Husrepræsentantens rolle på Arts

  • Husrepræsentanten er en af institutlederen/dekanen udpeget person, der har til opgave at være bindeled mellem Arts Bygningsservice og fredagsbarerne og foreningerne i et givent område/en given bygning.  
  • Husrepræsentanten er medansvarlig for at tage stilling til de anmodninger om lokalebrug, der måtte komme fra foreninger i tilknytning til instituttet/hovedområdet vedr. afholdelse af fester, fredagsbarer og lignende arrangementer. Dette i et tæt samarbejde med Arts Bygningsservice. Ved indgåelse af lokalelåneaftale godkender og underskriver husrepræsentanten denne, før arrangementsansvarlige får endelig underskrift af – og afleverer lokalelåneaftalen hos - driftskontoret.  
  • Fredagsbarer afholdes udelukkende på fredage. Fredagsbarer, fester og lignende arrangementer afholdes i tidsrummet fra kl. 16.00 - senest kl. 02.00. Datoer og tidspunkter, der samles i en semesterplan, godkendes af husrepræsentanten.  
  • Husrepræsentanten godkender eventuelle ændringer i dato og tidspunkt for fredagsbar, fest eller lignende senest 14 dage før afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringen meddeles ligeledes til Arts Bygningsservice.  
  • Husrepræsentanten medvirker i opfølgning og håndtering af hændelser i forbindelse med afholdelse af en fest, en fredagsbar eller lignende arrangementer, hvor aftaler/retningslinjer ikke er blevet overholdt. Husrepræsentanten aftaler med Arts Bygningsservice, om der skal iværksættes sanktioner og i givet fald hvilke. 
  • Husrepræsentanterne deltager i et årligt koordinerings/evalueringsmøde med Arts Bygningsservice, som Arts Bygningsservice indkalder til.