Undervisningsevaluering

Undervisningsevalueringer er et vigtigt redskab i udviklingen af fag, studiemiljø og undervisningsformer. Formålet med undervisningsevalueringer er at kvalitetssikre og videreudvikle enkelte undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at fremme de studerendes læringsudbytte og fastholde høj kvalitet i den forskningsbaserede uddannelse. Der fokuseres endvidere på sammenhængen mellem fag på langs og tværs i uddannelsen. Undervisnings- og årgangsevaluering undersøger således også, hvordan den faglige progression og sammenhæng mellem fagene fungerer.

Alle undervisningsforløb indledes med en forventningsafstemning. Undervisningen evalueres af de studerede sammen med underviseren ved næstsidste undervisningsgang. En midtvejsevaluering er mulig og gennemføres i vid udstrækning. Den giver mulighed for at justere løbende i undervisningens tilrettelæggelse, tilføje eller fokusere litteraturen og de tilhørende undervisningsaktiviteter.

Institutterne på Arts har fastlagt udfoldede retningslinjer for instituttets evalueringspolitik, der alle følger de fælles retningslinjer for uddannelsesevaluering på Arts. Instituttternes retningslinjer kan findes på studienævnenes hjemmeside:

Afdelingsleder er ansvarlig for, at der bliver gennemført evaluering og har ansvar for eventuelle opfølgninger på baggrund af instituttets evalueringspolitik. Institutpolitikker skal overholde fakultetets rammebestemmelser. Studienævn er ansvarlig for at formulere principper for undervisningsevaluering og drøfte den samlede tilbagemelding fra afdelingslederne. Studieleder er ansvarlig for at skrive en sammenfatning af de enkelte rapporter og for at der sker opfølgning på undervisningsevalueringer. Sammenfatninger af evalueringerne offentliggøres på studieportalen   

1427693 / i40