Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Historiske projektsites Problemanalysen Tidsplaner og processer 2014-15 ST

ST

På denne side ses den overordnede proces på ST fordelt på de beslutningsområder, som Universitetledelsen har opstillet som følge af problemanalysen. Spørgsmål om indholdet kan rettes til: Birgitte So-Young Ahn

Lys grøn markerer, at en handling af sket. Mørk grøn markerer en beslutning. I bunden af skemaet kan du scrolle for at se hele skemaet. 

Se også ST's egen processide: Løsninger på ST

 

Ledelsesdelegering og nærvær

Økonomi og budget

Ansættelser

Medinddragelse

Organisering af fakulteterne

Kommunikation

Administrativ understøttelse

 

Oktober

Dekanatstruktur:

Okt.
Dekanat og dekansekretariat drøfter funktion og organisering.

30.
Dekanatets funktion og organisering præsenteres og drøftes med Fakultetsledelsen (herunder hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem dekanat og institutter)

 

ST Økonomimodel:

9.
Fakultetsledelsen gennemgår grundlæggende principper v. nuværende økonomimodel og har indledende drøftelse af incitamenter.

 

30.
Indledende drøftelse af ny økonomimodel i Fakultetsledelsen

 

 

 

 

30.
Fakultetsledelsen drøfter initiativer ift. øget inddragelse, herunder drøftelse af samspil mellem prodekaner og institutudvalg samt repræsentation i råd, nævn og udvalg.

Faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutter:

21.
Fakultetsledelsen drøfter faglig identitet, trivsel og sammenhæng.

 

24. ff.
Institutleder, LSU’er og institutfora drøfter plan for analyser/aktiviteter.

 

28.
Indledende drøftelser af proces i sekretariatslederkreds.

 

30.
Indledende drøftelser af proces i Fakultetsledelsen.

 

Fakultetsledelse:

30.
Indledende drøftelse i fakultetsledelsen af sammensætning samt procedurer for sagsbehandling.

 

Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse:

Ultimo okt.
Dekanen nedsætter arbejdsgruppe.

 

Nærvær:

21.
Plan for dekanens møder med medarbejdere i 2015 fastlægges.

21.
Plan for månedlige bilaterale møder mellem dekan og IL fastlægges på IL-møde.

 

Dekanen beslutter evt. flytning af dekanat og dekansekretariat.

Myndighedsrådgivning

30.
Fakultetsledelsen nedsætter en arbejdsgruppe mhp. udarbejdelse af forslag til plan for øget samspil om opgavevaretagelse, bedre udnyttelse af kompetencer og styrkelse af konkurrenceevnen nationalt og internationalt.

 

 

November

Dekanatstruktur:

Dekanatets funktion og organisering præsenteres. 

ST Økonomimodel:

20.
Fakultetsledelsen drøfter grundlæggende principper for ny økonomimodel.

12.
Indledende drøftelser i Akademisk Råd om procedurer for ansættelser.

 

12.
Spørgsmål sendt til udvalg, fora og institutter til drøftelse

Faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutter:

Nov.-jan.
Drøftelser af handleplan på institutter.

 

Fakultetsledelsen drøfter status og evt. tilretning af handleplan.

 

 

 

Fakultetsledelse:

20.
Fastlæggelse af sammensætning af ledelseskreds og procedurer for sagsbehandling i Fakultetsledelsen.

ST Økonomihåndtering/ Budget 2015:

20.
Indledende drøftelse af årshjul for økonomihåndtering i 2015 i Fakultetsledelsen.

 

 

 

Nov.-jan.
Indledende drøftelser i institutledelser og institutfora om procedurer for ansættelser.

 

 

Nov.-jan.
Institutledelser, institutfora og LSU drøfter medinddragelse.

Ph.d.-udvalg og studienævn drøfter medinddragelse.

 

 

Medio nov.- dec.
Afklaringsmøder mellem repræsentanter for institutter/centre og administrationschef.

 

Institutledelse:

20.
Drøftelse/erfaringsudveksling i Fakultetsledelsen om ledelsesstruktur på institutter og centre.

 

 

Nov.–dec.
Institutleder drøfter med sin ledelseskreds sammensætning af institutledelseskreds og procedure for sagsbehandling.

 

 

December

 

Fakultetsledelse:

9.
Indledende drøftelse af delegering i Fakultetsledelsen.

ST Økonomimodel:

9.
Fakultetsledelsen drøfter grundlæggende principper for ny økonomimodel.

ST Økonomihåndtering/ Budget 2015:

9.
Fakultetsledelsen fastlægger årshjul for økonomihåndtering 2015.
Endelig beslutning afventer AU-årshjul. 

 

 

Faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutter:

9.
Fakultetsledelsen drøfter handleplaner.

 

Dialogmøder mellem repræsentanter for hhv. institutter/centre og de administrative områder samt administrationschefen.

Fakultetsledelsen drøfter status og evt. tilretning af proces.

 

 

 Januar

Institutledelse:

Jan.-marts
Delegering og procedurer for sagsbehandling på institutter og centre drøftes i institutledelseskreds.

 

 
    

 

 

Faglige identitet, trivsel og sammenhæng på institutter:

21.
Status og evt. forslag til fælles initiativer forelægges for FSU.

27.
Status og evt. forslag til fælles initiativer forelægges for Akademisk Råd.

 

 

Kommunikationspolitik:

5.
Koordineringsgruppens indledende møde.

12.
Fakultetsledelsen drøfter proces for etablering af kommunikationspolitik på ST, inkl. nedsættelse af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Akademisk råd, FSU, FAMU og institutter/centre samt AU-KOM, ST  og Fakultetsledelsen nedsættes.

Problemkatalog udarbejdet på baggrund af afklaringsmøder med fakultetets enheder diskuteres i diverse fora. En arbejdsgruppe nedsat af dekanen påbegynder prioriteringsdiskussion med udgangspunkt i problemkataloget.

 
 

 

Februar

Fakultetsledelse:

5.
Dekanen drøfter delegering til institut- og centerlederne med Fakultetsledelsen.

Institutledelse:

5.
Afsluttende drøftelse om ledelsesstruktur på institutter og centre. Fakultetsledelsen beslutter en fælles ramme for sammensætning af institut- og centerledelse på ST.

Fakultetsledelsen drøfter delegering.

Nærvær:

Fakultetsledelse drøfter erfaringer med ledelsesnærvær. Et idékatalog om ledelsesnærhed fastlægges.

 

 

26.
Indledende drøftelser i Fakultetsledelsen af procedurer for ansættelser.

6.
Frist for tilbagemelding fra fora og udvalg.

Fastlæggelse af ramme for samspil mellem prodekaner og institutudvalg.

Faglige identitet, trivsel og sammenhæng på institutter:

5.
Fakultetsledelsen drøfter status og evt. forslag til justering af struktur.


 

Feb.-maj
Arbejdsgruppen udarbejder oplæg

 

Med afsæt i arbejdsgruppens prioriteringer vil relevante funktionschefer, sekretariatsledere og medarbejdere blive inddraget i udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag.

 

Marts

  ...

ST Økonomimodel:

26.
Fakultetsledelsen drøfter grundlæggende principper for ny økonomimodel.

 

 ...

 

 

 ...

April
Arbejdsgruppens oplæg drøftes på møder i hhv. FSU og Akademisk Råd.

Marts
Fakultetsledelsen samler op på drøftelser og fastlægger procedurer for øget inddragelse på overordnet niveau.

Institutledelser samler op på drøftelser og fastlægger procedurer for øget inddragelse.

 ...

April
Fakultetsledelsen gør status.

Myndighedsrådgivning:

26.
Arbejdsgruppe fremlægger forslag for Fakultetsledelsen.

 ...

April
Institutter, LSU’er og institutfora drøfter forslag.

FSU og Akademisk Råd drøfter forslag.

 

 

 

 

 

Med afsæt i arbejdsgruppens prioriteringer vil relevante funktionschefer, sekretariatsledere og medarbejdere blive inddraget i udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag.

De foreløbige resultater af arbejdsgruppens arbejde præsenteres for Fakultetsledelsen, sekretariatsledere og administrationscentret (LSU, medarbejdermøder m.m.).

 ...

 

Nærvær:

Maj
Implementering af plan for øget ledelsesnærvær.

 

18. juni
Dekanen træffer beslutning om delegering til institut- og centerlederne.

28. maj
Fakultetsledelsen drøfter status.

 

18. juni
Fakultetsledelsen drøfter foreløbige scenarier for ny økonomimodel.

28. maj
Fakultetsledelsen fastlægger procedurer for ansættelser.

Maj
Formidling og implementering: Råd, nævn, udvalg og fora modtager anbefalinger/nye procedurer.

Myndighedsrådgivning:

28. maj
Fakultetsledelsen drøfter forslag.

Juni
Dekanat beslutter implementering.

Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse:

Juni
Arbejdsgruppe fremlægger for Fakultetsledelsen.

 

7. maj
Arbejdsgruppe præsenterer resultat for Fakultetsledelsen.

Medio maj-medio juni
Udkast til kommunikationspolitik drøftes på institutter og i Akademisk Råd, FSU og FAMU.

18. juni
Kommunikationspolitik vedtages i Fakultetsledelsen. 

Maj
Oplæg om en fælles model/ramme drøftes i relevante fora og ved evt. fællesmøde for sekretariatslederkreds, funktionschefer og Fakultetsledelsen.

Juni
Fakultetsledelsen fastlægger en fælles model/ramme for administrative ydelser efter oplæg fra arbejdsgruppen.  

1403473 / i40