Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Fokusgruppeinterviews med internationale og danske kandidatstuderende på AAL

Fokusgruppeinterviews med internationale og danske kandidatstuderende på AAL

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?

Vores internationale Full Degree-studerende føler sig ofte isoleret både fagligt og socialt, og det er vigtigt, at vi bliver bedre til at integrere dem, og der er behov for en ekstra indsats på området. Samtidig skal vi forsøge at undgå at opretholde uhensigtsmæssige skel mellem danske og udenlandske studerende og i stedet tilstræbe, at vi skærper såvel danske som internationale studerendes opmærksomhed på hinanden som ressourcer.


Hvad er der gjort?

Der er udført en kvalitativ undersøgelse om studiestart, studiemiljø og studiekompetencer bestående af tre semi-strukturerede fokusgruppeinterviews med en varighed på 3-4 timer. Der deltog i alt 5 full degree-studerende fra MA-programmer i Antropologi (Global Studies and Development og General Anthropology), Human Security og Global Journalism). Desuden deltog 9 udvekslingsstuderende fra Engelsk, Psykologi, Økonomi og Historie og Områdestudier (med kurser på forskellige uddannelser). Deltagerne kommer fra 9 forskellige lande: USA, Tyskland, Ghana, Danmark, Nepal, Tjekkiet, Italien, Mexico og Kina.


Har initiativet haft den ønskede virkning?

Det var sværere at rekruttere danske studerende til interviews end forventet, så initiativet har ikke helt levet op til det implicitte mål om at skabe bevidsthed og åbenhed over for styrkerne ved at udveksle ’dansk-internationale’ kompetencer og viden. Fokus blev for det meste på ’internationale studerende’ som en særlig (mål)gruppe med diverse behov og ønsker. Når det er sagt, kom der nogle meget interessante udtalelser, perspektiver og forslag til studiemiljø-forbedringer i spil.


Fremtidige potentiale for projektet?

Projektet kan bidrage med inspiration til næste studiemiljøundersøgelse, hvor man bør bruge meget mere energi på ‘internationale studerende’, end det er tilfældet i den sparsomme information om de udenlandske studerendes trivsel i Studiemiljøundersøgelsen (Rapport 1, s. 26).


Key performance indicators

Målet med projektet er – implicit – at bidrage til at udvide og nuancere fokus på ’internationaliseringen’ på AU, hvilket bør kunne aflæses som øget trivsel blandt gruppen af internationale studerende i fremtidige studiemiljøundersøgelser.  


Hvad kan universitetet lære af projektet?

Projektet danner baggrund for udarbejdelsen af en række anbefalinger til undervisere på internationale kurser – i samarbejde med projektledere på andre SMU-projekter – Charlotte Albrechtsen, Gina Bay og Hanne Buhl.

Projektbeskrivelse


Baggrund og formål
Som fremhævet af dekan Mette Tunø skal vi blive bedre til at integrere vores internationale studerende, hvorfor det er nødvendigt med visse særskilte aktiviteter. Der kan imidlertid opstå dilemmaer omkring uhensigtsmæssig fastholdelse af skel mellem danske og udenlandske studerende. I den forbindelse ser vi det som en udfordring at skærpe såvel danske som internationale studerendes opmærksomhed på hinanden som kulturelle, sociale og faglige ressourcer. Det ønsker vi blandt andet at gøre via fokusgruppeinterviews med internationale og danske kandidatstuderende på AAL.


Indhold
Hvad kan danske og internationale studerende bruge hinanden til? Hvordan opnår de studerende gode faglige og sociale relationer på tværs af nationalitet og kultur? Og hvordan kan vi styrke AAL’s kandidatintroduktion og information om vejledningstilbud? Gennem 2-3 fokusgruppeinterviews sættes spørgsmål som disse i spil. Med dette åbner vi op for at se vores internationale studerende som ressourcer for de danske studerende – og vice versa. Sammensætningen af den enkelte fokusgruppe vil være en blanding af internationale og danske kandidatstuderende fra hhv. Antropologi, Human Security og Lingvistik. Aktiviteten vil i sig selv være et refleksionsrum for de involverede studerende og bestå af følgende delaktiviteter:

  • Planlægning og udførelse af interviews
  • Skriftlig opsamling på interviews: Handlingsplan for videreudvikling af kandidatintroduktion og integrering af internationale studerende i studiemiljøet
  • Formidling af resultater fra interviews via AU web og til International Centre
     

Budget
Der er bevilget 28.581 kr. til projektet i 2011.

312429 / i40