Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Aftagerpaneler Aftagerpanelernes funktion ved Arts

Aftagerpanelernes funktion ved Arts

Aftagerpanelernes funktion blev i 2011 evalueret, bl.a. ved en konference for repræsentanter for universiteterne og medlemmer af aftagerpaneler i juni 2011.

På baggrund af konferencen udsendte daværende Universitets- og Bygningsstyrelse Idékatalog: Universiteternes aftagerpaneler med fire anbefalinger, som kan styrke samarbejdet mellem universiteter og aftagere:

 • Forventningsafstemning i forbindelse med nedsættelse af panelet, således at aftagerne ikke alene skal forbedre uddannelserne og dermed de studerendes muligheder på arbejdsmarkedet, men også således at aftagerne introduceres til universitetet, til den forskningsbaserede undervisning og uddannelsernes potentiale
 • Aftagerpanelet synliggøres på hovedområdet, ved instituttet og uddannelserne, således at panelets medlemmer i højere grad bringes ind i konkrete samarbejder
 • Aftagerpanelet introduceres til strategi og længererækkende planer for et uddannelsesområde og for hovedområdet og universitetet, således at der er forståelse de rammer panelet arbejder indenfor og så panelet selv kan se sit arbejde som strategisk
 • Aftagerpanelet bør kunne komme i dialog med såvel studerende og forskere som med medlemmer af andre paneler, gerne ved de arrangementer som et uddannelsesområde i øvrigt tilrettelægger med samarbejdspartnere eller andre uddannelsesområder

De fire anbefalinger skal indgå som grundlag for samarbejdet på Arts med de fire nye aftagerpaneler, ligesom det er hensigten bl.a. på baggrund af akkrediteringsinstitutionens anbefalinger, at samarbejdet især udfoldes i konkret tilknytning til uddannelserne og uddannelsesområderne.

Aftagerpanelernes funktion på Arts er at bidrage til:

 • at uddannelserne har høj kvalitet og er af relevans for samfundet
 • at der skabes bro mellem erhvervslivets interesse for kompetenceudvikling på et bredt arbejdsmarked og de kulturvidenskabelige uddannelsers kompetenceprofiler
 • at Arts kandidater har god adgang til arbejdsmarkedet
 • at formidle viden mellem panelets medlemmer og uddannelsesorganisationen og uddannelsesnævnenes repræsentanter for undervisere og studerende.

Med udgangspunkt i panelets formål skal panelets drøfte og rådgive studienævnet om:

 • udvikling af nye og eksisterende uddannelser
 • forholdet mellem erhvervslivets interesser, det brede arbejdsmarkeds behov og uddannelsernes kompetenceprofiler og samfundsmæssige relevans
 • strategi for efter- og videreuddannelse i forhold til arbejdsmarkedets behov
 • videreudvikling af samarbejdet mellem Arts og erhvervsliv om uddannelse
 • muligheder for forsknings- og innovationssamarbejder bl.a. med henblik på talentudvikling.

Hele panelet eller dele af det skal derudover konkret:

 • fungere som høringsinstans i forbindelse med udviklingen af nye uddannelser og større uddannelsesrevisioner
 • medvirke til formidling af samarbejder og eventuelle kontrakter om praktikophold, virksomhedsprojekter, mentorordninger etc. samt deltage i karrierevejledningsaktiviteter
 • inviteres til deltagelse i ad hoc aktiviteter på fag-, institut- og fakultetsniveau, som fx dommere i konkurrencer, foredragsholdere m.m.
 • medvirke og initiere tiltag og aktiviteter, der på kort og lang sigt opfylder panelets formål.
430577 / i40