Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Business and Social Sciences Udvikling, forskning og undervisning i ”Det multikulturelle klasseværelse”

Udvikling, forskning og undervisning i ”Det multikulturelle klasseværelse”

Afrapportering


Problemstilling

Det fremgår af Studiemiljø2011, at der på BSS er en generel udfordring med de internationale studieprogrammer, som tiltrækker både danske og udenlandske studerende. De studerendes kultur og de uddannelsesmæssige traditioner og normer, som de kommer fra, er af stor betydning for deres tavse viden og deres forventninger til undervisere og medstuderende. Det gælder både de danske og de udenlandske studerende, men da de danske studerende (og de danske undervisere) er på hjemmebane, gør de sig ikke altid klart, at de er lige så anderledes i andres øjne, som de selv ser de udenlandske studerende og undervisere som anderledes. Det er derfor vigtigt, at underviseren fungerer som formidler mellem de mange kulturer, der er på et hold. Dertil kræves en grundlæggende fornemmelse for den internationale dimension i uddannelserne, men i høj grad også nogle pædagogiske værktøjer og fif, som bl.a. kan få de studerende til at deltage aktivt i undervisningen og arbejde sammen på tværs af disse forskelle.

De mange internationale studerende afleder således nye udfordringer for mange undervisere, fordi de skal undervise en meget mere heterogen studentergruppe (studerende med forskellige førstesprog, forskellige kulturer og forskellige uddannelsesmæssige baggrunde) end det tidligere har været tilfældet, og fordi de skal undervise på engelsk, hvilke de ikke er uddannet til og i nogle tilfælde har vanskeligt ved at gøre.


Projekt – efterår 2012
På baggrund heraf er det nødvendigt at styrke forskning, udvikling og undervisning i og formidling af mulige løsninger på de dilemmaer og udfordringer, som følger af de engelsksprogede studieprogrammer og det voksende antal internationale studerende på BSS og på AU i det hele taget.

Konkret har der i efteråret 2011 været udbudt og gennemført et kursus for undervisere på BSS: Teaching in English in the Multicultural Classroom. Kursets formål var, på basis af deltagernes eksisterende viden og erfaring på dette område, at styrke deres bevidsthed om de faktorer, der er på spil i det internationale klasseværelse; at sætte dem i stand til at få de studerende til – så at sige – at spille på samme bane og skabe en respektfuld læringskultur i det internationale klasseværelse; at give dem mulighed for at forbedre deres egen sprogfærdighed og de kommunikationsstrategier, de bringer i anvendelse, når de underviser på engelsk; og gøre dem i stand til i særlig grad at understøtte de studerendes læring, når dette forgår på et fremmedsprog (engelsk).

Kurset blev gennemført med 14 deltagere. Der indledtes med et to-dages internat, hvorefter deltagerne skulle identificere problemområder (opmærksomhedspunkter), som de hver især ønskede at arbejde videre med i deres undervisningspraksis. Efterfølgende overværede den projektansvarlige underviser en undervisningsdag (typisk en dobbelttime) hos hver enkelt deltager og gav dem skriftlig feedback herpå. Udgangspunkt for denne supervision og feedback var de opmærksomhedspunkter, som de enkelte deltagere selv havde identificeret. Forløbet afsluttedes med en dags workshop (opsamling og erfaringsudveksling).


Projektets resultater (virkning)
12 af 14 deltagere rapporterer selv deres udbytte af kurset til at være 4,2 (på en skala fra 1-5 hvor 5 er det højeste); 2 har af praktiske årsager fået udsættelse med deres afrapportering til februar / marts 2012. Deltagerne er alle meget tilfredse eller tilfredse og vil anbefale kurset til kolleger.

Den projektansvarlige underviser har således et godt grundlag for at videreudvikle kurset, ikke mindst fordi det både er underviserens egen opfattelse, og det fremgår af de kvalitative tekstkommentarer i evalueringen, at det i fremtidige kurser er nødvendigt at skille de undervisere, som har engelsk som førstesprog (modersmål), eller som selv har et højt sprogligt niveau i engelsk, fra dem som har behov for at forbedre deres egen sprogfærdighed. Kurset udbydes således i en revideret form igen på BSS i efteråret 2012.

En mindre del af kurset har endvidere indgået i AU's engelsksprogede adjunktpædagogikum i efteråret 2011.


Fremtidigt potentiale
Som det fremgår ovenfor, udbydes kurset på BSS i en forbedret udgave i 2012. Det må antages at kurset ikke kun vil være relevant for undervisere på BSS, men også på AU's øvrige hovedområder. Det vil kræve flere afsluttede kurser og dermed flere deltagere, før der kan måles en effekt på studiemiljøet generelt.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Som nævnt ovenfor, er det nødvendigt at sikre, at underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at varetage undervisning på de internationale programmer. Hvor det ikke allerede er tilfældet, vil der være et behov for kompetenceudvikling i lighed med det omtalte projekt.

Den projektansvarlige har i samme periode deltaget i – og deltager fortsat i – en række nationale og europæiske samarbejdsprojekter; fælles for dem alle er, at de peger på et behov for en øget opmærksomhed på kvaliteten i de internationale programmer, herunder en fælles sprogpolitik for universitetet som helhed, identifikation og definition af kvalitetsparametre for international uddannelse og kompetenceudvikling af undervisere med ansvar for engelsksproget undervisning på de internationale programmer. Der er således et grundlag i form af viden og erfaring med disse forhold, som, hvis de bliver bragt i spil i de kommende år, kan bidrage til samlet set at styrke AU's internationale profil og forbedre studiemiljøet for både danske og udenlandske studerende.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Som det fremgår af studiemiljøundersøgelsen, er der på BSS en generel udfordring i forhold til integration af internationale studerende. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at det også er det hovedområde, som modtager flest internationale studerende, men trods erfaringerne hermed er det stadig et strategisk vigtigt indsatsområde.

De studerendes kultur og de uddannelsesmæssige traditioner og normer, som de kommer fra, er af stor betydning for deres tavse viden og deres forventninger til hinanden og til underviserne. Det gælder både de danske og de udenlandske studerende, men da de danske studerende (og de danske undervisere) er på hjemmebane, gør de sig ikke altid klart, at de er lige så anderledes i andres øjne, som de selv ser de udenlandske studerende som anderledes. Det er derfor vigtigt for underviseren at fungere som formidler mellem de mange kulturer, der er på et hold. Dertil kræves en grundlæggende fornemmelse for denne internationale dimension, men i høj grad også nogle pædagogiske værktøjer og fif, som kan få de studerende til at arbejde sammen.

De mange internationale studerende afleder således nye udfordringer for mange undervisere, fordi de skal undervise en meget mere heterogen studentergruppe (studerende med forskellige førstesprog, forskellige kulturer og forskellige uddannelsesmæssige baggrunde), og fordi de skal undervise på engelsk (hvilket de ikke er uddannet til og ofte har svært ved).


Formål og indhold
Projektet vil inddrage lektor Karen M. Lauridsen, hvis speciale netop er "Det multikulturelle klasseværelse". Hensigten er, at hun skal udvikle, forske, formidle og undervise i ”Det multikulturelle klasseværelse” i regi af CUL.

En af opgaverne vil være udvikling og afholdelse af kurset Teaching in English in the Multicultural Classroom i efteråret 2011 i samarbejde med to eksterne undervisere. Kurset retter sig mod såvel danske som internationale undervisere på BSS og vil bestå af et internat med efterfølgende supervision.

Kurset har til formål at give underviserne viden om, hvad det indebærer at skulle lære nyt og vanskeligt stof gennem et fremmedsprog (engelsk) for både de danske og de udenlandske studerende, og hvad de som undervisere kan gøre for at lette de studerendes forståelse.


Budget
Der er bevilget 162.398 kr. til projektet i 2011.

312702 / i40