Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Business and Social Sciences Pilotprojekt: Effektivt teamarbejde med afsæt i læringsstilsprofilering for bachelor- og HA-studerende

Pilotprojekt: Effektivt teamarbejde med afsæt i læringsstilsprofilering for bachelor- og HA-studerende

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Mange læsegrupper fungerer ikke efter hensigten. Grundene er mange, men nogle af problemerne kan givet forklares ud fra (uerkendte) forskellige i læringsstilspræferencer blandt de studerende.


Hvad er der gjort?
Studerende på HA og BA 1 sem. inviteredes til en formiddag (4 timer) med indføring i læringsstile og arbejde med læringsstile i og for netop deres egen gruppe. Alle havde forinden taget en læringsstilsprofilering, og den dannede grundlag for gruppernes arbejde; underviserne coachede de studerende og diskuterede med dem hvad forskelle og ligheder i deres gruppeprofil (fællesmængden af de individuelle profiler) kunne betyde for deres læsegruppearbejde; samtidig arbejdedes der med at finde strategier for at bygge bro over og ikke mindst få det maksimale ud af forskellighederne.


Har initiativet haft den ønskede virkning?

Så afgjort ja. Der var undervejs adskillige aha-oplevelser, og deltagerne sagde samastemmende efter arrangementet at de ville kunne bruge deres ny viden i deres studier – både i gruppesammenhæng og når de er på egen hånd. De fik både strategier til det egentlige studiearbejde og følte sig bedre forankret i deres gruppe efter de nye indsigter. At få sat konkrete ord på diversiteten var en øjenåbner, og det fælles sprog kurset gav, et godt værktøj i det videre arbejde.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Projektet havde karakter af pilotprojekt, og når det i givet fald skal gentages, skal det forankres tydeligt på fagene og følges op af evaluering og følgeforskning – forhold som står centralt på CUL’s agenda fra i år. Reelt kan effekten af et projekt som dette først måles efter flere gennemløb, og det vil tillige være nødvendigt at lave opfølgende arrangementer.  Projektet er ikke dyrt – tværtom. En underviser kan klare temmelig store hold, op til et par hundrede, under forudsætning af at der inddrages tutorer.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
At det at arbejde direkte med de studerendes strategier, selvforståelse og forståelse af andres måder at lære og arbejde på kan styrke dels læsegruppearbejdet, dels den faglige integration. Et par af de studerende gav udtryk for at et arrangement af denne type skulle være obligatorisk.

Projektbeskrivelse


Baggrund og formål
Som det fremgår af studiemiljøundersøgelsens resultater, scorer BSS forholdsvist lavt på flere studieområder på spørgsmålene om deltagelse i en læsegruppe. Med henblik på at forbedre studiemiljøet på dette område ønskes iværksat et pilotprojekt.


Indhold
Initiativet tager udgangspunkt i læringsstile efter BE-modellen. Pilotprojektet skal være af en dags varighed (8.30-16) med det mål at sætte de nye studerende i stand til at arbejde effektivt i læsegrupper og således:
1. lette overgangen fra underliggende uddannelsesniveauer
2. styrke fagligheden
3. understøtte social integration

Efter en grundig introduktion til BE baseret på aktiv læring, tager de studerende en læringsstilsprofilering. Der arbejdes dernæst først med fortolkningen af de individuelle profiler og dermed afdækningen af den enkeltes potentiale. De studerende får således et vigtigt redskab til at forstå og sætte ord på store dele af deres egen læreproces, en afgørende forudsætning for læsegruppearbejdet.

Dette fører frem til, at de studerende udarbejder en teamlæringsprofil for deres læsegruppe: De individuelle profiler indskrives i en gruppeprofil, og de problemer som forskelligheder og ligheder kan føre til, italesættes og diskuteres – både i grupperne og i plenum. Gruppediskussionerne faciliteres af underviserne. De studerende vil få mulighed for at få supervision, hvis der i løbet af semestret opstår problemer i læsegruppen.

Der forudses følgeforskning mhp. at afdække de studerendes udbytte af arbejdet med læringsstile.

Målgruppe: I første omgang bachelor- og HA-studerende, men også kandidatstuderende kan om ønsket selvfølgelig tilgodeses.

Undervisningsform: Oplæg og – primært - deltagerinvolvering (aktiv læring)
Holdstørrelse: Max. 75 ad gangen.
Kursusansvarlig: CUL


Budget
Der er bevilget 30.168 kr. til projektet i 2011.

312704 / i40