effekterne, men vi ser, at administrative medarbejdere og undervisere er blevet overvældet af stigende eksamensaktivitet. Jeg er imponeret over, hvordan alle har påtaget sig denne ekstra arbejdsopgave. Også her er der grund til megen anerkendelse og respekt.

På sin vis var APV’en og de vilkår, som den afspejlede, også en af efterdønningerne fra Arts-processen. Vi har lov til at glæde os over fremgangen i forhold til tidligere, men resultatet viser også at der stadig udestår meget arbejde for at udvikle det arbejdsmiljø, som vi ønsker os. Jeg er overbevist om, at de andre emner i denne sommerhilsen vil være afgørende for at nå dette mål: en planmæssig, langsigtet udvikling af økonomien, en rolig organisatorisk udvikling og rum til det faglige arbejde i forskning, uddannelse og administration.

Det er svært at sige, hvad der sker, når vi vender tilbage fra sommerferien. Det politiske barometer står på omskifteligt vejr. Men vi har nogle faste holdepunkter at støtte os til. Vi ved, at fakultetet leverer uddannelser på meget højt niveau. Vi ved også, at fakultetets forskning er førende på landsplan indenfor sit felt. Det fremgår af forskningsresultater, pristildelinger og af den støtte stigning i hjemtag af eksterne forskningsbevillinger.

Vi har gennem året fået bekræftet, at vi har en organisation båret af samarbejdsånd og loyale og dygtige medarbejdere. Vi ved, at vi har nogle af landets dygtigste studerende. Vi har en langsigtet udviklingsplan præget af både gradvis økonomisk tilpasning og høje faglige ambitioner. Og endelig ved vi, at vi har universitetets og bestyrelsens opbakning til de langsigtede udviklingsplaner. Hvis det er den normalitet, vi må finde os til rette i, så er det slet ikke så ringe endda!

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer og tak for indsatsen i året.

Arts
312009 / i40