Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Webbaseret guide til internationale studerende angående korrekt kildehåndtering

Webbaseret guide til internationale studerende angående korrekt kildehåndtering

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Forskning og erfaringer har vist, at internationale studerende kan have svært ved den del af det akademiske arbejde, der handler om at integrere andres værker i egen tekst og henvise korrekt til kilder.


Hvad er der gjort? 
 

 • Produktion af materiale til Study Metro om regler og praksis vedrørende korrekt kildebrug og referencehåndtering i form af interaktivt materiale og eksempelsamlinger: 
  • Tekst til 4 nye stop til Study Metros blå rute: guides til at lave litteraturlister, at dokumentere kilder i sin tekst, citation styles og referencehåndtering.
  • En lang række quick polls til placering rundt omkring på Study Metro
  • 2 quizzer om at udarbejde litteraturliste
  • 2 dobbelte videointerviews med i alt 4 undervisere om kildebrug (i samarbejde med projektet Udbygning af den engelske Study Metro)
 • Afholdt 4 brugertest/workshops med i alt 18 internationale studerende (i samarbejde med projektet Udbygning af den engelske Study Metro). Deltagerne bidrog til udvikling og test af en del af materialet nævnt ovenfor


Har initiativet haft den ønskede virkning?
Det nyudviklede materiale til Study Metro er produceret i tæt samarbejde med den primære målgruppe, internationale studerende og kan forhåbentlig imødekomme spørgsmål om dansk praksis i forhold til kildehåndtering fremover.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Afholdelsen af de fire workshops med internationale studerende har vist os, at internationale studerende er en stor ressource som gerne vil bidrage med deres meninger, erfaringer og viden. En viden som giver et nyt perspektiv på eksisterende dansk praksis.

Workshoppene genererede en del data om studiemiljøet for internationale studerende ved Arts, som vi har planer om at bearbejde og gøre tilgængelig i form af en rapport.


Hvad kan universitetet lære af projektet? 
Internationale studerende (IS) bør i højere grad ses som en ressource for Aarhus Universitet. De er meget engagerede og kan bidrage med mange nye perspektiver på studiekulturen og -miljøet ved Aarhus Universitet.  Samtidig har IS nogle fælles udfordringer i forbindelse med gruppearbejde/gruppedannelse og referencehåndtering, som fakultetet i højere grad kan komme i møde for at fremme deres faglige og sociale integration.  Det vil vi give anbefalinger til i den i pkt. 4 nævnte rapport.

Projektbeskrivelse


Baggrund

Både forskning og erfaringer har vist, at internationale studerende kan have svært ved den del af det akademiske arbejde, der handler om at integrere andres værker i egen tekst og henvise korrekt til kilder. The Study Metro: studiemetro.au.dk/en (af Tine Wirenfeldt Jensen et al.) er en webressource for internationale studerende i Danmark, som sigter mod at understøtte de studerende i at opbygge de akademiske studiekompetencer, der er brug for at kunne indgå i en dansk studiekontekst. I forbindelse med referencehåndtering henviser The Study Metro til Stop plagiarism: www.en.stopplagiat.nu (af Gina Bay et al.), hvor emnet behandles. Men en nylig gennemført kvalitativ undersøgelse blandt internationale studerende viser, at de internationale studerende opfatter plagiering snævert som rent "tyveri" eller "copy & paste". Deres egen selvforståelse som studerende, der ikke plagierer, kan dermed modvirke, at de orienterer sig i Stop plagiarism‐materialet. Undersøgelsen viser, at The Study Metro har større gennemslagskraft end Stop plagiarism. Derfor kan der med fordel udarbejdes materiale hertil om de dele af det akademiske arbejde, der handler om referencehåndtering, og som sigter mod at give en forståelse af sammenhængen mellem korrekt kildebrug og den selvstændige opgavegenre.


Formål
At udvikle webbaseret materiale, der kan støtte internationale studerende i at forstå og opfylde danske uddannelsesinstitutioners krav til akademisk selvstændighed og redelighed. Projektet relaterer sig til blok 5 – notatet om opfølgningspuljemidler med fokus på internationale studerende.


Indhold
Materialet skal italesætte den internationale studerende positivt som netop en studerende, der ønsker at lære at skrive gode opgaver frem for en studerende, der skal afskrækkes fra at plagiere. Projektet vil:

 • Udvikle og teste materiale
 • Implementere materialet i Studiemetroen (grafiske løsninger/video)


Budget
Der er bevilget 57.000 kr. til projektet i 2011.

312104 / i40