Test af brugen af IT i undervisningen

Afrapportering

Hvad var problemstillingen?

Undervisningsgruppen spansk har ønsket at indføre tiltag, der kan øge de studerendes faglighed fra starten af BA-studiet.  Det formodes at foranstaltninger, der understøtter indlæringen allerede her, vil få en afgørende effekt under hele studieforløbet. Der fokuseres på tiltag, der er fremadrettede og har et udviklingspotentiale.

Hvad er der gjort?

Følgende aktiviteter er blevet afviklet:

Indsamling af spanske tekstkorpora fordelt på følgende genrer og antal tokens/ord:

  • Pressemeddelelser, About-us tekster, business e-mails og mailings
  • Antal tokens i de indsamlede tekster: 125.000

Oprettelsen af korpora inden for de ovennævnte genrer har involveret omformatering, klassificering og opmærkning af tekster og udarbejdelse af retningslinjer for færdiggørelsen. Ligeledes er der instrueret i  anvendelse af de forskellige genrekorpora, der kan processeres ved hjælp af et softwareprogram, AntConc (freeware), og som via forskellige typer søgninger kan hjælpe brugeren til at indkredse terminologi, ordforbindelser, forskellige grammatiske former og sproglige mønstre generelt.

Udvikling af Podcasts til temaer om Latinamerika: Udfærdigelse af manuskript plus optagelse

  • 6 Podcasts (video og lyd): á 6-8 minutter

(udarbejdelse af manuskripter er suppleret med aktivitetsforslag og anbefalet læsning incl. links)

Har initiativet haft den ønskede virkning?

De indsamlede tekstkorpora skal anvendes i undervisningen i fagsprog i 2. semester, og effekten vil kunne vurderes efter dette semester. I fremtiden vil dele af de indsamlede tekstkorpora kunne anvendes allerede ved starten af 1. semester.

 

De udarbejdede podcasts tænkes fremover anvendt løbende på BA-studiet til lyttetræning og repetition af forelæsninger om latinamerikanske temaer.  Vi kan derfor først på sigt udtale os om effekten.

 

 Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?


(Her kan der evt. opsættes ”key performance indikators”, som informerer om eventuelle fremtidige milepæle/målingspunkter efter afrapporteringstidspunktet.)

Anvendelse af elektroniske værktøjer i undervisningen i fremmedsprog – herunder fagsprog – er indført på en lang række universiteter i Europa.  Vi tænker derfor, det vil være naturligt at ajourføre BCom på dette område, hvilket involverer både udbygning af ovennævnte tekstkorpora  og udarbejdelse af podcasts i andre fag end ovennævnte, fx grammatikundervisningen. Med de nuværende undervisningsressourcer kan vi ikke opstille deciderede key performance indikators, men blot pege på det naturlige i, at der skabes rammer for, at den pågældende udvikling af sprogteknologiske værktøjer og e-læring kan fortsætte.

 

 Hvad kan universitetet lære af projektet?

 

Som nævnt ovenfor tænker vi, at ovennævnte elementer bør indgå som en naturlig del af fakultetets undervisning i sprog og kommunikation

 

 

Projektbeskrivelse

Baggrund

Undervisningsgruppen spansk vil gerne indføre tiltag, der kan øge de studerendes faglighed fra starten af BA-studiet, idet det formodes at foranstaltninger, der understøtter indlæringen allerede fra dag 1, vil få en afgørende effekt under hele studieforløbet. Der fokuseres på tiltag, der er fremadrettede og har et udviklingspotentiale.

Indhold

Helt konkret vil der blive set på skellige måder at inddrage IT i undervisningen, dels for at fremme de studerendes egen indsats for at udvikle erkendelse af sproglige træk i forskellige genrer og dels for at give de studerende mulighed for at arbejde uden for klasserummet med indlæring og repetition af stof, der er formidlet i undervisningen. Med andre ord er ønsket at teste, hvordan software og muligheder for placering af undervisningsmateriale på nettet kan kombineres med den aktuelle undervisning. Vi ønsker i første omgang at satse på to konkrete områder:

1)

Anvendelse af tekstkorpora i undervisningen, fordelt på forskellige typer fagtekster fx erhvervskorrespondance, pressemeddelelser, firmaprofiler m.v. Tekstkorpora kan i forbindelse med et ukompliceret softwareprogram anvendes til at indkredse alle former for sproglige data, herunder grammatiske strukturer (fx anvendelse af modus, placering af adjektiver, typiske præpositionsforbindelser), idiomatiske udtryk, konnektorer, trækstrukturer osv. i forskellige genre.

Tekstkorpora er indtil videre med stor succes blevet anvendt i undervisningen på spansk CLM (TT- profil) men vil også sagtens kunne indarbejdes i arbejdet med fagtekster på BA. Det er et værktøj, der både kan understrege aktiv indlæring af konkrete grammatiske problemområder og være en effektiv genvej til idiomatiske løsninger i produktionen af fagtekster.              

Det samlede tekstkorpus vil naturligvis kunne opdateres og udvides fremover.

2)

Pilotprojekt med podcast (stills m/voice over) til repetition og perspektivering af (samt gentagen lytning til) allerede gennemgået stof i forbindelse med undervisningen i samfundsfag på BA 1. semester. Projektet skal i første omgang baseres på PowerPoint-præsentationer med gennemgang af forskellige politiske temaer i Spanien og Latinamerika og forsynes med speak af vores spansktalende (spansk-spansk og latinamerikansk) medarbejdere.

Erfaringer med denne undervisningsform vil kunne danne basis for lignede senere tiltag inden for grammatik og erhvervssprog.

Formål

Formålet er at styrke fagligheden.

Budget

Der er bevilget 40.000 kr. til projektet i 2012. 

374527 / i40