Brug af Educational IT

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?

Studiemiljøundersøgelsen 2011 viste, at nok bliver AU's e-læringssystemer anvendt på BSS, men primært som posthus og kun i lille grad til at aktivere de studerende i undervisningen og organisere deres arbejde mellem timerne. Ved at anvende e-læring og digitale medier i undervisningen som et blandt flere didaktiske greb kan man effektivt sikre større studenterdeltagelse før, under og efter undervisningen. Samtidig kan e-læring give underviseren indblik i de studerendes arbejde med stoffet, og en række forskellige muligheder for at give målrettet feedback til de studerende. Ud fra Studiemiljøundersøgelsen er der klare indikationer på, at underviserne ikke er klædt på til løfte denne opgave, og at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til e-læring. Der vil derfor være en stor gevinst at hente ved at opkvalificere undervisere og kurser mhp. studenteraktiverende anvendelse af e-læring og medier.


Hvad er der gjort?

 • Kursuskonceptet Go Online er videreudviklet mhp. at fremme aktiverende undervisningsaktiviteter via e-læring blandt undervisere ved BSS
 • Første del af kurset Go Online er afholdt med deltagelse af 12 vip fra BSS i november og december svarende til ca. 30 arbejdstimer/vip
 • Dele af kurset blev afholdt i samarbejde med en ekstern fagperson
 • Første del af kursuskonceptet er evalueret blandt deltagerne mhp. justeringer og evt. forbedringer
 • Online kurset er evalueret af ekstern fagperson mhp. forbedringer og en ressourcebank er opbygget ved samme eksterne fagperson


Har initiativet haft den ønskede virkning?

 • Ja, overordnet er kurset og kursusaktiviteter evalueret meget positivt af dets deltagere
 • Der foreligger udviklingsplaner for ændring mod mere studenteraktiverende undervisning i den række af BSS-kurser, som deltagerne i Go Online kurset er ansvarlige for
 • Deltagerne samt den eksterne underviser har leveret en række konstruktive kommentarer til justeringer og forbedringer af Go Online-konceptet
 • Der er derudover lavet aftale om anvendelse af e-læring og aktiverende undervisningsaktiviteter i alle kurser og fag for en ny masteruddannelse på BSS.

 
Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

 • At der i næste studiemiljøundersøgelse (2013) vil være flere studerende, der oplever at deres undervisere anvender de elektroniske læringsplatforme til aktiverende undervisning på BSS
 • At flere undervisere anvender e-læring som én blandt flere måder at bedrive aktiverende undervisning på
 • At flere undervisere fra BSS vil deltage i Go Online-kurset, på baggrund af den afrapportering af undervisningsudviklingen, som deltagerne i det nuværende kursus vil foretage i juni 2012.

Hvad kan universitetet lære af projektet?

 • At opkvalificering af it-kompetencer i undervisningssammenhæng skal knyttes tæt til et redesign af de pågældende kurser og ikke kun til de pågældende undervisere
 • At undervisningsudvikling og omlægning af undervisning med e-læring kræver en stor og længerevarende indsats fra medarbejdere (Vip), hvis det skal have en reel effekt på de studerendes arbejdsindsats
 • At opkvalificering af undervisere og redesign af kurser mhp. studenteraktiverende læring ikke kun er underviserens ansvar, men et institutionelt ansvar og hidrører flere end blot den enkelte kursus’ underviser for at give succes

Projektbeskrivelse


Baggrund
Som det fremgår af studiemiljøundersøgelsen, scorer hele AU – men også BSS – lavt på spørgsmålet om, hvorvidt underviserne generelt er gode til at bruge de elektroniske læringsplatforme til at aktivere de studerende. Derfor er der ansøgt om midler til dette område.


Formål og indhold
Der ønskes udviklet et koncept for GoOnline, som går ud på, at underviserne gentænker og reorganiserer deres undervisningsforløb under hensyntagen til en vifte af digitale muligheder. Udgangspunktet er undervisningsforløbet og undervisernes læringsmål og didaktiske valg. Digitale værktøjer er én blandt flere hjælpemidler i den didaktiske værktøjskasse. Målet er at kunne organisere de studerendes læringsarbejde mere effektivt ved at aktivere de studerende (selv på store undervisningshold) mere før, under og efter konfrontationstimerne. Forventningen er, at det er muligt både at øge de studerendes arbejdsindsats, mængden af feedback og de studerendes læring.

Hensigten er at samle et hold på ca. 16 undervisere, hvor alle institutter så vidt muligt er repræsenteret, og hvor der vil blive udviklet og afprøvet et bærende koncept. CUL varetager proces og afvikling. Efterfølgende er det forventningen, at deltagerne bringer erfaringer og indspark med tilbage til fagmiljøerne og giver en grundig afrapportering.


Budget
Der er bevilget 155.280 kr. til projektet i 2011.

312703 / i40