Overblik over projekter

Her på siden kan du læse om de igangværende og nyligt afsluttede udviklings- og byggeprojekter på Aarhus Universitet.


Igangværende projekter:

Ombygning af bygningskompleks 1870 til Molekylærbiologi og Genetik, DANDRITE, Bioinformatik og AU IT

 • Beskrivelse: I 2022 vil Institut for Molekylærbiologi og Genetik flytte ind i renoverede bygninger (i bygningskompleks 1870) i Universitetsbyen på i alt 23.724. Dermed får instituttet samlet sine aktiviteter fra Forskerparken, Foulum og Flakkebjerg i Universitetsbyen. Også centrene Bioinformatik og DANDRITE vil i fremtiden få til huse i bygningskomplekset.

  I september 2020 blev det besluttet, at også AU IT i løbet af 2022 skal have til huse i bygningskompleks 1870. Hermed flytter de deres aktiviteter fra den nuværende placering på Katrinebjerg i bygning 5120-5125 til bygning 1872 i den nordlige ende af Universitetsbyen. Flytningen sker som et led i den større campus-udvikling, hvor Katrinebjerg i fremtiden skal være centrum for ingeniør- og datalogiområderne. Med flytningen får AU IT en central placering i Universitetsbyen, med kort afstand til det øvrige campusområde, hvor de står for at IT-understøtte universitets drift og udvikling. Inden flytningen vil bygning 1872 gennemgå en gennemgribende ombygning, så indretningen af de nye lokaler, i dialog med afdelingens medarbejdere, vil blive tilpasset de ønsker og behov som AU IT har.    

 • Placering: Bygningskompleks 1870 indeholder bygningerne 1870-1874 og ligger i den nordlige ende af Universitetsbyen i området mellem Trøjborgvej og Nørrebrogade. Bygningskomplekset får en central placering øverst i Universitetsbyen, tæt ved den Nordlige Passage, som fra 2022 vil forbinde Universitetsparken og Universitetsbyen.
 • Hvem bliver berørt?I første omgang vil det være studerende og ansatte ved Institut for Molekylærbiologi, Bioinformatik, DANDRITE samt AU IT, der vil få deres daglige gang i det nyrenoverede bygningskompleks.
 • Tidsplan: Bygningskomplekset tages i brug af Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Bioinformatik og DANDRITE i starten af 2022 og AU IT i maj 2022.
   
 • Kontakt: Bent Lorenzen, teknisk chef, Nat/Tech.

Etablering af hub for sport og bevægelse i Universitetsparken

 • Beskrivelse: I forbindelse med udviklingen af universitetets fysiske infrastruktur med Campus 2.0, planlægges det at opføre en hub for sport og bevægelse i Universitetsparken. Hubben har til formål at løfte det sociale liv på og omkring universitetet, samt at underbygge en aktiv, bæredygtig og sundhedsfremmende campus.
  Dette vil f.eks. ske ved aktiviteter, såsom multibaner til boldspil, beachvolley og crossfit. Dertil vil også gå- og løberuter binde campus sammen via Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg.
 • Placering: Hubben bliver placeret i Universitetsparkens sydvestlige hjørne ved krydset mellem Kaserneboulevarden og Ny Munkegade.
 • Hvem bliver berørt?: Hubben vil være tilgængelig for alle, der ønsker at benytte den.
 • Tidsplan: Hubben for sport og bevægelse er endnu i udviklingsfasen.
 • Kontakt: Birgitte Mørch Folkmann, projektleder, Campus Plan og Projekt.

Flytning af Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé til Universitetsbyen

 • Beskrivelse: Institutterne for Virksomhedsledelse og Økonomi på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, flytter fra deres nuværende placering på Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. Hermed bliver Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé samlet med fakultetets øvrige aktiviteter i Aarhus (Jura, Statskundskab, Psykologi), som fortsat skal holde til i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.

  I efteråret 2018 gennemførte Aarhus BSS en omfattende brugerinddragelsesproces, hvor studerende og undervisere bidrog til at kvalificere fakultetets fremtidige behov. Med afsæt heri blev der udarbejdet en række analyser, som kortlægger fakultets arealbehov. 

  Fire totalentreprenørkonsortier blev udvalgt til hver at udarbejde deres forslag til BSS’s kommende faciliteter i Universitetsbyen. Det vindende projektforslag kommer fra A. Enggaard A/S, som sammen med AART Architects, LYTT Landscape samt NIRAS, har udviklet et forslag, der både er tro mod den eksisterende arkitektur og samtidig opfylder de ønsker og behov, Aarhus BSS har haft til faciliteterne i det nye byggeri. Læs mere om projektet.

  Som en del af projektet opføres et auditorium med en kapacitet på 800 pladser. Auditoriet skal, ud over sin hovedfunktion som undervisningslokale, også anvendes til eksterne arrangementer f.eks. konferencer og symposier. Hermed understøtter opførelsen af auditoriet Aarhus Universitets erhvervssatsning og strategi for et øget samarbejde med det omgivende samfund.

 • Placering: Aarhus BSS’ aktiviteter for Virksomhedsledelse og Økonomi bliver flyttet til nye og eksisterende bygninger ved bygningsafsnit 1790, 1810 og 1830 i Universitetsbyen. De studerende får derved deres daglige gang midt i det aktive studiemiljø, som i forvejen eksisterer omkring Universitetsparken. Bygningerne får en central placering midt i Universitetsbyen med direkte adgang til både den midterste og den eksisterende sydlige passage, som forbinder Universitetsparken og Universitetsbyen. 

 • Hvem bliver berørt?: Flytningen kommer til at berøre ansatte og studerende på institutterne for Virksomhedsledelse og Økonomi.

 • Tidsplan: Overdragelse af bygningerne til AU samt indflytning sker i sommeren 2025.

 • Kontakt: Finn Villadsen, projektleder, Campus Plan og Projekt

Ombygning af bygning 1240 (Bartholin) til Institut for Biomedicin

 • Beskrivelse: Der foregår i disse år en større udvidelse og renovering af forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin. Herunder nybyggeriet Skoubygningen (bygning 1115-1116), som blev indviet i oktober 2018. Næste projekt er renoveringen af 11.265 m2 i bygningskompleks 1240 (Bartholin).

  Renoveringen af Bartholinkomplekset er således del af en større helhedsplan for det Biomedicinske Institut ved Health, der som nævnt, også omfatter nybyggeriet af Skou Bygningen samt en række fraflytninger/rokader mellem bygningskomplekser 1240, 1160, 1180 og 1233-1234. 

  Komplekset vil i fremtiden komme til at rumme moderne biomedicinsk forskning i verdensklasse.

 • Placering: Bartholinkomplekset er placeret ved søerne i den sydlige ende af Universitetsparken. 

 • Hvem bliver berørt?: Renoveringen berører de studerende og ansatte ved Institut for Biomedicin.

 • Tidsplan: Renoveringen af Bartholinkomplekset startede op i foråret 2020 og de nye forskningsfaciliteter forventes indviet i oktober 2023.

 • Kontakt: Finn Villadsen, projektleder, Campus Plan og Projekt    

Etablering af passager under Nørrebrogade

 • Beskrivelse: For at sikre sammenhængen mellem Universitetsparken og Universitetsbyen bliver der etableret to nye passager under Nørrebrogade. I samme forbindelse vil den allerede eksisterende sydlige passage ved Wilhelm Meyers Allé blive renoveret.

  Ud fra ønsket om at bevare den materialemæssige identitet, som de historiske gule bygninger skaber, vil åbningen på denne side af passagerne i udformning og materialevalg forsøges tilpasset hertil. Det samme vil ligeledes gøre sig gældende med åbningerne vendt mod de røde bygninger i Universitetsbyen. Bevarelsen af de arkitektoniske udtryk vil også komme til udtryk inde i selve passagerne, hvor det er blevet besluttet, at murværkets sten langsomt skal sammenflettes med sten af den modsatte sides karakteristiske farve. Hensigten er således, at passagen opleves som en smuk visuel oplevelse, hvori de arkitektoniske detaljer fremhæver den røde tråd i hvert af de to byområders særegne æstetiske udtryk.

  Ved alle passager bliver der etableret både gang- og cykelsti. Under planlægningen af projektet er der i den forbindelse blevet lagt særlig vægt på at finde løsninger, der gør det sikkert for både fodgængere og cyklister at færdes i passagerne. Baseret på anbefalinger fra det rådgivende ingeniørfirma Trafikplan, bliver der således implementeret en række sikkerhedstiltag og fartdæmpende foranstaltninger, som har til formål at øge trafiksikkerheden. 

  Som en del af planerne for den fysiske infrastruktur, vil der ved udførslen af projektet blive inkorporeret løsninger med adaptiv (fleksibel) belysning. Dette gøres med henblik på at skabe et campusområde, der er tilgængeligt døgnet rundt, men som samtidig har fokus på ressourcebesparelse og bæredygtige løsninger.

  Frem til 2025 vil der både i Universitetsparken desuden blive udført terræn- og belægningsarbejde, trapper, ramper, mure og belysning som en del af ankomstarealerne ved alle tre indgange til passagerne. 

 • Placering: Den nordlige passage får indgang i Universitetsparken fra Carl Holst-Knudsens vej, tæt Samfundsfagenes Kantine, bygning 1321. I Universitetsbyen placeres åbningen ved det ombyggede bygningskompleks 1870, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik flytter ind i foråret 2022. Den midterste passage anlægges i Universitetsparken tæt ved bygning 1310 og vil føre til en åbning ca. midt i Universitetsbyen. Den renoverede passage i den sydlige ende af Universitetsparken vil fortsat være beliggende ved Bartholinkomplekset 1240.

 • Hvem bliver berørt?: Som en del af den fysiske infrastruktur på campus vil alle, der har deres gang i Universitetsparken, Universitetsbyen, eller som bare skal krydse Nørrebrogade, få glæde af de nye passager. 

 • Tidsplan: Færdiggørelsen af passagerne koordineres med ibrugtagelsen af de nye bygninger i Universitetsbyen.
  • Den nordlige passage forventes færdig primo 2022, når Molekylærbiologi og Genetik flytter ind i bygningskompleks 1870. I september 2020 blev opgaven om at klargøre og åbne den nordlige passage sendt i udbud. Anlægsarbejdet er herefter påbegyndt i slutningen af november 2020 og vil forløbe gennem hele 2021.    
  • Den midterste passage forventes færdig i 2025, samtidig med, at Aarhus BSS’s aktiviteter på Fuglesangs Allé flyttes til Universitetsbyen.
  • Den eksisterende sydlige tunnel ved Wilhelm Meyers Allé planlægges renoveret ad to omgange. I 2023 vil der ske en terræntilpasning mod den nye pladsdannelse foran Bartholinbygningen, når renoveringen til institut for Biomedicin afsluttes. Det resterende anlægsarbejde i parken, herunder omlægning af stiforløbet, nye støttemure mm., udføres i 2025 samtidig med anlæg af den store plads i Universitetsbyen, hvorefter passagen står færdig.     

 • Kontakt: Gustaf Lohm, projektleder, Campus Plan og Projekt & Finn Villadsen, projektleder, Campus Plan og Projekt.

Den fremtidige lokalisering af AU IT

 • Beskrivelse: Som led i NAT/TECHS’ udflytningsplaner skal fakulteterne bl.a. overtage AU IT’s bygninger på Katrinebjerg. AU IT skal derfor rokeres til bygningskompleks 1870 i Universitetsbyen.
  Projektet omhandler behovsafklaring, projektering og udførelse.­­
 • Placering: Bygning 1872
 • Hvem bliver berørt?: AU IT
 • Tidsplan: Projektet forventes klar til indflytning i maj 2022.
 • Kontakt: Birgitte Mørch Folkmann, projektleder, Campus Plan og Projekt og Paul Behrens, projektleder, Bygningssekretariatet.

Teknisk infrastruktur og drift på campus

 • Beskrivelse: Sporet for den tekniske infrastruktur og drift har til opgave at fastlægge de overordnede principper der skal tilgodeses ved planlægning – i første omgang i Universitetsbyen - af den fælles tekniske infrastruktur. Det efterstræbes således, at standarden for de tekniske anlæg kan tilpasses og anvendes på tværs af institutter.

  Samtidigt skal der ligeledes for den fysiske del af infrastrukturen udarbejdes en række principper, som sikrer en fastlæggelse af regler og vejledninger for f.eks. intern transport, affaldshåndtering, leverancer og post.

  Ved planlægningen af de konkrete udviklings- og byggeprojekter relateret til Aarhus Universitets fysiske udvikling med Campus 2.0 arbejdes der på forskellige projekter relateret til den fysiske- og tekniske infrastruktur, bl.a.:
  • Løsninger til, hvordan Universitetsbyen fortsat kan modtage leverancer, post, affaldsafhentning osv. samtidigt med, at området, som en del af de ti principper for fremtidens universitet, skal være fri for al almindelig biltrafik. 
  • Planer om at oprette et postcenter centralt i Universitetsbyen. Dette skal fungere som ind- og udgang for post og pakker til hele universitetet, hvorved behovet for bilkørsel i området formindskes.
  • Projekter, der skal sikre tilgængeligheden og sammenhængen mellem de forskellige områder på campus, f.eks. ved etableringen af to nye passager under Nørrebrogade.
  • Projekter, der skal skabe strategisk placerede og varierende uderum.
  • Løsninger relateret til f.eks. vand, varme, el, IT, gasser, osv.
  • Udvikling af måder til at anvende IoT (Internet of Things) til at indsamle data og omsætte disse til viden om specifikke emner. Målet er innovation og udvikling, og disse data skal indgå som en del af forskningsprojektet Smart City.

  Udover arbejdet med den tekniske- og den fysiske infrastruktur har sporgruppen også til opgave at koordinere de kommende DGNB-certificeringer i Universitetsbyen og Universitetsparken. Disse skal sikre, at AU’s overordnede visioner, ambitioner og mål forankres i forhold til at skabe det ønskede dokumenterede bæredygtige byggeri.

 • Placering: I arbejdet med den tekniske infrastruktur og drift ligger også opgaven med at fastlægge de fremtidige overordnede principper for den tekniske infrastruktur i Universitetsparken, Universitetsbyen og på Katrinebjerg. Herigennem sikres ens retningslinjer på tværs af universitetet. Som et første led i dette arbejde, fokuseres der på den fysiske infrastruktur i Universitetsbyen. 

 • Hvem bliver berørt?: Både studerende, ansatte og borgere, der har deres gang i bygningerne og området ved Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg. 

 • Tidsplan: Planlægningen af den tekniske- og fysiske infrastruktur blev påbegyndt ultimo august 2019. Eftersom den fysiske og tekniske infrastruktur også ved fremtidige byggerier skal kunne anvendes i hele området for universitetets centrale campus, er det nødvendigt at planlægge projektet løbende. Planlægningen er derfor fortsat igangværende uden en endelig fastsat slutdato.  

 • Projektleder: Finn Villadsen, projektleder, AU Økonomi og Bygninger.

Studieboliger i Universitetsbyen

 • Beskrivelse: I 2022 får de gule Parkkollegier i Universitetsparken selskab af i alt 132 nye studieboliger i Universitetsbyen på den anden side af Nørrebrogade. Det er det tidligere patienthotel der, med fokus på at bibeholde den arkitektoniske stil og ånd, bliver omdannet til 132 nye studieboliger med plads til ca. 170 studerende. Boligerne vil fordele sig på ca. 40 1 ½ - 2- værelses studieboliger og ca. 92 1-værelses studieboliger.

  Med ombygningen af det tidligere patienthotel vil de kommende kollegianere komme til at bo helt centralt i den nye Universitetsby, hvilket forventes at bidrage til et livligt og aktivt campusmiljø.

  Ud over studieboliger indebærer projektet også en renovering af den eksisterende underjordiske kælder under pladsen foran studieboligerne. Kælderen får plads til 1000 cykler. Cykelkælderen forventes taget i brug i 2025, når det nye universitetsstrøg er færdigetableret.

 • Placering: Studieboligerne kommer til at ligge midt i den kommende Universitetsby lige ud til det nye universitetsstrøg. De kommende kollegianere vil således komme til at bo over for Aarhus BSS’ institutter for virksomhedsledelse og økonomi. Institutterne flytter i 2025 fra Fuglesang Allé til Universitetsbyen.

 • Hvem bliver berørt?: Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) står for udlejningen, og alle boliger vil være forbeholdt studerende på Aarhus Universitet. 1½ - 2-værelses studieboligerne vil blive tildelt med fortrinsret til par, hvoraf den ene skal være studerende ved Aarhus Universitet. 

 • Tidsplan: Ombygningen af det tidligere patienthotel begynder efter sommerferien 2020. Herefter forventes det, at de første studerende kan flytte ind i de nye studieboliger i 2022. Indflytningen sker således samtidigt med, at bygningskompleks 1870 tages i brug af Institut for Molekylærbiologi og Genetik. 

 • Kontakt: Erik Pagaard Nielsen, projektdirektør, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) &  Charlotte Lyngholm, chef for Campus Plan og Projekt

Udvikling af Campus Emdrup

Beskrivelse: I forbindelse med udviklingen af Campus Emdrup blev der i efteråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skulle komme med forslag til en overordnet disponering af campusarealerne samt analysere arealbehovet til kontor, møde, undervisning, studieområder, bibliotek etc. Med fokus på at etablere en ny kantine samt at forbedre studiemiljøerne, har arbejdsgruppens bestræbelser ført til to projekter: SpiseStedet og MødeStedet(projektet er afsluttet). Se visualisering af projekterne.

Ved udviklingen af Campus Emdrup har de ti principper for fremtidens universitet fungeret som ramme for planlægningen. Herudover er der blevet arbejdet ud fra fire udviklingsprincipper, der har sigtet mod, at Campus Emdrup skal være: inviterende, inspirerende, aktiverende og bæredygtig.

SpiseStedet

 • Beskrivelse: SpiseStedet er navnet på den nye kantine i Campus Emdrup, som bliver indrettet i forbindelse med Udvikling af Campus Emdrup. Kantinen bliver udstyret med et helt nyt køkken samt nye spisefaciliteter. Derudover indeholder projektet også etableringen af en trappe op til MødeStedet (den nuværende aula), som sammenkobler bygning X og bygning A.  
 • Placering: Projektet udføres ved Aarhus Universitets campus i Emdrup, der ligger i det nordøstlige København. SpiseStedet vil blive placeret i Bygning X. 
 • Hvem bliver berørt?: SpiseStedet vil være åben for studerende og ansatte ved de uddannelser, der holder til i Campus Emdrup.
 • Tidsplan: Påbegyndelsen af SpiseStedet startede i 2021 og tages i brug i foråret 2022. Forberedelser for at gøre plads til projektet er dels en gennemført ombygning af biblioteket og dels en udvendig renovering af bygning X, som gik i gang i foråret 2021.    
 • Kontakt: Lars Mitens, teknisk chef, Arts Bygningsservice eller Birgitte Mørch Folkmann, projektleder, Campus Plan og Projekt.

MødeStedet

Projektet er afsluttet - se mere i oversigten over afsluttede projekter nederst på siden. 

Kontakt: Lars Mitens, teknisk chef, Arts Bygningsservice eller Birgitte Mørch Folkmann, projektleder, Campus Plan og Projekt.

Afsluttede projekter:

Det universitetspædagogiske center – etablering af faciliteter til ny fælles enhed

 • Beskrivelse: Universitetets fire pædagogiske centre og EDU IT-enheden er blevet samlet i ét fælles universitetspædagogisk center under rektoratet. Ambitionen er at styrke det universitetspædagogiske arbejde.

  Det fælles center har til opgave at støtte undervisernes kompetenceudvikling, informere og støtte fagmiljøernes arbejde med at udvikle uddannelsernes curriculum samt levere universitetspædagogisk rådgivning og støtte på forskellige ledelsesniveauer.

  Sammenlægningen blev besluttet i april 2020 efter forudgående inddragelse af alle relevante samarbejdsudvalg samt berørte medarbejdere.  

 • Placering: Det samlede universitetspædagogiske center har fået til huse i bygning 1910 og bygning 1911.    
 • Tidsplan: De nye lokaler til det universitetspædagogiske center vil stod klar til ibrugtagning i september 2021.     

 • Kontakt: Paul Behrens, projektleder, Campus Plan og Projekt og Gustaf Lohm, projektleder, Campus Plan og Projekt.

Campus Emdrup: MødeStedet

 • Beskrivelse: MødeStedet er navnet på det nye studieområde, som er blevet etableret i den nuværende aula. Området er blevet udviklet med fokus på at skabe de optimale fysiske rammer for et varieret studiemiljø, der både kan understøtte fordybelse og projektarbejde, såvel som sociale og faglige samlinger. 
 • Placering: Projektet er udført ved Aarhus Universitets campus i Emdrup, som ligger i det nordøstlige København. MødeStedet ligger i Bygning A. 
 • Hvem bliver berørt?: MødeStedet er for studerende og ansatte ved de uddannelser, der holder til i Campus Emdrup. 
 • Kontakt: Lars Mitens, teknisk chef, Arts Bygningsservice eller Birgitte Mørch Folkmann, projektleder, Campus Plan og Projekt.  

Etablering af iværksætterhuset The Kitchen i det tidligere centralkøkken i Universitetsbyen

 • Beskrivelse: ’The Kitchen’ er Aarhus Universitets nye iværksætterhus, som så dagens lys den 5. februar 2020. Med The Kitchen ønsker Aarhus Universitet at lave en markant satsning inden for innovation og iværksætteri. Projektet har til formål at skabe et samlende og attraktivt miljø for Aarhus Universitets iværksættere. Et miljø, hvor det gøres lettere at samarbejde på tværs af fakulteter og med relevante samarbejdspartnere. Iværksættermiljøet forventes samtidigt at understøtte fællesskaber for vidensdeling mellem forskere og ansatte på Aarhus Universitet, samt mellem nuværende og tidligere studerende. Udover at være et samlingssted, der fungerer som et attraktivt miljø for iværksætteri og vidensdeling, har The Kitchen også en café. 

 • Placering: The Kitchen er midlertidigt placeret i bygning 15 og 16 i det tidligere Kommunehospitals centralkøkken (deraf navnet). Det er planen, at disse bygninger skal rives ned inden for ca. 5 år, hvorefter The Kitchen vil blive flyttet til en permanent placering i Universitetsbyen.

 • Hvem bliver berørt?: Alle med en interesse inden for innovation og iværksætteri har mulighed for at benytte The Kitchens faciliteter.

 • Tidsplan: The Kitchen åbnede d. 5. februar 2020.

 • Kontakt: Gustaf Lohm, projektleder, Campus Plan og Projekt.


Nybygninger til Institut for Fødevarer i Agro Food Park – bygningskompleks 5910

 • Beskrivelse: Institut for Fødevarer havde tidligere til huse i Årslev og Foulum. I forbindelse med den faglige udviklingsproces i 2011 og visionsplan for den fysiske udvikling 2010-2028, blev det besluttet at samle instituttets aktiviteter i Aarhus.

  Aarhus Universitet har derfor indgået en 15-årig lejekontrakt med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) om et nybyggeri ved Agro Food Park ved Skejby i det nordlige Aarhus. Byggeriet består af både kontor- og laboratoriebygninger samt et forskningsvæksthus.

  Der er indgået aftale om, at Institut for Fødevarer skal etablere forsøgsjord ved Det Grønne Museum på Djursland. Beslutningen om dette medfører, at Aarhus Universitet ultimo 2021 forlader de nuværende områder med forsøgsjord i Årslev.

 • Placering: Agro Food Park ved Skejby, Aarhus.

 • Hvem bliver berørt?: Projektet berørte alle studerende, forskere og ansatte ved Institut for Fødevarer, der i november 2019 kunne tage de nye bygninger i brug. 

 • Tidsplan: Byggeriet stod færdigt i november 2019, hvorefter Institut for Fødevarer tog de nye lokaler i brug i samme måned. Arbejdet med etableringen af forsøgsjorden på Djursland er i gang. 

 • Kontakt: Bent Lorenzen, teknisk chef, Nat-Tech.