Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Bygninger Aktuelle byggeprojekter på AU Campus 2.0 Planer for AU's fysiske udvikling

Planer for AU's fysiske udvikling

Visionen

Bestyrelsen har godkendt en masterplan for AU’s fysiske udvikling.

 • Masterplanen er universitetets strategi og investeringsplan for 2018-2028, som sætter rammen for udviklingen af AU’s campus de næste årtier.
 • Planen er udarbejdet som følge af AU’s kommende lejemål på det tidligere kommunehospitalsområde og omfatter en vision for anvendelsen af disse arealer.
 • Masterplanen og visionen for fremtidens campus omfatter dog også anvendelsen af samtlige lokaliteter på AU, da den fysiske udvikling af universitetet skal ses i en helhed.
 • Den overordnede vision er at koncentrere AU’s arealer i Aarhus om Universitetsparken, Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde) og om Katrinebjerg.

Læs nærmere om visionen (PPT) og se video fra stormøde 2. maj 2018, hvor visionen for fremtidens campus blev præsenteret

Universitetsparken

Universitetsparken vil fortsat være det naturlige centrum for AU’s campus.

Det sker i Universitetsparken:

 • Laboratorierenovering forventes færdiggjort i 2021
 • Der vil komme mere liv i parken, bl.a. via bedre belysning, flere studenterrelaterede aktiviteter samt etablering af tre tunneler til Universitetsbyen.
 • Der vil blive fundet anvendelser til enkelte gamle bygninger, der ikke længere egner sig som laboratoriebygninger.

Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde)

Fase 1 (2019-2021): ​Molekylærbiologi og Genetik (DNC-huset fortsætter)

 • På bestyrelsesmødet i oktober 2017 godkendte AU’s bestyrelse, at AU indgår et lejemål med FEAS om ca. 23.000 m2. brutto.
 • Lejemålet gælder for Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), som får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende seks lokaliteter i Aarhus, Foulum og Flakkebjerg.
 • MBG bliver det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen.
 • Instituttet forventer at overtage bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2021. Den lokale brugerinddragelse er i fuld gang som en del af forberedelserne til indflytningen.

Fase 2 (ca. 2020-2021): Etablering af studieboliger

 • AU vil indrette studieboliger i Universitetsbyen.
 • Universitetsparken rummer i dag knap 500 studieboliger, og AU har en ambition om, at omfanget af studieboliger på campus skal være betydeligt højere.
 • De studerendes tilknytning til universitetet styrkes gennem boliger på campus og er med til at skabe flere aktiviteter på campus døgnet rundt.
 • AU vil omdanne det tidligere sygeplejekollegium og nuværende patienthotel til studieboliger.
 • Endvidere vil AU indrette boliger til ph.d.-studerende og postdoc’er samt et kollegium, der især målrettes internationale studerende.

Fase 3 (ca. 2021-2022): ​Studenterorganisationer og studenteraktiviteter

 • Det er et ønske at sikre, at de studerende får faciliteter stillet til rådighed til deres organisationer, studenterdrevne aktiviteter mv.
 • De vil blive udviklet i tæt dialog med studerende.

Fase 4 (ca. 2022-2024): ​Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé

 • Aarhus BSS’ aktiviteter flyttes fra Fuglesangs Allé (virksomhedsledelse og økonomi) til Universitetsbyen.
 • Hermed får Aarhus BSS samlet sine aktiviteter på FSA med fakultetets øvrige aktiviteter i Aarhus (statskundskab, jura og psykologi) i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.
 • Fakultetets businessaktiviteter vil bidrage til at styrke AU’s fokus på innovation og entrepreneurship – desuden vil fakultetets mange studerende endvidere bidrage til at skabe liv på det samlede campusområde.
 • Læs mere på www.bss.au.dk/nycampus

Fase 5 (ca. 2024-2025): ​Arts flytter fra Kasernen

 • AU vil flytte Arts’ aktiviteter fra Kasernen (bl.a. dramaturgi/musikvidenskab, litteraturhistorie/retorik, samt kunsthistorie/æstetik & kultur/museologi) til Universitetsbyen.
 • En placering af disse aktiviteter i den nordlige del af Universitetsbyen vil være tættere på Arts’ øvrige aktiviteter i Nobelparken.
 • Aktiviteterne vil bidrage til at skabe en aktiv og levende campus.
 • Arts skal i Universitetsbyen kunne råde over en teatersal og kulturfaciliteter, som også skal kunne anvendes af eksterne aktører og dermed være med til at trække den omgivende by ind i Universitetsbyen    

Katrinebjerg/Navitas

Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg.

 • Katrinebjerg er AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter.
 • Med flytningen af ingeniøraktiviteterne fra Navitas til Katrinebjerg ønsker AU at styrke og videreudvikle området. Planerne for den fysiske udvikling af Katrinebjerg skal ses i sammenhæng med og understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsning.
 • Lokalplanen for Katrinebjerg omfatter etablering af boliger og erhvervsvirksomheder samt grønne opholdsarealer.

Kasernen/Forskerparken

 • Molekylær Biologi og Genetik flytter til Universitetsbyen (ca. 2021).
 • Fraflyttede bygninger anvendes til udvidelse af ingeniøraktiviteter.
 • Arts flytter til Universitetsbyen (ca. 2025).
 • ST kan overtage disse bygninger.

AU uden for Aarhus

 • Der vil blive etableret en ny bygning i Agro Food Park i Skejby, hvor AU vil samle sine fødevareaktiviteter fra hhv. Foulum og Årslev. Det betyder, at lejemålet i Årslev opsiges senest ved udgangen af 2019, ligesom de dele af Foulum, der omfatter fødevareaktiviteter, ligeledes opsiges (aktiviteterne vedr. husdyrvidenskab og agroøkologi fortsætter dog i Foulum).
 • Aktiviteter i Silkeborg og Kalø samles i Aarhus.
 • AU forbliver i Roskilde.
 • Fortsat udvikling af campus i Herning og Emdrup.

1443309 / i40