Workshop om learning spaces

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Formålet med workshoppene var at præsentere og diskutere ideerne i Learning Spaces for tre relevante grupper på Arts: Medarbejdere på det nye center, udvalgte interesserede undervisere og udvalgte interesserede studerende.


Hvad er der gjort?
Der er afholdt 4 workshops for hhv. medarbejdere på CUDiM, undervisere, studerende samt det universitetspædagogiske netværk


Har initiativet haft den ønskede virkning?
Workshoppene var meget interessante og skabte gode diskussioner. Det har bidraget til at udbygge centrets relationer til såvel medarbejdere som studerende.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Gennem projektet har centret fået nye værdifulde kontakter til både de to undervisere Dan Gilbert og Winie Ricken og til medarbejdere og studerende på fakultetet. Projektet er ikke tænkt til at fortsætte, men centret vil fortsætte samarbejdet med de to eksterne undervisere.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Fokus på læringsomgivelser er vigtigt at holde sig for øje, når man som underviser tilrettelægger undervisning. Og det drejer sig både om de fysiske omgivelser og om den teknologi, som man planlægger at anvende. Og så selvfølgelig samspillet mellem det fysiske og det virtuelle.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Den grundlæggende idé i at arbejde med learning spaces er, at man kan etablere forskellige ”rum”, hvori der kan ske læring. Hensigten med at oprette forskellige learning spaces er, at de kan understøtte forskellige aktiviteter, der bidrager til læring. Lidt firkantet kan man sige, at der i de forskellige rum tilrettelægges aktiviteter, som gør, at de studerende arbejder med stoffet eller materialet på forskellig vis. Nogle rum er f.eks. velegnede til forelæsninger, andre rum er velegnede til projektarbejde, og atter andre er indrettet med henblik på at understøtte idéudvikling og innovativt arbejde.

Eksemplerne ovenfor refererer til fysiske rum, men pointen er, at learning spaces kan benytte sig af såvel fysiske som virtuelle rum – og dermed fysiske og online kommunikationsformer og designs på samme tid. Learning spaces kan med andre ord være fysisk og virtuelt forankret på samme tid.

Formål
Formålet med workshoppene er at præsentere ideerne i learning spaces for tre relevante grupper på Arts:

  • Medarbejdere på det nye center
  • Udvalgte interesserede undervisere
  • Udvalgte interesserede studerende

 

Indhold
For medarbejderne på centret skal der være en 2-dages workshop – en kombineret forsknings- og udviklingsworkshop. Fokus skal således være på en forskningsdiskussion med henblik på at diskutere udviklingspotentialerne i forhold til universitetsundervisning. Samtidig skal workshoppen rumme gensidig udveksling af ideer og erfaringer.

For interesserede undervisere afholdes en 1-dags workshop, hvor ideer præsenteres med henblik på diskussion af anvendelsesmulighederne i den enkeltes undervisning.

For interesserede studerende, og måske især for studenterstudievejledere og studerende i studienævn, afholdes en ½-dags workshop, hvor ideerne ligeledes præsenteres med henblik på at diskutere potentialer set i forhold til de studerende.

Budget
Der er bevilget 273.620 kr. til projektet i 2011.

311993 / i40