Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Politikker og delstrategier Adjunktpolitik

Adjunktpolitik, Arts

 

Baggrund

Et videnskabeligt karriereforløb begynder oftest med en ansættelse som adjunkt eller postdoc. I 2013 markerede Uddannelses- og Forskningsministeriet, med en ændring i stillingsstrukturen, en distinktion mellem ansættelse som adjunkt og ansættelse som postdoc (”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” 28.06.2013). Som led i at sikre gennemsigtigheden og sammenhængen i de videnskabelige karriereforløb vedtog universitetet samme år retningslinjer for brugen af tenure-track.

Adjunktstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og forskningsbaseret undervisning. I stillingen indgår pædagogisk opkvalificering, så adjunktstillingen kvalificerer til at søge lektorstilling ved AU og øvrige institutioner Man kan være ansat som adjunkt i op til otte år i alt, dvs. adjunktanciennitet fra andre universiteter tæller med i de otte år.

Postdocstillingen er en selvstændig, tidsbegrænset stilling på maksimalt fire år, hvor indholdet overvejende er forskning. Ansættelse som postdoc kan ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor.

Forholdet mellem postdoc/adjunkt/adjunkter med tenure-track

I udgangspunktet gør følgende sig gældende for yngre forskeres påbegyndelse af et akademisk karriereforløb på Arts:

  • Postdocs opslås typisk som to-årige stillinger ved åbne internationale opslag.
  • Adjunkturer opslås typisk som tre-årige stillinger ved åbne internationale opslag.
  • Adjunkturer kan forlænges i op til ét år såfremt særlige forhold taler herfor.
  • Adjunkturer kan ekstraordinært opslås som tenure-track forløb, hvis rekrutteringssituationen tilsiger det.

 

 I forhold til tenure-track (jf. AUs tenure-track politik): 

  • Det skal fremgå af instituttets/centrets bemandingsplan og være klart fagligt begrundet, hvis en adjunktstilling ønskes opslået som tenure-track adjunktur. Dekanen godkender at sker tenure-track opslag.
  • Tenure-track adjunkturer opslås som en varig stilling og overgang til en lektorstilling vil med en positiv lektorbedømmelse ske uden opslag.
  • Det forventes, at ansatte i tenure-track adjunkturer gennemgår faglig lektorbedømmelse senest inden udgangen af det femte ansættelsesår. Lektorbedømmelsesudvalg i forbindelse med tenure-track stillinger skal følge reglerne for ordinære lektorbedømmelse.
  • Der stilles samme krav og forventninger til adjunkter i tenure-track stillinger som til adjunkter i tidsbegrænsede adjunkturer.


Fakultetets politik i forhold til adjunkter og postdocs

Det er fakultetets politik at stræbe efter, at alle faglige områder så vidt muligt er omfattet af regelmæssig rekruttering til adjunkt- og postdoc-niveauet. Institutleder og afdelingsleder forventes via bemandingsplaner at opretholde en fornuftig balance i juniorforskerlaget; både i forhold til balance ml. postdoc- og adjunktansættelser, men også juniorforskere i forhold til helheden af fastansatte på instituttet.

Institutledere er ansvarlige for at afsætte de fornødne ressourcer til kompetenceudviklingsforløb (adjunktpædagogikum) for juniorforskere. Institutterne er også forpligtigede til, som led i MUS eller karrieresamtaler at tilbyde adjunkter og postdocs karriererådgivning.

Forskning (postdocs/ adjunkter/adjunkter med tenure-track)

Adjunkter og postdocs forventes selvstændigt eller i samarbejde med andre at gennemføre et eller flere nye videnskabelige arbejder/projekter, der ligger ud over tidligere større arbejder (ph.d.-afhandling o. lign.). Blandt publikationerne forventes der at være flere internationalt fagfællebedømte.  Adjunkter og postdocs forventes også at have fokus på forskningsformidling, på udviklingen af internationale netværk, deltagelse i internationale konferencer og kortere/længerevarende forskningsophold ved udenlandske forskningsinstitutioner. Det forventes endvidere, at ansatte på adjunkt- og postdoc-niveauet bidrager til ansøgninger om eksterne forskningsmidler. I den årlige MUS bør det drøftes, hvordan disse opgaver kan løftes konkret, f.eks. i forhold til internationalt ophold, kompetencegivende kurser i forsknings- og projektledelse, forskningsansøgninger, publikationer og formidling/kommunikation mm. Adjunkter og postdocs er omfattet af forskningstilsynets minimumskrav http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/

Alle adjunkter sikres et forskningssemester, dvs. et semester uden undervisningsforpligtelser i løbet af den treårige ansættelse (jf. Arbejdstidsaftale på Arts af 17. december 2017). Forskningssemesterets afholdelse aftales mellem adjunkt, afdelingsleder og studieleder.

Undervisning (adjunkter/adjunkter med tenure-track)

Adjunkter skal varetage fagligt og pædagogisk relevant og sammenhængende undervisning, jf. Arts’ gældende arbejdstidsaftale. Ligesom det forventes af lektorer er det forventningen, at adjunkter leverer selvstændigt tilrettelagte kurser og deltager i teambaseret undervisning i samarbejde med kolleger. Ligeledes forventes det, at adjunkter deltager i undervisningsudvikling og deltager i løsningen af eksaminations-, censor-, evaluerings- og koordineringsopgaver. Adjunkter skal gennemføre adjunktpædagogikum og kunne være forberedt til f.eks. efter Vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger som professor, lektor eller adjunkt/postdoc ved Arts at dokumentere undervisningskvalifikationer i en undervisningsportfolio.

Plan for adjunktforløb (adjunkter/adjunkter med tenure-track)

Alle adjunkter tildeles en adjunktvejleder ved ansættelsen. Adjunktvejlederen og afdelingslederen skal i samarbejde med adjunkten udarbejde en plan for det samlede adjunktforløb (som forholder sig til både forskning og undervisning). Planen er dynamisk og kan revideres i løbet af perioden.
Jf. Stillingsstrukturen kan den ansatte selv indstille sig til faglig bedømmelse indenfor de første fire år. Hvis denne bedømmelse er negativ, kan den ansatte indstille sig til 2. bedømmelse.

1430914 / i40