Idéindsamling fra efteråret 2016

I efteråret 2016 afviklede AU en idéindsamlingsproces. Her blev input til den fremtidige anvendelse af bygningerne og arealerne på Nørrebrogade indsamlet fra interne og eksterne interessenter via to workshops, via denne hjemmeside og via AU's informationsvogn, AUtocampus.

De mange input er samlet sammen og præsenteres nedenfor. Idéerne stilles til rådighed for det videre arbejde med lokalplanen for området og indgår desuden i universitetets fremadrettede arbejde med Campus 2.0.

Overordnede tendenser fra idéindsamlingen

Læs sammendrag af de mest fremtrædende tendenser, som dukkede op blandt de mange indsamlede idéer:

En 24/7 campus

 • Etablér flere kollegier/studieboliger
 • Synliggør faglige aktiviteter og studenteraktiviteter på campus
 • Etablér flere idræts- og motionsfaciliteter
 • Få caféer, butikker og daginstitutioner ind på campus
 • Skab liv og aktivitet på campus døgnet rundt

 

Campus Aarhus i et internationalt perspektiv

 • Etablér boliger til internationale studerende og forskere
 • Gør campus til en destination med egen identitet
 • Lav sproglige markeringer gennem skilte mv.
 • Giv undervisningen et internationalt perspektiv
 • Samarbejd med internationale virksomheder

 

Samarbejde med kulturlivet

 • Træk kulturlivet ind på campus hen over året, fx gennem koncerter samt teater- og biografforestillinger
 

Studiemiljø

 • Etablér flere små grupperum
 • Etablér flere læsesale/studiepladser
 • Sæt fokus på tværfagligheden ved fx at bringe de faglige miljøer tæt på hinanden
 • Skab mange små grønne oaser på campus
 • Gør det muligt at bruge de fysiske rammer uden for undervisningen
   

Samarbejde med erhvervslivet

 • Skab lokaler til samarbejde med erhvervslivet
 • Etablér mødesteder
 • Skab gode rammer for innovative virksomheder og start ups
 • Samarbejd med erhvervslivet i undervisningen
   

 

 


Input fra AUtocampus

AU’s informationsvogn AUtocampus var i november/december 2016 på turné rundt på universitetet og i Aarhus by for at indsamle idéer fra studerende, ansatte og borgere i byen til, hvad fremtidens campus kan indeholde.

I vognen var der både mulighed for at besvare et spørgeskema samt skrive sine idéer ned på et stykke papir. Vognen har bl.a. været placeret foran rådhuset, på Moesgård, foran Navitas, på Katrinebjerg og foran Søauditoriet. Der er indsamlet ca. 850 besvarelser i vognen.

 


Input fra hjemmesiden

I 2016/2017 kom der ca. 50 input via hjemmesiden til, hvad fremtidens campus kan indeholde.


 

Input fra workshops

Nedenstående idéer er indsamlet via to workshops, hvor repræsentanter fra erhvervs- og kulturlivet, politikere og embedsmænd fra Aarhus Kommune, borgere fra lokalområdet, studerende og ansatte på Aarhus Universitet samt universitetets øverste ledelse har været inviteret til at komme med deres forslag og holdninger til, hvordan fremtidens campus kan indrettes. Der deltog ca. 70 personer på hver workshop.

Idéerne er inddelt i fem overordnede temaer (klik her for printvenlig udg.):  

En 24/7 campus

Aarhus Universitet vil gerne skabe et åbent og levende campusområde med tilbud og aktiviteter – også efter kl. 16.

Input fra workshops:

 • Der skal altid skal være plads og ro til, at forskerne kan bedrive forskning til det højeste niveau – samtidig skal universitetet som samfundets ejendom åbne sig mod omverdenen i form af byen, erhvervslivet, kulturlivet o.a.
 • Campus kan med fordel indeholde kollegie- og forskerboliger samt et cafémiljø og mindre butikker, som alt sammen kan være med til at tiltrække og bevare en levende atmosfære på campus – også uden for studietid.
 • Det skal altid være trygt at færdes på campus. Dette kan fx. sikres vha. god belysning. Den nuværende campus ér tryg – fx. kan man mange steder lade sine ting stå, mens man fx. henter en kop kaffe.
 • Der foregår mange aktiviteter på den nuværende campus (24/7), men mange af aktiviteterne er ikke synlige. På det nye campusområde er det derfor vigtigt, at vi får synliggjort det liv og de aktiviteter, som findes, fx. vha. gennemsigtige glasfacader, så man kan se, at der foregår noget inden i bygningerne. Desuden skal bygningerne være åbne - ikke låses af, så snart klokken slår fire.
 • Universitetet er en destination i sig selv – der må gerne være en grænse til byen, så universitet ikke smelter for meget sammen med byen.
 • En betænkelighed overfor kommunens ambition om byfortætning. Der skal tænkes grundigt på trafik og tilgængelighed i forhold til det nye byområde.
 • Lav oaser og grønne områder på den nye campusdel, hvor man kan møde hinanden på tværs.
 • Campus skal være mangfoldigt, men ikke folkeligt. Man skal ikke være i tvivl om, at der foregår en akademisk produktion - samtidig skal der være plads til fx. små caféer, boghandlere mv.  
 • Det er vigtigt, at universitetets særkende (forskning, undervisning og formidling) altid er i centrum og fungerer som udgangspunkt for at tale om campusudvikling og sammenhæng til byen.
 • Styrk forbindelsen til de omgivende kvarterer og invitér på den måde borgere ind på campus. Forbindelserne kan gøres synlige med fx. løbestier og etablering af tunneler under Nørrebrogade, så sammenhængen mellem universitetsparken og bygningerne optimeres, og ankomster tydeliggøres – gøres trygge og overskuelige for de studerende og besøgende.
 • Aktiviteter som sportsbaner, guidede temature og kulturelle events kan fungere som invitationer til byen og danne ramme for uformelle møder.
 • Sport og kultur i parken, byrum og bygninger er med til at skabe en større åbenhed og transparens, såvel mentalt som fysisk.

Campus Aarhus i et internationalt perspektiv

Aarhus Universitet skal være indbydende for alle nationaliteter og åbne op for omverdenen i et internationalt perspektiv.

Input fra workshops:

 • Skab mere åbenhed om allerede eksisterende samarbejder, herunder samarbejder med internationale aktører. Vi har allerede mange internationale samarbejder, men de er ikke tydelige. AU’s videnproduktion skal være synlig – også internationalt.
 • Der bør sikres tilstrækkeligt med boliger til udenlandske studerende og forskere samt tilbud om internationale institutioner – skoler og faciliteter i verdensklasse, så familier ligeledes tiltrækkes.
 • Universitetet skal have fokus på AU’s styrke – kerneværdierne – og skabe mest muligt åbenhed om
  det på den internationale bane.
 • Campus skal være mødested mellem forskellige fagligheder med ideelle muligheder for frugtbare møder mellem studerende og forskningsgrupper. MIT´s designcentre kan tjene som model for mødet mellem fagligheder.
 • Den fremtidige campus – og universitetet i det hele taget – skal være rollemodel for resten af byen, når det handler om globalisering.
 • Brug de internationale studerende og personale til at skabe liv på campus.
 • Det skal overvejes nøje, hvordan der kan laves internationale tegn/skilte og markører på campus.
 • Campus Aarhus skal være en destination via sit stærke indhold og sin identitet. Et særligt innovativt urban lab, som tiltrækker nye typer af samarbejder og innovationsmiljøer.
 • Skab et campusområde, som bliver et internationalt fyrtårn, der tiltrækker fra nær og fjern. 
 • Internationalisering skal understøttes via miljøer for internationale samarbejder, e-learning, talentprogrammer og samarbejde med erhvervslivet. Aktiviteter på campus skal tematiseres med blik for det globale.
 • Skab et konkret commitment mellem universitetet, byen og Aarhus Kommune om at skabe det internationale element.
 • Aarhus Universitet har et net ud til hele verden, men er stadig lidt introvert – og det er bygningerne på Nørrebrogade også. Vigtigt at vi gør bygningerne mere indbydende.
 • Samarbejd med byen om at gøre det attraktivt at være international studerende i Aarhus.

Studiemiljø

Aarhus Universitet ønsker en campus med et godt studie- og forskningsmiljø. Et miljø der inspirerer og motiverer til at fremme forskellige faglige miljøer, og som ansporer de studerende til både et fagligt og et socialt engagement.

Input fra workshops:

 • Tænk studiemiljøet som arbejdsmiljø. Det dur fx. ikke, hvis bordene vipper, og der ikke er stikdåser nok.
 • Lokal tilpasning er vigtig. Indret rummene efter, hvad de skal bruges til.
 • Tydeliggør de studenterdrevne foreninger, som universitetet har, fx. via et fysisk hus, hvor foreningerne er samlet. Ved at tydeliggøre foreningslivet kan universitetet bl.a. være med til at modvirke studerendes ensomhed.
 • Der er behov for at skabe interaktion og mødesteder mellem studerende, forskere og VIP – fagligt og socialt – fx. via fælles kantiner.
 • De basale faciliteter skal være i orden, så der skabes de rigtige rammer for undervisningen. Der skal være fokus på undervisningsmiljøet.
 • Etablér grupperum for de studerende tæt på forskerne – som det er tilfældet i dag på Fysisk Institut, AU og på AAU.
 • Møde mellem studerende og forskere er vigtigt – både de formelle og de uformelle. Det samme er de tværfaglige møder.
 • Etablér studenterdrevne steder og faciliteter. Der kan også etableres samvær omkring et måltid, fx. som et slags folkekøkken.
 • Vær opmærksom på, hvad der sker mellem husene. Der skal fx. være ordentlige udgange fra alle huse.
 • Skab liv mellem husene, fx. vha. flere bænke som ved Nobelparken, grillpladser på grønne områder eller stier mellem bygningerne.
 • Den digitale og den fysiske campus skal tænkes sammen, så man uafhængigt af tid og sted kan være til stede, debattere og udveksle viden samt være opdateret med aktiviteter og komme med bud på nye.
 • Der skal etableres fleksible fysiske rammer på campus – fx. i form af hybrider, som åbner op, blander og eksponerer fællesområder eller i form af mødesteder, der inspirerer til nye organisationsformer og adfærdsmønstre, som er med til at fremme mødet mellem forskellige faglige miljøer.
 • Universiteterne i henholdsvis Tronhjem, Rotterdam og Wien kan være inspirationskilder til at skabe det gode studiemiljø, bl.a. fordi der arbejdes med både formelle og uformelle studiemiljøer (Rotterdam), og fordi den faglige invitation er klar og tydelig (Wien).
 • Etablering af studenterboliger er væsentligt – og ligeledes kan etablering af sportsfaciliteter og student hubs have stor positiv betydning.

Samarbejde med erhvervslivet

Den nye campusdel skal både tiltrække og samarbejde med erhvervslivet.

Input fra workshops:

 • Fokusér på at tiltrække og samarbejde med erhvervslivet, herunder etablere rammer for mindre innovative virksomheder og startups i nær tilknytning til studiesituationen og som en integreret del af undervisningen.
 • Det er helt afgørende, at vi får skabt et miljø, som er åbent for både interesserede borgere og erhvervsliv, der ønsker at vekselvirke med forskere og studerende.
 • Der eksisterer allerede gode samarbejder mellem virksomheder og AU’s forskere, som er relationsbårne og velfungerende. Samarbejdet vil kunne forbedres yderligere gennem etablering af faciliteter, som giver mulighed for en problembaseret tilgang, dvs. faciliteter på campus, hvor virksomhederne kan møde og arbejde sammen med forskere og studerende. DTU Skylab blev nævnt som et eksempel herpå.
 • Søg fx. inspiration i Aachen, hvor virksomhederne er til stede på campus, og der er indgået kontrakter mellem virksomheder og universitet.
 • Det er en kæmpe udfordring for virksomhederne at tiltrække gode medarbejdere. Etablering af gode mødesteder for virksomheder og studerende er derfor et vigtigt bidrag til at løse denne udfordring.
 • Forskellige fagligheder (fx business og it) placeret på campus, sammen med forskellige virksomheder, kan resultere i frugtbare samarbejder. Ved at inddrage dele af aktiviteterne på humaniora og sundhedsvidenskab sammen med samfundsvidenskabelige fagområder kan relevante nye idéer til at holde liv i (og videreudvikle) velfærdsstaten skabes. Campus Herning er god inspiration til, hvordan fagligheder kan bringes sammen.

Samarbejde med kulturlivet

En ny campusdel med et rigt kulturliv – koncerter, teaterforestillinger mv.

Input fra workshops:

 • Tænk sportsfaciliteter ind i udviklingen af campus, fordi sporten har en integrerende funktion. Samarbejd med kommunen om at udvikle sportsfaciliteter på campus.
 • Begrebet ’permanent midlertidighed’ kan tænkes ind her, idet en succesfuld udvikling af campus også indebærer en vilje til ikke at blande sig for meget og til at turde give slip på styringen. Eksempler herpå er Kapsejladsen og Aarhus Symposium, som begge er store årlige og anerkendte begivenheder arrangeret af de studerende.
 • Der skal igangsættes kulturelle aktiviteter, fx koncerter, teaterforestillinger, biograf o. lign. samt etableres forskellige former for samarbejde med kulturlivet.
 • Den nye campus skal trække kulturlivet ind på området via en række tilbud og aktiviteter hen over året, så tiltrækningskraften fastholdes.