Kvalitet og educational it

For at understøtte, videreudvikle og dokumentere den høje kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser har Aarhus Universitet udformet en politik for kvalitetsarbejde (kvalitetssikring og kvalitetsudvikling) på uddannelsesområdet. Med politikken etablerer Aarhus Universitet fælles rammer for kvalitetsarbejdet på hele universitetet på tværs af de forskellige niveauer. Derved rammesættes og udnyttes de samlede aktiviteter og metoder, der systematisk og målrettet dokumenterer og forbedrer kvaliteten af universitetets indsats på uddannelsesområdet, optimalt.

Politikken giver Aarhus Universitet et godt afsæt for at intensivere kvalitetsarbejdet og dermed få forberedt universitetet til det nye akkrediteringssystem med institutionsakkreditering, der forventes at træde i kraft i 2012 og giver universitetet de ønskede frihedsgrader til udbud af nye uddannelser.

Educational it

Aarhus Universitet ønsker at være et moderne universitet, der sætter internationale standarder for undervisning. Det skal bl.a. ske ved at stille den nyeste teknologi til rådighed for undervisere og studerende.

Det er derfor besluttet dels at anskaffe en ny fælles teknologisk platform, der skal understøtte itbaserede undervisningsforløb, dels at gennemføre løbende opkvalificering af underviserne, bl.a. for at understøtte, at undervisningen gentænkes med anvendelse af de nyeste og mest relevante teknologiske muligheder.

Educational it forventes at blive en væsentlig katalysator for at rekruttere de bedste studerende, uddanne bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende, der er attraktive for det offentlige og private arbejdsmarked, samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Educational it er et koncept, der består dels af en teknologisk platform, dels af løbende opkvalificering af undervisernes og de studerendes arbejde. Det er Aarhus Universitets grundlæggende målsætning, at den nyeste teknologi skal understøtte undervisning og forskning.

Derudover kan brugen af educational it medvirke til, at Aarhus Universitet til stadighed kan levere attraktive bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende til det offentlige og private arbejdsmarked samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Med educational it vil Aarhus Universitet have et pædagogisk redskab, der giver de studerende nye og unikke muligheder for netbaserede læringsaktiviteter og kommunikation med undervisere og andre studerende i uddannelser og undervisning, hvor stærke undervisnings- og studiemiljøer prioriteres højt.

Kontaktperson

Kontakt Julie Goodall, jig@adm.au.dk hvis du har spørgsmål til Educational it.

Milepæle for implementering

Den konkrete implementering og udmøntning af visionen for educational it på Aarhus Universitet varetages og følges af en styregruppe for educational it, hvor relevante parter er repræsenteret. Det gælder hovedområderne, fællesadministrationen, de studerende og underviserne. Styregruppen refererer til dekanen for den tværgående funktion for uddannelse og den resterende universitetsledelse.

Hovedområderne varetager den decentrale udmøntning og implementering efter nedenstående milepæle.

  • Fra den 1. februar 2013 skal alle undervisningsforløb ligge på det fælles LMS/VLE-system (learning management system/virtuel learning environments-system).
  • Inden den 1. februar 2013 har mindst 10 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
  • Inden den 1. februar 2014 har mindst 30 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
  • Inden den 1. februar 2015 har mindst 60 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
  • Hvert år til den 1. september evalueres fremgang og proces på hovedområderne og i styregruppen.
  • Senest den 1. februar 2014 evalueres og eventuelt justeres visionen for educational it – herunder
  • formuleringen af milepæle og budget for 2015 og frem.
  • Det enkelte hovedområde fastlægger selv, hvordan milepælene nås. Forskellige modeller, faseinddelte tilgange og ambitionsniveauer kan tænkes.

Finansiering

Ovennævnte vision og milepæle fordrer, at der i 2011 investeres i et LMS/VLE-system. Derudover fordrer vision og milepæle, at der investeres i etablering af supportfunktioner og opkvalificering. Princippet for finansieringsmodellen er, at fællesområdet finansierer engangs- og fællesudgifterne, og at hovedområderne finansierer medarbejdertid til support og opkvalificering.

307239 / i40