Undervisermetro – et forprojekt

Afrapportering


Indsatsområde i forhold til SMU
De studerendes oplevelse af studiemiljøet er forbundet med muligheden for at kunne bidrage aktivt i god og aktivitetsorienteret undervisning. Underviserne bidrager til et godt studiemiljø ved at dele best practice og lade sig inspirere af hinandens praksisformer. Indsatsen i dette projekt er en webresurse, hvor undervisere beskriver og deler deres praksiserfaringer til fri videreudvikling af andre undervisere på Arts og AU.


Resultat:
undervisermetro.au.dk

I pilotprojektet har vi:

 • udviklet metrokort i samarbejde med CUDiM
 • udviklet en skabelon til beskrivelse af bidrag
 • holdt 23 møder med undervisere, mentorer, studieledere og CUDiM. Mange kontakter med undervisere er etableret på baggrund af henvisning fra andre undervisere og studieledere
 • indsamlet, redigeret materialer og skrevet introduktioner til 3 stop på undervisermetroen:
  • Rammesatte studieaktiviteter mellem timerne
  • Aktiviteter i timerne
  • Feedback

Derudover har vi præsenteret undervisermetroen på SMU11 seminar på Arts d. 9. december

Undervisermetroen færdiggøres i 2012.

Vi forventer at få mulighed for at præsentere undervisermetroen på Dansk Universitetspædagogisk Konference, Fredericia 30-31. maj, og på ICED (International Consortium for Educational development), i Thailand til 23.-25. juli 2012.

Vi har submittet en artikel til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrifts temanummer om Studiemiljøprojekter.

Universitetet får en resurse til udvikling af undervisningspraksis baseret på videndeling og dialog mellem undervisere.

Projektbeskrivelse


Baggrund og formål
Formålet er at udvikle en elektronisk platform med ressourcer til undervisere i samarbejde med de faglige miljøer. Projektet relaterer sig til blok 1?3 i notatet om opfølgningspuljemidler med forslag om en platform og værktøjskasse, samt til blok 4 med fokus på præcisering af underviserkompetencer.

Der udvikles en webressource med titlen Undervisermetroen. Webressourcen skal rumme opdaterede redskaber, materialer, links, podcasts, viden mm om undervisning, der direkte og på nytænkende måder kan fremme læring hos de studerende. Undervisermetroen spejler i sit design og grundsyn den eksisterende webressource Studiemetroen, som er udviklet i 2002 og drevet af CFU. (studiemetro.au.dk). 

Indhold
Undervisermetroen består af 4 overordnede spor:
1. Undervisningsaktiviteter, 2. Eksamen og evaluering, 3. Understøttelse af læring og 4. Underviseren som formidler. På hvert spor findes en række stop, der hver indeholder et emne. Projektet består i at starte Undervisermetroen med produktion af materialer til 4 stop, udarbejdet gennem workshops med undervisere ved Arts.

Projektet skal:

 • producere en webressource til undervisere, der giver let adgang til materialer og styrker refleksion og udvikling af praksis
 • udvikle et rigt og fagnært eksempelmateriale i tilknytning til undervisningen ved Arts
 • fremme et tæt samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere og undervisere
 • udvikle kvalitet og kompetencer på undervisningsområdet gennem projektformen

Udviklingen af materiale til et stop på Undervisermetroen skal organiseres som et projektforløb, som består af følgende dele:

 1. Udarbejdelse af et overblikspapir over det enkelte stops tema og indhold i et samarbejde mellem pædagogisk medarbejder og projektleder
 2. To arbejdsseminarer med deltagelse af bidragende undervisere mhp. at udvikle konkret materiale i samarbejde mellem projektleder og pædagogisk medarbejder
 3. Bidragende undervisere udvikler pædagogiske elementer i deres undervisning og udarbejder/producerer skitser til materiale i samarbejde medpædagogisk medarbejder, studentermedhjælp og tekniker
 4. Redaktionel bearbejdning, layout og design i samarbejde mellem projektleder, tekniker og pædagogisk medarbejder

Budget
Der er bevilget 487.520 kr. til projektet i 2011.

311999 / i40