Mere om educational it

Aarhus Universitet ønsker at være et moderne universitet, der sætter internationale standarder for undervisning. Det skal bl.a. ske ved at stille den nyeste teknologi til rådighed for undervisere og studerende.

Det er derfor besluttet dels at anskaffe en ny fælles teknologisk platform, der skal understøtte itbaserede undervisningsforløb, dels at gennemføre løbende opkvalificering af underviserne, bl.a. for at understøtte, at undervisningen gentænkes med anvendelse af de nyeste og mest relevante teknologiske muligheder.

Educational it forventes at blive en væsentlig katalysator for at rekruttere de bedste studerende, uddanne bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende, der er attraktive for det offentlige og private arbejdsmarked, samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Educational it er et koncept, der består dels af en teknologisk platform, dels af løbende opkvalificering af undervisernes og de studerendes arbejde. Det er Aarhus Universitets grundlæggende målsætning, at den nyeste teknologi skal understøtte undervisning og forskning.

Derudover kan brugen af educational it medvirke til, at Aarhus Universitet til stadighed kan levere attraktive bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende til det offentlige og private arbejdsmarked samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Med educational it vil Aarhus Universitet have et pædagogisk redskab, der giver de studerende nye og unikke muligheder for netbaserede læringsaktiviteter og kommunikation med undervisere og andre studerende i uddannelser og undervisning, hvor stærke undervisnings- og studiemiljøer prioriteres højt.

Vision

Det er Aarhus Universitets vision, at educational it skal understøtte de studerendes kompetenceudvikling, så de studerende bliver stadig dygtigere og mere engagerede gennem brug af tidssvarende og relevante teknologiske løsninger. Muligheden for personalisering af brugergrænseflader og personlige læringsmiljøer er en del af educational it, der således skal understøtte undervisningen og dens aktiviteter samt de studerendes læreprocesser.

Det gode studiemiljø på Aarhus Universitet skal understøttes og blive endnu bedre gennem educational it. De konkrete undervisningsmiljøer skal til enhver tid udvikles, så undervisningen sker med afsæt i den aktuelle medievirkelighed.

Educational it skal understøtte Aarhus Universitets generelle uddannelsesstrategier og kvalitetspolitik samt implementeringen af det indre uddannelsesmarked. Derfor står samarbejde på tværs af uddannelser og nedbrydning af grænser centralt i udvikling, implementering og brug af educational it.

Det er visionen for educational it, at relationerne mellem studerende, undervisere og undervisningens faglige indhold skal understøttes, således at de bedste betingelser gives for:

 • Undervisernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.
 • De studerende muligheder for at arbejde med og lære det, der fordres.
 • Interaktion mellem studerende samt mellem studerende og undervisere.

De studerende og underviserne vil med educational it få nye og effektive muligheder for løbende feedback, videndeling og samarbejde. Educational it skal levere effektive muligheder for interaktion mellem studerende og undervisere ved hjælp af forskellige kommunikationsformer og -fora, herunder mulighed for gennemførelse af evalueringer, der er tilpasset den konkrete undervisning og de konkrete mål.

Derudover vil educational it åbne for en bred vifte af læringsressourcer, hvor bl.a. simulering, animationer og audio-/videoproduktioner kan give de studerende differentierede muligheder for nå studiets kompetencemål.

Aarhus Universitet har fokus på en fortløbende pædagogisk opkvalificering af undervisning og undervisere samt en proaktiv tilgang til de studerendes fortsatte udvikling af it-kompetencer. Teknologien gør det ikke i sig selv. Educational it skal ses som en syntese af teknologisk, pædagogisk og didaktisk nytænkning, hvis mål er kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelserne.

Centrale principper

Aarhus Universitets vision for educational it implementeres efter en række centrale principper, der skal sikre, at educational it understøtter læringsaktiviteter og kommunikationen såvel mellem studerende og undervisere som mellem studerende. Yderligere skal educational it understøtte de studerendes arbejde med det faglige stof og undervisernes kommunikation/formidling af det.

Teknologien i educational it skal fremme og understøtte en nytænkning af de pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisning, herunder undervisningens faglige indhold og prøveformer med omdrejningspunkt i kompetencemålene.

I forbindelse med udvikling, implementering og brug af educational it gør følgende forhold sig gælden

 • Supporten af educational it leveres af flere aktører: Fællesadministrationens it-support, itpædagogisk support og generel pædagogisk og didaktisk support. De universitetspædagogiske enheder forventes at varetage en del af supportfunktionen og deltage i udviklingen af educational it i et samarbejde på tværs af organisationen. Det forudsættes, at det faglige fundament findes i fagmiljøerne, og at det er derfra, at undervisningsudvikling understøttet af educational it implementeres.
 • Educational it har en fælles it-platform med fælles standarder på tværs af hovedområderne og rummer mulighed for en fleksibel og individuel tilgang til anvendelsen for det enkelte fagområde og den enkelte underviser. De fælles standarder skal – i sammenhæng med en smidig uddannelsesadministration – understøtte de studerendes mobilitet og studienævnenes uddannelsessamarbejde på tværs af Aarhus Universitet. Herved understøtter educational it implementeringen af det indre uddannelsesmarked.
 • Implementeringen af visionen for educational it rummer mulighed for, at forskellige kulturer samt faglige, pædagogiske og didaktiske tilgange får plads til at finde og tilrettelægge de bedste implementeringsmodeller med de relevante incitamenter.

Principperne for arbejdet med educational it er i forlængelse af ovennævnte:

 • Undervisningen skal nytænkes i relation til implementeringen af educational it ud fra et organisatorisk perspektiv, der er forankret i et samarbejde på tværs af Aarhus Universitet.
 • Den konkrete it-support og den konkrete didaktiske og pædagogiske support skal balancere mellem kompetencemæssig kritisk masse og faglig nærhed.
 • Fælles standarder skal danne grundlag for en individuel og fleksibel anvendelse.
 • Implementeringen og udviklingen af educational it kan ske under hensyntagen til faglige forskelle og traditioner.

Derudover skal de studerendes og undervisernes tilgange, perspektiver og læringsmæssige behov i videst muligt omfang anerkendes og tilgodeses ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Opgaver og organisering

Ovennævnte vision og principper for educational it fordrer, at en række arbejdsopgaver defineres, løses og placeres de rette steder i organisationen alt efter behovet for koordination og samarbejde:

Opgaver, som med fordel kan løses på centralt niveau

 • Anskaffelse, drift og udvikling af én fælles it-platform for educational it. Anskaffelse, drift (herunder konkret it-support) og udvikling af et fælles learning management system/virtuel learning environments-system (LMS/VLE-systemer) varetages af AU IT i samarbejde med de lokale it-afdelinger på hovedområderne. Systemejerskabet for LMS/VLE-systemet skal placeres uden for driftsorganisationen hos dekanen for den tværgående funktion for uddannelse, der således får det ledelsesmæssige ansvar for videreudvikling af løsningen.
 • Fælles database for digitale læringsressourcer. Der etableres en eller flere offentligt tilgængelige databaser, hvor digitale læringsressourcer katalogiseres og arkiveres (podcasts, instruktionsvideoer, audioslides, wikier, test og feedbackprogrammer, læringsstier, e-portfolier samt elektronisk tilgængelige undervisningsplaner, pensumlister, powerpoint-oplæg, studenteropgaver, eksamensopgaver og -spørgsmål mv.). Det kan diskuteres, om opgaven skal varetages af et bibliotek, f.eks. Statsbiblioteket.
 • Produktion af undervisningsmateriale. I forbindelse med implementeringen og i takt med at flere undervisningsforløb baseres på educational it, vil der være behov for, at støtten til underviserproducerede læringsressourcer kan udbredes. Det kan gøres ved at give teknisk support til produktion og dermed udvikling af undervisningsmateriale af høj teknisk kvalitet. Funktionen skal være funderet i en central produktionsenhed. Der skal også være mulighed for produktion af undervisningsmateriale decentralt.
 • Support til studerende. Aarhus Universitet skal levere basal introduktion til nye studerende samt virtuel introduktion og virtuel help desk som service til alle studerende, der tager udgangspunkt i den aktuelle medievirkelighed.

Opgaver, som med fordel kan løses på decentralt niveau

 • Udvikling af undervisningsforløb. Udgangspunktet for visionen for educational it er en dynamisk tilgang til og nytænkning af undervisningen og dermed udvikling af undervisningsforløbene på hele Aarhus Universitet. Det kræver en generel pædagogisk, didaktisk og it-mæssig support, som skal leveres af de universitetspædagogiske enheder.
 • Opkvalificering af undervisere. Ovennævnte punkt har den effekt, at underviserne skal opkvalificeres – både teknisk og pædagogisk. Opgaven skal varetages og udmøntes af de universitetspædagogiske enheder.

Opgaver, som kan løses både på centralt og decentralt niveau eller i de kommende tværgående funktioner (afventer afklaring af den administrative grundstruktur)

 • Produktion af undervisningsmateriale med kobling til den konkrete faglighed. Jf. ovenstående etableres en central produktionsenhed for educational it, hvor udviklingen af digitalt undervisningsmateriale sker med rådgivning fra bl.a. de universitetspædagogiske enheder.
 • Strategisk følgeforskning. Educational it er funderet i en forskningsbaseret og dynamisk tilgang til undervisningsudvikling, hvor undervisningen til stadighed evalueres og justeres med henblik på fortsat kvalitetsudvikling. Derfor skal hovedområderne sikre, at anvendelsen og udviklingen af educational it er forskningsbaseret.
 • Formidling og synliggørelse. Resultaterne af tilknyttede følgeforskningsprojekter til educational it skal løbende formidles og synliggøres. Herved udbredes kendskabet til educational it internt, og Aarhus Universitet kan markere sig eksternt.

I forbindelse med ombygning og nyetablering af undervisningslokaler kan ressourcepersoner, der har arbejdet med educational it, bidrage med rådgivning. Ressourcepersoner kan derudover bruges til at udvikle modeller inden for fjernundervisning og anden brug af educational it. Det gælder også netbaserede efteruddannelsestilbud, hvor anvendelse af educational it rummer et stort potentiale.

Principper for systemanskaffelse

På Aarhus Universitet anvendes i dag en lang række forskellige LMS/VLE-systemer:

 • Blackboard på DPU og AU Herning
 • CampusNet på ASB (og Ingeniørhøjskolen i Århus)
 • AULA (tilpasset version af Dokeos) på dele af 8000C
 • Firstclass på HUM
 • Egenudviklet løsning på NAT
 • Diverse semi-manuelle systemer, regneark mv.

Det er en forudsætning for, at visionen for educational it kan effektueres, at der foretages en systemkonsolidering og -modernisering samt en harmonisering af de administrative forretningsgange, der i dag anvendes i arbejdet med LMS/VLE-systemerne.

Visionen for et nyt LMS/VLE-system er, at det udgøres af en robust kerne, det vil sige et standardsystem, der dels etablerer de nødvendige strukturer og rettighedskontroller (studerende, underviser, hold, kursus, fag osv.), dels møder de studerende, underviserne og administratorerne med en tidssvarende og behovsfleksibel brugerflade.

Det er ligeledes visionen, at systemet gennem integrationsmuligheder og løst koblede programpakker/tjenester muliggør afprøvning af de nyeste læringsteknologier, uden at det forringer den grundlæggende driftsstabilitet i kernesystemet.

Aarhus Universitets overordnede it-strategi har tre grundlæggende principper for systemvalg og systemarkitektur, som får betydning for anskaffelsen af LMS/VLE-systemet:

 • Præference for standardsystemer. Der foretrækkes markedsledende systemer, ikke egenudviklede systemer. Markedsledende kan være kommercielle eller open source-systemer og skal fremvise en solid kundebase med tunge referencer fra universitetssektoren.
 • Best of breed-strategi. Der ønskes et systemlandskab, hvor en række hovedsystemer – hver især bedst for Aarhus Universitet til et specifikt forretningsområde – samarbejder om at understøtte forretningsprocesserne. Der ønskes ikke en suite-løsning (a la SAP i store industrivirksomheder eller kommuner). Helheden sikres for brugerne i form af f.eks. portaler målrettet den enkelte brugergruppe.
 • SOA-arkitektur, hvor bl.a. integrationsplatform og webservices sikrer integration mellem hovedsystemerne.

For at kunne anskaffe det LMS/VLE-system, der bedst understøtter visionen for educational it, er det nødvendigt at etablere et nyt projekt, der har til formål at anskaffe og implementere et fælles LMS/VLE-system, jf. nærværende politiks vision og principper.

Milepæle for implementering

Den konkrete implementering og udmøntning af visionen for educational it på Aarhus Universitet varetages og følges af en styregruppe for educational it, hvor relevante parter er repræsenteret. Det gælder hovedområderne, fællesadministrationen, de studerende og underviserne. Styregruppen refererer til dekanen for den tværgående funktion for uddannelse og den resterende universitetsledelse.

Hovedområderne varetager den decentrale udmøntning og implementering efter nedenstående milepæle.

 • Fra den 1. februar 2013 skal alle undervisningsforløb ligge på det fælles LMS/VLE-system (learning management system/virtuel learning environments-system).
 • Inden den 1. februar 2013 har mindst 10 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
 • Inden den 1. februar 2014 har mindst 30 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
 • Inden den 1. februar 2015 har mindst 60 % af alle underviserne fået tilbud om nytænkning af et undervisningsforløb – helt eller delvist – gennem educational it.
 • Hvert år til den 1. september evalueres fremgang og proces på hovedområderne og i styregruppen.
 • Senest den 1. februar 2014 evalueres og eventuelt justeres visionen for educational it – herunder
 • formuleringen af milepæle og budget for 2015 og frem.
 • Det enkelte hovedområde fastlægger selv, hvordan milepælene nås. Forskellige modeller, faseinddelte tilgange og ambitionsniveauer kan tænkes.

Finansiering

Ovennævnte vision og milepæle fordrer, at der i 2011 investeres i et LMS/VLE-system. Derudover fordrer vision og milepæle, at der investeres i etablering af supportfunktioner og opkvalificering. Princippet for finansieringsmodellen er, at fællesområdet finansierer engangs- og fællesudgifterne, og at hovedområderne finansierer medarbejdertid til support og opkvalificering.

Kontaktperson

Kontakt Julie Goodall, jig@adm.au.dk hvis du har spørgsmål til Educational it.

307240 / i40