De syv spor

På denne side kan du læse mere om de konkrete udviklings- og byggeprojekter, som finder sted i relation til AU’s fysiske udvikling og baserer sig på de ti principper for campusudviklingen. 

Projekterne kan inddeles i syv spor/emner, som præsenteres nedenfor. 


Forskning

Udviklings- og byggeprojekterne i dette spor har fokus på faciliteter, hvor forskere og studerende finder sammen på tværs af fag og arbejder for et styrket samarbejdet mellem universitetets fagligheder.

Moderne labo­ratorier og god forskningsinfrastruktur skal bl.a. være med til at understøtte AU’s forskningsstrategi.

I arbejdet med projekterne inddrages de faglige miljøer, fx gennem Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde.

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

Uddannelse

AU ønsker at styrke fremtidens undervisningsformer, herunder udviklingen af det fysiske læringsmiljø. Universitetets strate­gi for Educational IT og vurdering af fremtidens behov for under­visnings- og studiemiljø er væsentlige elementer, når der skal etableres nye undervisningsfaciliteter.

AU skal have et fleksibelt studiemiljø med mange studiepladser. Uddannelsessporet skal synliggøre og sikre kvaliteter, som er med til at under­støtte et aktivt og sammenhængende studie- og arbejdsliv på uni­versitetet. Sporet skal også skabe synergier i forhold til at kombinere studie- og arbejdsliv med et aktivt liv på campus - også i fritiden.

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

 • Studiemiljøer, undervisningsmiljøer og undervisningsfaciliteter:
  • En arbejdsgruppe under Udvalget for Uddannelse er med afsæt i de 10 principper kommet med idealbeskrivelser af, hvordan det fysiske undervisnings- og studiemiljø bør udformes. 
  • I forbindelse med Aarhus BSS’s flytning fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen arbejdes der med udvikling af nye former for fleksible undervisnings- og læringsmil­jøer (igang). 
 • Biblioteker, auditorier og eksamensfaciliteter.
 • Opførelse af nyt auditorium i Universitetsbyen som del af Aarhus BSS’ flytning fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. 

Samarbejde

AU ønsker at fremme samarbejdet med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet. Placering og indretning af faciliteter til erhvervssamarbejde skal afklares og fastlægges. Især skal der kigges på, i hvilket om­fang erhvervsfaciliteter skal integreres i de faglige miljøer.

Der skal etableres faciliteter til iværksætteri, og der skal være fokus på at etablere tiltag for både universitetets brugere og for besøgende. I sporet indgår også ikke-universitære aktivi­teter, som med fordel kan etableres på campus, eks. boliger, caféer, spisesteder og idrætsaktiviteter, der også har åbent uden for normal lukketid.

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

 • Start-ups
 • Tværfagligt studenterhus
 • Idræts- og motionsfaciliteter
 • The Kitchen 

Bæredygtighed

AU arbejder for at fremme den bæredygtige udvikling både i universitetets uddannelser, i den daglige drift og i forskningen. Dette har foregået i mange år, og arbejdet med bæredygtighed er en integreret og naturlig del af arbejdet på AU.

Også i universitetets fysiske udvikling er der fokus på bæredygtighed. Bygningsmasserne skal udvikles bæredygtigt, og i Universitetsbyen arbejdes der på en bæredygtighedscertificering, kaldet DGNB. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.

Der har bl.a. været afholdt et seminar med fokus på AU’s bæredygtighed i den daglige drift, og der holdes løbende møder med et netværk for interesserede studerende og medarbejdere. Netværket er bl.a. med til at se på mulighederne for, hvordan Aarhus Univer­sitet kan udvikles bæredygtigt samt mulige bæredygtige tiltag generelt.

En arbejdsgruppe har i perioden maj til november 2019 haft til opgave at bidrage til udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025. Strategien har fokus på den miljømæssige bæredygtighed i universitetets drift. Læs mere om strategien her.

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

Fælles faciliteter

Fælles faciliteter, såsom biblioteker, auditorier, spisesteder og eksamenssteder, skal etableres i et tilstrækkeligt og passende omfang. Desuden skal der etableres forskellige ikke-universitære-aktiviteter såsom idræts- og motionsfaciliteter samt boliger til studerende og for­skere.

Målet med dette spor er at kigge på aktiviteterne for de en­kelte områder og for campus som helhed, og herigennem også sikre liv på cam­pus 24/7. 

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

 • Hub for sport og bevægelse i Universitetsparken
 • Biblioteker / Auditorier / Spisesteder / Eksamensfaciliteter
 • Spisestedet og Mødestedet i forbindelse med Udvikling af Campus Emdrup
 • Strategisk placerede og varierende uderum.

Infrastruktur (fysisk og teknisk)

Arbejdet inden for dette spor består af henholdsvis den fysiske infrastruktur og den tekniske infra­struktur.

I forbindelse med universitetets samling af aktiviteter omkring Uni­versitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg, skal der sikres tilgængelighed og sammenhænge, og forbindelser mellem områderne skal understøttes. Der skal også etableres strategisk placerede og varierende uderum og pladser.

Den tekniske del af infrastrukturen vil arbejde med at fastlægge overordnede principper, der skal gælde i planlægning af den fælles tekniske infrastruktur. Det kan fx være vand, el, fjernvarme, spildevand, IT og Wi-Fi, køl, trykluft, gasser m.v.

Den fysiske del af infrastrukturen indeholder Wayfinding. Herunder udvikling af en digital campusplan, som bl.a. skal sikre information og overblik for de studerende, medarbejdere og besøgende i forhold til, hvad der foregår på campus og hvor.

I sporet indgår også klargøring af data til forskningsprojektet Smart City. Projektet skal bl.a. udvikle måder at anvende IoT (Internet of Things) på til at indsamle data og omsætte disse til viden om specifikke emner med henblik på udvikling og innovation. Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe.

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.

 • IoT
 • Digital campusplan
 • Fysisk infrastruktur og tilgængelighed
 • Etablering af passager under Nørrebrogade
 • Bilfri campus.

Rokader

AU ønsker at samle aktiviteterne omkring Universitetsparken, Uni­versitetsbyen og Katrinebjerg. Sporet har fokus på de forskellige fysiske rokader, der sker i denne sammenhæng.

Følgende rokader er en del af sporet:

 • Molekylærbiologi og Genetik (MBG) fraflytter forskellige lokationer og samles til én enhed i Universitetsbyen.
 • Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. Flytningen betyder, at fakultetet får samlet sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé med sine aktiviteter i det nordøst­lige hjørne af Universitetsparken.
 • Ingeniøraktiviteterne flyttes fra Navitas til Katrinebjerg.
 • Samling og placering Fællesadministrationens aktiviteter er under overvejelse.
 • AU IT flytter i løbet af 2022 fra deres nuværende lokaler på Katrinebjerg til den nyrenoverede bygning 1872 i den nordlige ende af Universitetsbyen.    

Arbejdet med dette spor har tæt sammenhæng med flere af de øvrige spor. 

Projekter

Nedenfor præsenteres en række udviklings- og byggeprojekter relateret til sporet. Nogle projekter er allerede igangsat, mens andre er undervejs.