Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Udvikling af blended learning på det fælles startmodul i almen didaktik på IUP

Udvikling af blended learning på det fælles startmodul i almen didaktik på IUP

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Formålet med projektet var at udvikle, afprøve og dokumentere effekten af et blended-learning-forløb, der kan give et større og sammenhængende tilbud om studieaktiviteter, der støtter såvel den faglige som fagligt-sociale integration for en særlig målgruppe af studerende.


Hvad er der gjort?
Modulet er udviklet inden og undervejs i forløbet . Der er udført en spørgeskemaundersøgelse i begyndelsen og ved slutningen af modulet af underviserne. Der er gennemført fokusgruppeinterviews med studerende fra København og Aarhus, og foretaget observationer ved undervisning og i pauser. Et udvalg af de studerendes skriftlige produkter (weblogs og skriftlige opgaver) er analyseret.


Har initiativet haft den ønskede virkning?

Vi har på baggrund af materielt fremanalyseret en række personaer, der beskriver forskellige typer af studerende, som oplever forskellige dele af organiseringen på hver sin måde. Det ser ud, som om blended learning imødekommer flere typer af studerende.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Vi forventer at udføre flere empiriske undersøgelser, som samles op og analyseres sammen med de øvrige undersøgelser, så vi kan konkludere, i hvilket omfang blended learning-organiseringen er hensigtsmæssig. Vi forventer at skrive en artikel og/eller bidrag til undervisermetroen om modulet og vores resultater.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Det er muligt og pædagogisk hensigtsmæssigt at tilrettelægge moduler, der både inddrager fremmødeundervisning og samarbejde og undervisning via nettet.

På denne vis kan studerende, der bor længere væk fra universitetet eller af andre grunde ikke har let ved at møde op ugentligt, deltage med udbytte i undervisningen.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Mange studerende ved IUP har etableret familie og slået sig ned geografisk spredt. De er ikke tilbøjelige til at flytte efter deres uddannelsesønsker. Ved at tilrettelægge blended learning på fællesmodulet i almen didaktik på 1. semester af didaktikuddannelserne kan e-læringsaktiviteter udgøre et væsentligt supplement til fremmødeundervisning. 

Formål
Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere effekten af et blended learning-forløb, der kan give et større og sammenhængende tilbud om studieaktiviteter, der støtter såvel den faglige som den fagligt-sociale integration for en særlig målgruppe af studerende. Projektet relaterer sig til indsatsområde 1, 2 og 3 vedrørende opfølgning på studiemiljøundersøgelsen.

Indhold
Konkret består afprøvningen i at koble følgende undervisningsformer:

1) Korte forelæsninger støttet af udvalgte tekster
2) Gruppearbejde med udgangs-punkt i cases
3) Gruppefremlæggelser, gruppevejledning og undervisning på hold
4) Dialog mellem studerende baseret på netkommunikation

De studerende kan vælge en eksamensform, hvor de individuelt skriver mindst 8 weblogs og giver 8 svar på andre studerendes weblogs efter retningslinjer angivet i undervisningsplanen og afleveret til de angivne frister.

Ud over at kunne understøtte udvikling af fælles modulet i almen didaktik (et nyt tiltag) og give ny viden om det beskrevne koncept, vil dokumentation af projektet danne grundlag for videndeling på såvel IUP som Arts og AU.

Advisory Board’et på det tidligere Institut for Didaktik, hvor didaktikuddannelserne tidligere var forankret, har stærkt anbefalet, at blended learning bliver integreret i undervisningsformerne.

Udviklingsprojektet understøtter desuden AU’s ambitioner formuleret i forbindelse med Educational IT vedrørende levering af kandidater, der er attraktive på arbejdsmarkedet, ved at have praktisk erfaring med blended learning fra eget studieforløb. Konceptet er udviklet, og det afprøves i efterårssemesteret 2011.
 

Budget
Der er bevilget 116.200 til projektet i 2011.

312007 / i40