Vedtægter

I det følgende finder du klubbens vedtægter.

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Stk. 1.

Klubbens navn er AC-TAP-klubben ved Aarhus Universitet.

Stk. 2.

Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet.

 

§ 2. Medlemskab af organisation og formål

Stk. 1.

Klubben er en arbejdspladsklub for akademikere og korrespondenter i TAP-stillinger ved AU, der er ansat under AC-overenskomsten, og er medlemmer af forbund under Akademikerne (AC-forbund).

Stk. 2.

Klubbens formål er:

 • at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser
 • at forbedre medlemmernes arbejdsforhold
 • at fremme den faglige og sociale kontakt mellem medlemmerne
 • at fremme samarbejdet med andre grupper af ansatte ved Aarhus Universitet
 • at fremme samarbejdet mellem klubben og ledelsen
 • at fremme medlemmernes efter- og videreuddannelse
 • at repræsentere ansatte i TAP-stillinger på det samlede Aarhus Universitet uagtet geografisk tilhørsforhold

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1.

Akademikere i TAP-stillinger ved Aarhus Universitet, jf. § 2, stk. 1, som ikke har personaleansvar over for andre AC'ere, kan optages som medlemmer af klubben.

Stk. 2.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jf. § 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Stk. 3.

Øvrige medlemmer skal aktivt melde sig ind i klubben, hvis man ønsker medlemsskab. Dette sker ikke automatisk ved ansættelse ved AU.

Stk. 4.

Forudsætning for medlemsskab er, at medlemmet har betalt det af generalforsamlingen eventuelt fastsatte kontingent.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan vælge at invitere alle administrativt ansatte AC'ere til visse arrangementer.

 

§ 4. Klubbens struktur - Bestyrelse og AC-TAP TR-kollegiet

Stk. 1.

Klubben ledes af en bestyrelse jf. § 13.

Stk. 2.

Bestyrelsen søges sammensat så den er repræsentativ, såvel geografisk som på vicedirektør- og fakultetsniveau.

Stk. 3.

Klubben har et fast underudvalg for klubbens tillidsrepræsentanter, AC-TAP TR-kollegiet, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg efter behov.

Stk. 5.

Valgte AC-TAP TR og suppleanter bliver automatisk medlemmer af AC-TAP-klubben og dens AC-TAP TR-kollegium jf. § 10.

Stk. 6.

TR-kollegiet stiller med 3 medlemmer til klubbens bestyrelse jf. § 11, stk. 1.

Stk. 7.

Bestyrelsens øvrige 5-9 medlemmer vælges på klubbens generalforsamling.

Stk. 8.

I lige år vælges 2-4 medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode, og i ulige år vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. Hvert år vælges desuden 2-3 suppleanter.

 

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2.

Generalforsamling skal afholdes så deltagelse over videolink er mulig.

Stk. 3.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af klubben, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som kan sendes til bestyrelsen eller overbringes af andre deltagere på generalforsamlingen. Et forbehold i en fuldmagt er uden retsvirkning og kan således ikke binde fuldmagtshaveren.

Stk. 5.

Skriftlige fuldmagter skal præsenteres for generalforsamlingens dirigent ved mødets begyndelse, og denne træffer afgørelse om fuldmagtens gyldighed.

Stk. 6.

Opstilling til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen, enten ved personligt fremmøde eller ved skriftlig tilkendegivelse til bestyrelsen.

 

§ 6. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1.

En generalforsamling vælger blandt de deltagende, stemmeberettigede medlemmer sin dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og de nødvendige afstemninger.

Stk. 2.

En generalforsamling vælger blandt de deltagende, stemmeberettigede medlemmer sin referent. Referenten tager beslutningsreferat, som på førstkommende bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsen. Klubbens medlemmer gøres herefter bekendt med det godkendte referat.

Stk. 3.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 16 og 17.

Stk. 4.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre forsamlingen beslutter en anden fremgangsmåde, jf. dog stk. 5.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan, hvis den finder det relevant, benytte elektronisk afstemning. En sådan afstemning skal annonceres klart og igangsættes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Afstemningens resultat skal præsenteres på generalforsamlingen.

Stk. 6.

Ved spørgsmål om eksklusion og ved valg mellem flere kandidater til bestyrelsen er afstemningen skriftlig. Ved valg til bestyrelsen skal stemmesedlen for at være gyldig maksimalt indeholde et antal navne, som svarer til det antal kandidater, der skal vælges.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse i februar/marts måned. Der udsendes samtidig en foreløbig dagsorden.

Stk. 2.

Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved direkte skriftlig henvendelse til hvert medlem, eventuelt via e-post.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen.

Stk. 4.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og yderligere materiale skal være medlemmerne i hænde senest fem dage før afholdelsen.

 

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Præsentation og godkendelse af fuldmagter
 3. Godkendelse af dagsordenen
 4. Bestyrelsens beretning
 5. TR-kollegiets beretning
 6. Fremlæggelse af regnskab
 7. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 8. Behandling/diskussion af eventuelt indkomne forslag/emner
 9. Fremtidige arbejdsopgaver
 10. Præsentation af siddende bestyrelse
 11. Valg af bestyrelse
  a. Valg til bestyrelsen jf. § 4. stk. 2 og 3
  b. Valg af kasserer
  c. Valg af revision (to interne revisorer og en suppleant for disse)
 12. Eventuelt

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 10 % af klubbens medlemmer og/eller mindst to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Begæringen skal være skriftlig, og det skal være anført, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Begæringen fremsendes til bestyrelsens formand pr. brev eller mail.

Stk. 2.

Generalforsamlingen skal afholdes senest én måned efter, at begæringen er modtaget.

Stk. 3.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers varsel ved direkte skriftlig henvendelse til hvert medlem, eventuelt via e-post. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Indkomne forslag
 4. Eventuelt

Stk. 4.

Yderligere punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest én uge før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 5.

Den endelige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling udsendes ved direkte skriftlig henvendelse til hvert medlem, eventuelt via e-post, senest to dage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun gennemføres, hvis mindst 3/4 af de medlemmer eller pågældende bestyrelsesmedlemmer, der har begæret den, er til stede.

 

§ 10. TR-kollegiet

Stk. 1.

TR-kollegiet består af alle tillidsrepræsentanter for AC-TAP'erne jf. §§ 2 og 3. Dette gælder uanset om den enkelte TR dækker et enkelt AC-forbund eller flere inden for et givent AU-område. TR-kollegiet fører en samlet liste over de til enhver tid valgte TR'er for medlemmer af AC-TAP-klubben.

Stk. 2.

Det er TR-kollegiets opgave at drøfte og koordinere forhold af fælles interesse og sikre et så højt, generelt informationsniveau i kollegiet og bestyrelsen med hensyn til lokale forhold, som er omfattet af § 2, stk. 2.

Stk. 3.

TR-kollegiet vælger fællestillidsmand og suppleant for denne. De to er formand og næstformand for TR-kollegiet.

Stk. 4.

TR-kollegiet mødes mindst 2 gange om året. Kollegiet er beslutningsdygtigt, når et flertal af kollegiets medlemmer er til stede - herunder enten formand eller næstformand.

 

§ 11. TR-kollegiets opgaver og TR-valg

Stk. 1.

TR-kollegiet stiller 3 medlemmer til AC-TAP-klubbens bestyrelse. Fællestillidsrepræsentanten er født medlem af klubbens bestyrelse. Hvert efterår/vinter udpeger kollegiet yderligere 2 af sine medlemmer til klubbens bestyrelse.

Stk. 2.

TR-kollegiet har ansvar for at facilitere valg af tillidsrepræsentanter i AU's forskellige lokalområder (AU-organisatorisk, fagforbundsmæssigt, geografisk). Proceduren skal overholde bestemmelserne fra klubbens vedtægter og eventuelle krav fra AC-forbundene.

Stk. 3.

Det bør tilstræbes, at tillidsrepræsentanter og -suppleanter er dækkende for de relevante AC-forbund samt for AU's geografiske spredning.

Stk. 4.

Valgbare er alene medlemmer af AC forbund.

Ingen kan vælges til tillidsrepræsentant eller -suppleant uden vedkommendes samtykke.

Stk. 5.

Ved valgene har også ikke-medlemmer af klubben, der er ansat i AU-lokalområdet, og som er omfattet af AC-overenskomsten, ret til at deltage.

Stk. 6.

Fratræder tillidsrepræsentanten og/eller -suppleanten hvervet i valgperioden, tager TR-kollegiet stilling til eventuel facilitering af ekstraordinært nyvalg i det berørte område.

Stk. 7.

De involverede AC-forbund skal godkende den endelige repræsentation efter endt valg. De valgte TR'er ansøger/anmelder selv den ønskede repræsentation til de berørte AC-forbund.

 

§ 12. TR-kollegiet i øvrigt

Stk. 1.

Tillidsrepræsentanter og -suppleanter skal i samarbejde med TR-kollegiet påse, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

TR-kollegiet skal forelægge AC-forbundene fortolkningsproblemer i relation til overenskomsten eller centralt indgåede aftaler. Lokale aftaler, der udfylder rammebestemmelser i overenskomsten eller andre centralt indgåede aftaler, skal indberettes til AC-forbundene. Fravigelse af overenskomsten eller andre centralt indgåede aftaler kræver AC-forbundenes godkendelse.

Stk. 2.

Medlemmer af TR-kollegiet kan repræsentere klubben i de centrale organer i AC-forbundene. Før møder i de centrale organer skal klubbens repræsentant søge de spørgsmål, der er til forhandling, drøftet i TR-kollegiet og bestyrelsen og eventuelt på et klubmøde.

 

§ 13. Klubbens bestyrelse

Stk. 1.

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ledelse af bestyrelsen.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af fællestillidsrepræsentanten, 2 tillidsrepræsentanter/suppleanter udpeget af TR-kollegiet samt af 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Formand og næstformand udpeges af bestyrelsen blandt sine medlemmer.

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer - herunder enten formanden eller næstformanden - er til stede.

Stk. 5.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin eventuelle forretningsorden under hensyn til eventuelle krav fra forbund.

Stk. 7.

Bestyrelsen har pligt til løbende at høre og orientere medlemmerne om bestyrelsens arbejde og at indkalde til klubmøder med dette formål.

 

§ 14. Kontingent, regnskab og revision

Stk. 1.

Der kan opkræves kontingent til dækning af klubbens driftsudgifter. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Klubbens bestyrelse er ansvarlig for, i det omfang der er behov herfor, at søge midler til afholdelse af aktiviteter i klubben mv. i medlemmernes forbund.

Stk. 3.

På generalforsamlingen vælges to interne revisorer og én suppleant blandt klubbens menige medlemmer.

Stk. 4.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes driftsregnskab og status, der forsynes med påtegning af de valgte revisorer.

Regnskabet forelægges til godkendelse på første klubmøde efter regnskabsårets afslutning.

 

§ 15. Tegningsregler

Stk. 1.

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af enten formand og næstformand i forening eller af formand eller næstformand og et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

§ 16. Eksklusion

Stk. 1.

Finder bestyrelsen, at et medlem har overtrådt klubbens vedtægter eller på illoyal vis modvirker klubbens formål, skal spørgsmålet om eventuel eksklusion af klubben forelægges klubbens generalforsamling, jf. stk. 6.

Stk. 2.

Det medlem, generalforsamlingen ønsker at ekskludere, skal inden generalforsamlingens afholdelse have lejlighed til at afgive en skriftlig udtalelse, der forelægges den generalforsamling, hvor spørgsmålet om eventuel eksklusion behandles.

Stk. 3.

Såfremt generalforsamlingen beslutter at indstille medlemmet til eksklusion, afgiver general­forsamlingen indstilling herom til det berørte AC forbund.

Stk. 4.

Indstillingen skal vedlægges medlemmets eventuelle udtalelse, jf. stk. 2.

Stk. 5.

En ny generalforsamling kan beslutte at ekskludere medlemmet af klubben, selvom det berørte AC- forbund ikke finder, at der er grundlag for eksklusion af AC-forbundet.

Stk. 6.

Såvel beslutning om afgivelse af indstilling om eksklusion til AC-forbundene som beslutning om eksklusion af klubben vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 17. Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling og kræver, at mindst halvdelen af de stemme­berettigede medlemmer er repræsenteret på denne, og at beslutningen her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2.

Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, indkaldes, hvis ændringsforslaget opretholdes, inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes senest én måned efter den første generalforsamling. På den nye ekstraordinære generalforsamling kan beslutning om vedtægtsændring ske med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer.

 

§ 18. Klubbens opløsning

Stk. 1.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette formål.

Stk. 2.

Opløsning af klubben kan ske, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer af klubben tilsammen er repræsenteret på generalforsamlingen og beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer uanset tilhørsforhold.

Stk. 3.

Hvis betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldt, indkaldes, hvis beslutning om opløsning opretholdes, inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes senest én måned efter den første general­for­samling. På den nye ekstraordinære generalforsamling kan beslutning om opløsning af klubben ske med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer.

Stk. 4.

Er der efter stk. 1, 2 eller 3 truffet beslutning om opløsning af klubben, træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om anvendelse af dens eventuelle formue og øvrige ressourcer.

Stk. 5.

Dirigenten på den ekstraordinære generalforsamling, der beslutter klubbens opløsning, giver meddelelse herom til de respektive AC-forbund.

 

§ 19. Ikrafttræden mv.

De reviderede vedtægter træder i kraft den 14. marts 2016.