Revurdering af forudsætningsfag på cand.merc.

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Med afsæt i Studiemiljøundersøgelsens resultater, herunder resultaterne for den forholdsvis lave læsegruppeaktivitet, ønskes en gennemgang af forudsætningsfag på cand.merc. blandt andet med henblik på at indtænke grupper i undervisningens afvikling, nye undervisningsmetoder samt øvrige pædagogiske tiltag. Desuden har resultaterne påvist, at mange studerende bruger under 30 timer ugentligt på studiet.


Hvad er der gjort?
Seks forudsætningsfag er blevet revurderet, og der er blevet taget forskellige tiltag:

  • Et fag har de sidste par år afviklet lektiecaféer som en del af undervisningen og ønskede at revurdere lektiecaféens effekt på de studerendes læring og forberedelse til eksamen via en spørgeskemaundersøgelse (resultaterne heraf var ikke klar ved afrapporteringens afslutning).
  • I forhold til et metodefag har man undersøgt gruppekonstellationer i forhold til nationalitet, køn, studieretning og faglig interesse.
  • Der er blevet afholdt fokusgruppemøde med nuværende studerende og dimittender med det formål at få input og inspiration til forbedring af det faglige og pædagogiske indhold i to fag.
  • Undersøgelse af om de studerende har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre og vurdere kvaliteten af den informationssøgningsproces, som et fag kræver.
  • Ekstern vurdering af læringsmål, undervisningsform samt eksamensform, herunder supervision af undervisningen, med henblik på at øge studenteraktiviteten.

 
Har initiativet haft den ønskede virkning?
En direkte virkning kan selvfølgelig først konstateres efter næste undervisnings- samt eksamensforløb, men de involverede har fået mere indsigt i, hvad der kan gøres for at højne graden af faglig integration ved eksempelvis at indtænke gruppearbejde eller alternative undervisningsformer, samt hvad der kan gøres for at øge studenteraktiviteten.

Som eksempler på output af revurderingerne kan nævnes:

  • Lektiecaféen lægger op til, at de studerende tænker selvstændigt, men samtidig samarbejder med øvrige studerende i løsningen af opgaverne i tæt kontakt med to vejledere, hvorved der både opnås en højere grad af faglig integration, men også at de studerende dedikerer mere tid til hjemmearbejde.
  • Det er konstateret, at såfremt man ønsker at have en positiv effekt af gruppearbejde som en del af undervisningen, må de studerende for det første forberedes på, at studiet indeholder gruppeaktiviteter, dernæst må både undervisere samt studerende afsætte tid af til at sammensætte de mest hensigtsmæssige gruppekonstellationer. I forhold til integration af internationale studerende kan det diskuteres, om det bedst løses på fag-/linjeplan eller om der skal arbejdes målrettet på hele cand.merc.-studiet, alternativt hele hovedområdet.
  • Det har vist sig, at navnet på et fag ikke længere stemmer overens med indholdet af faget, hvorfor faget i fremtiden vil skifte navn.

 
Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Alle fag bliver selvfølgelig løbende justeret, men at få afsat ressourcerne til at undersøge, hvor faget kan forbedres, evt. med hjælp fra eksempelvis Center for Undervisning og Læring, gør det mere åbenlyst, hvor der skal sættes ind med initiativer for at opnå en ønsket virkning/resultat.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Det er endnu svært at udtale sig om.

Projektbeskrivelse


Baggrund, formål og indhold
Med afsæt i studiemiljøundersøgelsens resultater, ønsker Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn en gennemgang af cand.merc.'s forudsætningsfag (47 fag i EF11), blandt andet med henblik på at indtænke grupper i undervisningens afvikling, nye undervisningsmetoder samt øvrige pædagogiske tiltag.

Budget
Der er bevilget 76.400 kr. til projektet i 2011.

311983 / i40