Faglig integration – fuld studieaktivitet

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Målet med projektet er at skabe mere og bedre studieaktivitet på 1. årgang på ÆK og Litteraturhistorie, med klart sigte på udbredelse til instituttets øvrige, nærtbeslægtede fag. Udvælgelsen af de to uddannelser er begrundet i udfordringer identificeret dels i AU's studiemiljøundersøgelse, dels i instituttets interne monitorering af studieaktivitet og frafald. De to uddannelser repræsenterer derforuden både en mindre (ÆK) og en mellemstor (Litteraturhistorie) BA-uddannelse. Projektet skal virke gennem organisering af flere studieaktiviteter, både med og uden supervision, og ved et større fokus på gode læringsteknikker og vaner. Projektet strækker sig over hele 1. år og kræver ressourcer til afholdelse af seminar, til instruktorer og til ekstra indsats fra undervisere og studievejledningen.


Hvad er der gjort?

 • Igangsættende heldagsseminar/workshop for alle involverede studerende (ca. 80 stud.)
 • Arbejde med professionalisering af studiegrupper (etablering, 'kontrakt', peer-funktion mm.)
 • Rammesatte studieaktiviteter med opfølgning v. undervisningsassistenter/undervisere
 • Brug af instruktorer
 • Medarbejderseminar for begge fags VIP-kollegier (ca. 25 VIP)

 
Har initiativet haft den ønskede virkning?
Først og fremmest kan man konstatere et meget lavt frafald på uddannelserne, hvilket naturligvis ikke kun skyldes disse tiltag.

Dernæst har der været meget fine evalueringer af indsatserne. Både af en ekstern evaluator af seminariedagen, af de involverede konsulenter fra CUDIM og i den almindelige evaluering fra de studerende udarbejdet i forbindelse med semesterrapporterne.

Det har ikke været muligt at skabe et nyt fysisk miljø i form af et fagligt ”garagemiljø” med fokus på studenterarrangerede faglige aktiviteter, dels på grund af den korte tidsfrist, dels på grund af de anlægsudgifter, der er forbundet med dette. Men planerne om at skabe bedre rammer for at skabe aktiviteter i et fysisk miljø, der kan bringe studerende og undervisere sammen på tværs af faggrænser, arbejdes der videre med. Et sådant garagemiljø/arbejdssted med mulighed for en række forskellige studieaktiviteter synes at være en vigtig forudsætning for store dele af initiativets videreførelse.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

Kvalitativt
: At udvikle nye undervisningsformer, der øger de studerendes udbytte af undervisningen, giver øget aktivitet og tilstedeværelse og derigennem formodentligt øget trivsel. Bør evalueres sammen med de studerende i løbet af F12

Kvantitativt
: At øge gennemførelse og sænke frafald. Efter studieåret 2012 bør der således foretages en sammenlignende analyse af studieledertal for henh. årgang 2010 og 2011 på begge uddannelser.


Hvad kan universitetet lære af projektet?

 • At introduktioner til læringsprocesser efter rusintroduktionen kan hjælpe de studerende til bedre studievaner
 • At udviklingen af rammesatte studieaktiviteter og undervisningsformer er en vedvarende proces, som lærerkollegiet bør bidrage til gennem systematisk videnudveksling
 • At instruktorundervisning med fokus på repetition og dialog omkring vanskeligt stof har vist sig velfungerende
 • At mindre formelle diskussionsfora og faglige ekskursioner (i lokalområdet) ved studenterinstruktorer letter overgangen til universitetsstudierne og øger de studerende faglige engagement
 • At universitetet må understøtte denne type aktiviteter bedre, især hvad angår en fleksibel og enkel sekretariatsunderstøttelse af økonomien

Projektbeskrivelse


Baggrund og formål
Målet med projektet er at skabe mere og bedre studieaktivitet på 1. årgang på ÆK og Litteraturhistorie, med klart sigte på udbredelse til instituttets øvrige, nærtbeslægtede fag. Udvælgelsen af de to uddannelser er begrundet i udfordringer identificeret dels i AU’s studiemiljøundersøgelse, dels i instituttets interne monitorering af studieaktivitet og frafald. De to uddannelser repræsenterer derforuden både en mindre (ÆK) og en mellemstor (Litteraturhistorie) BA-uddannelse.

Indhold
Institut for Æstetiske Fag ønsker i E11 at gennemføre et pilotprojekt på to udvalgte BA-uddannelser (Litteraturhistorie og Æstetik & Kultur). Målet er at gøre de studerende til fuldtidsstuderende fra første studiedag. Dette gøres vha. rammesatte undervisningsaktiviteter, 'garagemiljø', professionalisering af studiegrupper (peer-funktioner) og integreret studievejledning.  For at kunne opfylde dette, vil der være behov for efteruddannelse af undervisere (dagseminar/workshops), løntimer til undervisere, instruktorer og studenterstudievejledere, deltagelse af CfU mm.

Underviserworkshops omfatter hele instituttets VIP-kollegium. Der vil være evaluering efter 1. og 2. semester med henblik på implementering på instituttets øvrige BA-uddannelser.

Projektet skal virke gennem organisering af flere studieaktiviteter, både med og uden supervision, og ved et større fokus på gode læringsteknikker og vaner. Projektet strækker sig over hele 1. år og kræver ressourcer til afholdelse af seminar, til instruktorer og til ekstra indsats fra undervisere og studievejledningen.

Projektprogram:

 • Inspirationsworkshop for VIP med fokus på aktiverende undervisningsformer og rammesatte studieaktiviteter
 • Et fælles seminar for de to uddannelsers studerende medio september omkring læring med fokus på, hvordan man gør sin læring aktiv. Indbudte oplægsholdere. Opfølgning primo oktober i mindre workshops (evt. afviklet af CfU)
 • Studenterkursus i feedback (gruppe-peer-funktioner) ved en ekstern konsulent i forbindelse med gruppe-til gruppe-oplæg samt:
 • Initiering af gruppe-til-gruppe oplæg (studenter-peers). 3 stk. per semester per gruppe, hvoraf der er instruktorsupervision til de to første
 • Afvikling af 2 heldags-undervisningsdage med gruppearbejde og fremlæggelser i alle tre forløb
 • Skemalagt (obligatorisk) opgavevejledning og efterkritik
 • Etablering af et uformelt 'garageforum' på Kasernen, hvor undervisere og studerende præsenterer forskning og aktuelle emner i forlængelse af normal undervisning 

Budget
Der er bevilget 180.000 kr. til projektet i 2011

312088 / i40