Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. AU Uddannelse - Medarbejderportal Overdragelse af AU Library til Det Kgl. Bibliotek

Overdragelse af AU Library til Det Kgl. Bibliotek

I starten af maj 2017 underskrev AU og Det Kgl. Bibliotek overdragelsesaftalen, som overfører AU-delen af AU Library til Det Kgl. Bibliotek.

Her på siden kan du orientere dig i de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med overdragelsen, og du kan se aftalegrundlaget samt baggrundsdokumenter, høringssvar mv. via menuen til højre.

Hvis du har forslag til spørgsmål/svar, som bør findes her på siden, kan du sende forslag til Henrik Senfer på hse@au.dk.


Hvor skal vores hovedfokus være fremover?

Overdragelsen ændrer ikke vores fokus på at sikre AU den bedste mulige biblioteksbetjening. Vi er fortsat lokalt forankrede tæt på brugerne med vores betjeningssteder, men som et led i overdragelsen er det målet, at vi kan udbrede flere af Det Kgl. Biblioteks services. Så du kan sige, at vi får et nyt fokus på at bringe mere og flere services ud til vores brugere på AU, og du får nye muligheder for at arbejde sammen med kolleger, der betjener tilsvarende brugere på andre universiteter.

Hvilken betydning får overdragelsen for mit daglige arbejde?

Dine opgaver, arbejdssted og samarbejdspartnere ændres ikke som følge af overdragelsen. Du vil varetage dine opgaver som i dag.

Men det er klart, at der i de kommende år vil ske en markant udvikling. Det vil helt sikkert medføre nye og ændrede opgaver, både når vi skal følge med universitetets behov, og ikke mindst efterhånden som vi kan realisere fordelene ved at være del af en større biblioteksfamilie - og som følge af øget digitalisering. Verdenen står ikke stille!

Hvornår sker overdragelsen?

Overdragelsesaftalen mellem AU og Det Kgl. Bibliotek er underskrevet af parterne i starten af maj 2017. Dermed er der grundlag for at vi nu igangsætter den praktiske integration af det samlede AU Library i Det Kgl. Bibliotek -  men det bliver en længere proces, herunder omkring IT, så vi ikke taber noget på gulvet.

Med hensyn til den juridiske og finanslovsmæssige overdragelse af løn og bevillinger fra AU til Det Kgl. Bibliotek, så ”står vi i kø” hos Moderniseringsstyrelsen, der har travlt med flere andre ændringer i den offentlige sektor. Derfor er det muligt, at den formelle, juridiske overdragelse af medarbejdere først bliver med virkning fra den 1. januar 2018. I praksis er det dog aftalen, at vi deltager allerede nu i LSU mm, se nedenfor.

Når personaleoverdragelsen træder i kraft modtager du et tillæg til din ansættelseskontrakt. Her vil det fremgå, at Det Kgl. Bibliotek er din ansættende myndighed, og at dine løn- og ansættelsesvilkår samt arbejdssted er uændrede.

Hvad med stillingen som bibliotekschef?

Der er opslået en stilling som vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek med ansvar for AU Library. Der er nedsat et ansættelsesudvalg med deltagelse af AU ved dekan Johnny Laursen fra Arts, en TR-deltager fra AU-delen af AU Library og 3 deltagere fra Det Kgl. Bibliotek.

Hvilken personalepolitik er jeg omfattet af?

I henhold til lov om virksomhedsoverdragelse vil du efter overdragelsen til Det Kgl. Bibliotek være omfattet af en personalepolitik og personaleadministrative retningslinjer svarende til AU’s.

Det Kgl. Bibliotek skal efter sommerferien i gang med at udarbejde en ny personalepolitik for det samlede Kgl. Bibliotek. Repræsentanter fra biblioteksområdet fra Aarhus Universitet vil blive inddraget i dette arbejde. Når den nye personalepolitik er vedtaget, herunder tiltrådt af samarbejdsudvalget, vil den omfatte alle medarbejdere på Det Kgl. Bibliotek.

En personalepolitik omfatter i øvrigt typisk delpolitikker for rekruttering og ansættelse, løn, kompetence- og karriereudvikling, arbejdsmiljø, ligestilling og mangfoldighed, orlov, uansøgt afskedigelse osv. Mens personalegoder ikke er en del af personalepolitikken.

Vil jeg fortsat have adgang til personalegoder på au?

Når dit ansættelsesforhold er overført til Det Kgl. Bibliotek, vil du ikke længere have mulighed for at benytte AU’s personalegoder eks. Feriefondens huse. Men Det Kgl. Bibliotek har en aftale med Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet, som betyder der fortsat vil være mulighed for at få adgang til AU’s motionscenter.

Hvordan overføres min ferie- og særlige feriedage?

Dine ferierettigheder overdrages med ansættelsesforholdet. I perioden frem mod overdragelsen til Det Kongelige Bibliotek vil tilgodehavende ferie og særlige feriedage blive aftalt med/varslet af din nærmeste leder. Såfremt du på overdragelsestidspunktet har ikke-afviklet tilgodehavende ferie, afvikles denne ferie hos Det kgl. Bibliotek efter ferielovens regler. Din eventuelle flexsaldo forventes at være i ”0” på overdragelsestidspunktet.

Deltager vi samarbejdsudvalg på det kgl. bibliotek?

Det er besluttet, at AU Library fra maj 2017 indtræder som observatør i samarbejdsudvalget på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus med fire medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant. Medarbejderrepræsentanterne er Anna Mette Morthorst, Vibeke Jartoft, Hazel Engelsmann og Zbigniew Sobkowicz, mens Ditte Jessing er ledelsesrepræsentant. Samarbejdsudvalget afholder pt. ca. 6 møder årligt. Herudover indtræder 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter fra AU-delen af AU Library fra maj måned i Arbejdsmiljøudvalget på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus.

Hvornår skifter vi it-systemer?

Du skal benytte AU’s administrative systemer - mit.au, AURUS, AUHRA, AURAP mv. – indtil overdragelsestidspunktet – det vil sige indtil du har fået et tillæg til din ansættelseskontrakt fra Det Kgl. Bibliotek. I forlængelse heraf vil du få besked om at benytte de tilsvarende systemer og procedurer på Det Kgl. Bibliotek.

Skal jeg have nye computer og telefon?

I løbet af 2018 vil du få ny computer, så supporten for KB-IT er så simpel som mulig. Men udskiftningen af computere sker ikke som det første.

Hvis du har en mobiltelefon beholder du telefon og telefonnummer. Det Kgl. Bibliotek arbejder i øvrigt på at afskaffe bordtelefoner, og derfor vil du ikke få en ny bordtelefon. Det er ikke afklaret hvordan eksisterende AU-bordtelefoner håndteres efter overdragelsen.

Som en del af overdragelsesaftalen er det aftalt, at AU understøtter AU-delen af AU Library mht. IT og support indtil vi har fået systemerne på Det Kgl. Bibliotek på plads.

Har jeg fortsat adgang til au-systemer?

Du vil fortsat have adgang til AU-systemer med henblik på at løse arbejdsopgaver for universitetet. Det betyder typisk, at du fortsat vil have et AU ID eller tilsvarende bruger-ID, og at du har uændret mulighed for at foretage lokalebookning af AU-lokaler, ligesom der vil være adgang til webshop, TYPO3 osv.

Har jeg en au-mailkonto efter overdragelsen?

Med overdragelsen til Det Kgl. Bibliotek vil der ikke længere være behov for at have en AU-mailkonto. Som ansat på Det Kgl. Bibliotek skal du anvende en KB-mailkonto.

I de særlige tilfælde hvor der er behov for at have en AU-mailkonto, vil dette blive understøttet ud fra en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Kan jeg stadig se au-kontakters kalendere i Outlook?

Efter overdragelsen vil der uændret være mulighed for at arrangere møder med samarbejdspartnere på AU via Outlooks kalenderfunktion. Vi har allerede i dag aftalt en integration af kalenderadgang mellem AU og Det Kgl. Bibliotek, og dette samarbejde videreføres.

1432643 / i40