Edu-it – wiki som støttende undervisningsmateriale

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Health ligger helt i bunden af Studiemiljøundersøgelsen, når det gælder brugen af e-læringsplatforme og elektronisk kommunikation til de studerende.


Hvad er der gjort?
Vi har udviklet og implementeret et e-læringssite i form af en kursushjemmeside med et rigt indhold af støttende undervisningsmateriale til professionssporets lov og etik på den medicinske kandidatuddannelse. Sporet løber over 6 semestre, og lov og etik-delen er emneinddelt for hvert semester. Hjemmesiden understøtter AULA, der som LMS mest benyttes til dokumentdeling og afleveringer.


Har initiativet haft den ønskede virkning?
Hjemmesiden har givet mulighed for at afprøve en lang række digitale læringsobjekter og multimedieproduktioner, som ikke har været anvendt tidligere. På hjemmesiden er der således blevet udviklet en wiki omhandlende lovgivningen i tavshedspligt, video- og audio-optagelse af lægeløftet, test-quiz, tre stykker musik og fem spil om organdonation. Projektet har virket som døråbner til at kunne præsentere de studerende for faget lov og etik på en mere alsidig og flertydig måde end tidligere.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Hjemmesiden vil fortsat blive udviklet til de kommende semestre og understøtte LMS-indholdet med en mere fleksibel og dynamisk tilgang. De samarbejder og netværk, som projektet har affødt, vil kunne fortsætte og udbygges.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Udviklingen af digitale læringsobjekter tager tid og har indflydelse på undervisningen og kommunikationen med de studerende. Digitale læringsobjekter kan understøtte de studerendes selvstændige arbejde og være forberedende frem mod eksamen. Kurset blev afsluttet med en elektronisk MCQ-eksamen, der forløb relativt problemfrit. En væsentlig forudsætning for en vellykket digital eksamen var en tilvænning af de studerende til den digitale arbejdsgang.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Health ligger helt i bunden af AU, når det gælder e-læring. Der er derfor et stort behov for både at konstruere eksempler på e-læringsmateriale, der kan inspirere undervisere, og for at identificere og igangsætte ildsjæle blandt undervisere, der kan hjælpe med at implementere det store edu-it-projekt.

Lægefaget rummer en række juridiske og etiske aspekter, som er relevante, når en studerende første gang møder en patient og ikke – som hidtil – først introduceres i faget retsmedicin, som afslutter lægeuddannelsen. Vi ønsker derfor at udvikle et e-læringsmateriale, hvor studerende:

  1. fleksibelt kan sætte sig ind relevante juridiske emner
  2. kan teste deres viden, f.eks. ved multiple-choice-spørgsmål, "forbind de rigtige ord"-opgaver og lignende


Formål og indhold
Målet er at udvikle et eller to e-læringsmoduler med undervisnings- og testmateriale. Der planlægges udvikling af en wiki-tekst, dvs. en overordnet tekst med mulighed for at klikke eksempler frem eller udvide teksten yderligere med flere detaljer. Løbende i teksten indsættes referencer og til sidst eksterne links, hvor man kan søge mere viden. Flere dokumenter, bl.a. artikler og uddrag af relevant lovgivning, skal samtidig gøres tilgængeligt for download og læsning. Første emne er allerede identificeret og skal omhandle tavshedspligt, så den medicinstuderende, inden han eller hun møder en patient, kender grænserne for, hvad man må sige, hvornår der er tale om sundhedsoplysninger, og hvornår oplysninger må videregives i behandlingssituationer.  Teksten vil blive illustreret med cases om f.eks. en læge, som taler over sig til familien, i venteværelset og lignende, og underbygget med referencer til afgørelser fra Patientklagenævn og Ombudsmanden. Teksten vil også blive tilført referencer til eksterne artikler, f.eks. fra BMJ og Ugeskrift for Læger. Der skal desuden udvikles et testmodul, gerne i samspil med Centre for Education og Animation i Viborg, så modulet både får professionel karakter og et element af spil.


Opfølgning
Projektet vil blive evalueret blandt studerende og undervisere for brugbarhed og anvendelse. Det tilstræbes at udvikle en prototype, der kan fungere som skabelon for andre fag på både Health og de andre fakulteter.


Budget
Der er bevilget 100.000 kr. til projektet i 2011.

312439 / i40