Arts' tillæg

Tillæg til ”AU’s principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer, hvor der sælges alkohol” gældende for Arts

Revideret udgave af Arts’ tillæg på basis af Fakultetsledelsens behandling, oktober 2016

Gældende for studerende ved Arts

Alle fredagsbarer, fester og øvrige arrangementer på Arts skal slutte senest kl. 02.00. Herefter skal alle deltagere forlade AU, og de arrangementsansvarlige påbegynder op- rydning og udluftning, så lokalerne står klar til brug næste dag.

På Arts må fester/arrangementer, der involverer alkohol, finde sted på fredage i dertil egnede lokaler – undervisningslokaler benyttes ikke til sådanne formål.

Ad. 3.a. Roller og ansvar – Institutleder og Husrepræsentant

1. Ved øvrige arrangementer uden for normal åbningstid udfyldes og underskrives en lokalelåneaftale. Den arrangementsansvarlige sikrer udfyldelse og underskrift af lokalelåneaftalen, og låneaftalen afleveres ved personligt fremmøde på Driftskontoret, hvor praktiske forhold gennemgås.

2. Fredagsbarer ansøger om lån af lokaler ved at udfylde og underskrive lokalelåneaftalen. Lokalelåneaftalen afleveres af fredagsbarformanden til Arts Bygningsservice. Lokalelåneaftaler findes her 

3. Husrepræsentanten er medansvarlig for at tage stilling til anmodninger om     lokalelån. Ved indgåelse af lokalelåneaftalen godkender og underskriver Husrepræsentanten denne, før den arrangementsansvarlige får endelig underskrift på Driftskontoret. Husrepræsentanten medvirker i opfølgning og håndtering af hændelser i forbindelse med afholdelse af fester, fredagsbarer eller lignende arrangementer, hvor aftaler/retningslinjer ikke er blevet overholdt. Husrepræsentanten deltager i et årligt koordineringsmøde med Arts Bygningsservice.

Ad. 3.c. Roller og ansvar – Arrangementsansvarlig v. øvrige arrangementer

1. Ved enhver afvigelse fra normalen (eksempelvis ved personuheld/ ulykke, til- kald af ambulance, skader på bygninger eller anlæg, besøg af myndigheder el- ler tilkald af myndigheder) rapporterer den arrangementsansvarlige i en mail til Arts Bygningsservice i umiddelbar forlængelse af arrangementets ophør. Afrapportering sker til følgende mailadresse: artsbyg@au.dk

Ad. 3.c. Roller og ansvar – Fredagsbarformænd
 

1. Alle fredagsbarer på Arts aftaler åbningstider i fredagsbaren med Husrepræ- sentanten for et semester ad gangen. Den godkendte semesterplan indsendes til Arts Bygningsservice senest to uger før første fredagsbar i hvert semester.

2. Semesterplanen for afvikling af fredagsbarer samt åbningstider er bindende, med mindre andet foreligger på skrift og er godkendt af Husrepræsentanten og Arts Bygningsservice senest to uger forinden.

3. Ved hver fredagsbar er der rapporteringspligt til Arts Bygningsservice. Rapporteringspligten indbefatter, at barformanden/den arrangementsansvarlige for fredagsbaren rapporterer kortfattet i en mail til Arts Bygningsservice om fredagsbarens forløb – med fokus på eventuelle afvigelser fra normal drift. Dette være sig eksempelvis personuheld/-ulykke, tilkald af ambulance, skader på bygninger eller anlæg, besøg af myndigheder eller tilkald af myndigheder. Rapporteringen skal finde sted i umiddelbar forlængelse af fredagsbarens ophør. Rapporteringen skal ske til følgende mailadresse: artsbyg@au.dk

4. Arts Bygningsservice indkalder til halvårlige semestermøder i, hvor afviklingen af fredagsbarerne drøftes med fokus på de praktiske forhold omkring planlægning, efterfølgende rengøring, oprydning mv. Møderne afholdes så vidt muligt midt i semestret.