Du er her: PURE Arkiv Pub. definitioner

Definitioner på publikationstyper i PURE

Generelle definitioner:

Forskning

En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller.

Formidling

En formidlingspublikation er en publikation, der formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk.

Rådgivning

En rådgivningspublikation er kendetegnet ved altid at have en rekvirent. Rekvirenten kan fremgå mere eller mindre eksplicit af publikationen. Rådgivningsindsatsen behøver ikke at være finansieret af rekvirenten.

Undervisning

En uddannelsespublikation er først og fremmest beregnet til brug i undervisningssituationer.

Peer review

En publikation er peer reviewed (fagfællebedømt), når der sker en faglig vurdering af publikationen af kyndige kolleger forud for optagelse i tidsskrift eller lignende. Fagfællebedømmelser kan være anonyme eller kan foretages af fx en redaktionskomite. Formen afhænger af fagområde og tradition.


 

I inddateringseditoren gives der, efter relevans, mulighed for at vælge publikationsart: Forskning, formidling, undervisning, rådgivning.

PUBLIKATIONSTYPE

PEER REVIEW

DEFINITION

Bidrag til tidsskrift / Konferencebidrag i tidsskrift

Kan være peer review
(PR)

Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn. Tidsskriftserien vil som oftest have et ISSN-nummer. ISSN er et internationalt identifikationsnummer, som består af otte cifre. ISSN står altid i to grupper, som hver består af 4 cifre med bindestreg imellem.

Tidsskriftsartikel

PR

Sammenhængende, tekstlig fremstilling, publiceret som del af et tidsskrift, der fremlægger og diskuterer et emne, ofte for et foruddefineret publikum.

Konferenceartikel

PR

Sammenhængende, tekstlig fremstilling, ofte publiceret på baggrund af en konference. Teksten fremlægger og diskuterer et emne, ofte for et foruddefineret publikum.

Letter

PR

Et letter, kaldes også "communication", er en kort beskrivelse af vigtige nye forskningsresultater.

Review

PR

En artikel, der giver en analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode.

Anmeldelse

PR

Vurderende omtale i et tidsskrift, af en anden (videnskabelig) publikation (bog eller andet dokument).

Leder

PR

En artikellignende tekst, der er et tidsskrifts officielle holdning til et aktuelt emne.

Kommentar/debat

PR

Kort kommentar og debatindlæg i tidsskrift, som omhandler fx tidligere bragte artikler. Læserbreve, "Letters to the editor", registreres også her.

Konferenceabstrakt i tidsskrift

PR

Et resume af et (videnskabeligt) arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference.

Bog/antologi/afhandling/rapport

Monografier; bøger, afhandlinger eller rapporter, samt antologier/samleværker, som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Forfatteren/forfatterne har ansvaret for hele teksten/værket.

Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som ”Bidrag til bog/antologi/rapport.”

Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation).

Bog

PR

Selvstændigt, helt værk, baseret på forfatterens / forfatternes egen forskning/viden. Indholdet er primært henvendt til en foruddefineret målgruppe.

Antologi

PR

Samleværk, hvori et antal selvstændige artikler udgives samlet ud fra et helhedssynspunkt fastlagt af en redaktør/redaktion.

Rapport

PR

En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Rapporter, der har en rekvirent, registreres under kategorien "Rådgivning".

Doktordisputats

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en doktorgrad.

Ph.d.-afhandling

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en ph.d.-grad.

Kompendium/lecture notes

Institutionsudgivet undervisningsmateriale.

Review

En analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode.

Videnskabeligt review

Vurderende omtale af en anden videnskabelig. publikation.

Bidrag til bog/antologi/rapport

Monografier; bøger, afhandlinger eller rapporter, samt antologier/samleværker, som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Forfatteren/forfatterne kun har ansvaret for dele af teksten/værket, f.eks. et kapitel.

Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation).

Bidrag til bog/antologi

PR

Artikel, som er publiceret i antologi (samleværk) eller evt. i bog (monografi).

Konferencebidrag i proceedings

PR

Artikel, som er publiceret i en bog (monografi). Artiklen er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference.

Bidrag til rapport

PR

Artikel, som er publiceret i en rapport, og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere eller for målgrupper, der har brug for universitetets rådgivning.

Encyklopædiartikel

PR

Artikel i encyklopædi/andet opslagsværk. Dette kan have en foruddefineret målgruppe.

Kommentar

PR

Uddybende kommentar til fx lovsamlinger, kildesamlinger eller andet materiale.

Forord/efterskrift

PR

Bidrag i bog/antologi/rapport forud for såvel indledning som hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift).

Bidrag til kompendium/lecture notes

PR

Bidrag til artikler, som er publiceret i institutionsudgivet undervisningsmateriale.

Letter, kommentar, debat

Se områderne overstående.

Review

Bidrag til en analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode.

Videnskabelig anmeldelse

Bidrag til vurderende omtale af en anden videnskabelig.

Konferencebidrag

Artikel, publiceret abstract eller poster som publiceres i forlængelse af en konference. Publiceringen kan være peer reviewed, eller være valgt på baggrund af en udvælgelsesproces, men begrænser sig ikke hertil.

Poster

PR

En visuel præsentation af et fagligt emne fremvist på en konference.

Konferenceabstrakt til konference

PR

Et resume af et videnskabeligt arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference.

Paper

PR

Videnskabelig tekst, der udarbejdes forud for en konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding.

Working paper

E Et arbejdsdokument eller ''working paper'', er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Workingpapers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution.

Working paper

PR

Et arbejdsdokument/workingpaper, er et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et emne / indhente tilbagemeldinger inden publicering. Workingpapers udgives typisk af forfatterens egen institution.

Bidrag til avis

Aviser indeholder nyheder om aktuelle begivenheder af særlig eller almen interesse for en bred læserkreds og udgives dateret og/eller nummereret hyppigere end én gang ugentligt og ofte dagligt.

Avisartikel

Artikel, der formidler til et bredt publikum med populær, debatterende, gengivende fremstilling af et emne.

Kronik

Artikel på en fast plads i en avis, men skrevet af andre end avisens faste medarbejdere og ofte som kommentar til aktuelle problemer.

Anmeldelse

Anmeldelse af publikation/værk i en avis

Kommentar/debat

Kort kommentar eller debatindlæg omhandlende en tidligere bragt artikel, generelle samfundsforhold el. lign.

Udredning/notat

Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret. Journalnummer skal derfor opgives.

Faglig redegørelse

PR

Faglig redegørelse, el. analyse, som ikke kommunikeres som en rapport. Fx. i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Har journaliseringspligt og journalnummer skal opgives.

Besvarelse af spørgsmål/høringer

PR

Skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Omfattet af journaliseringspligt og journalnummer skal derfor opgives.

Bidrag til udredning/notat

Bidrag til faglig redegørelse

PR

Bidrag til faglig redegørelse, el. analyse, som ikke kommunikeres som en rapport. Fx. i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Har journaliseringspligt og journalnummer skal opgives.

Bidrag til besvarelse af spørgsmål/høringer

PR

Bidrag til skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Omfattet af journaliseringspligt og journalnummer skal derfor opgives.

Udgivelse på nettet

Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wiki-indlæg.

Net-publikation

PR

Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wiki-indlæg.

Patent

Et patent eller offentliggjort patentansøgning er en eksklusiv rettighed, der tildeles en teknologisk opfindelse i en begrænset periode, typisk 20 år.

Rettighederne bliver tildelt af en patentmyndighed på nationalt eller overnationalt plan.

Patent

Et patent eller offentliggjort patentansøgning er en eksklusiv rettighed, der tildeles en teknologisk opfindelse i en begrænset periode, typisk 20 år.

Rettighederne bliver tildelt af en patentmyndighed på nationalt eller overnationalt plan.

Bidrag der ikke har tekstform

Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). 
Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation.  

Softwareprogrammer

PR

Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver.

Datasæt

PR

En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat.

Interaktive produktioner

PR

Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e-læringsmoduler, info-standere, interaktive guides på museer mv.

Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)

PR

Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser.

2D/3D (fysiske produkter)

PR

Kort, skulpturer, modeller, billedkunst, installationer mv.

Andet

Andre bidrag, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.

Ingen kategorier – fritekstfelt301496 / i40