Modelaftale for samarbejde om forskningsdata

Modelaftale for samarbejde om forskningsdata

BAGGRUND OG FORMÅL MED MODELAFTALEN

Modelaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus, med støtte fra Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) – Forum for Datamanagement.

Den har som hovedformål at danne et aftalemæssigt udgangspunkt for forskningssamarbejder involverende datasamlinger og brug af IT-infrastruktur.

ANVENDELSE

Aftalen med fordel kan anvendes som internt arbejdsredskab i forbindelse med opstart af nye forskningsprojekter. Ydermere kan modelaftalen skærpe opmærksomheden på den juridiske kompleksitet ved forskning i rettighedsbeskyttet data - såvel fysisk materiale som rene dataindsamlinger – idet anvendelse af aftalen kræver stillingtagen til de essentielle spørgsmål forbundet dermed.

Markeret med gult er de områder i aftalen, som oftest vil skulle tilpasses det enkelte projekt. Denne markering er ment som et hjælpeværktøj og ændrer ikke på, at det i hvert enkelt projekt vil være nødvendigt at tage stilling til aftalens fuldstændige indhold og tilpasse den det konkrete samarbejde. Det kan ikke lade sig gøre at udfærdige én kontrakt, der dækker alle forskningssamarbejder. Ligeledes vil der være tilfælde, hvor ændringer må foretages i tekst, der ikke er markeret.

OPEN ACCESS OG RETTIGHEDER

Datamodelaftalen afspejler de krav til tilgængeliggørelse af forskningsdata, som EU stiller til forskningsprojekter. Udgangspunktet efter aftalen er, at de deltagende parter skal stille den opnåede viden til rådighed for offentligheden efter FAIR-principperne om Open Access i H2020. Bortset fra vedtagelsen af Open Access, afspejler aftalen de principper rettighedshåndtering, der er sædvanlige for danske universiteter i forskningssamarbejder. Således er reguleringen af forfatterskab og publikationer samt ejerskab over og adgangsrettigheder til baggrunds- og forgrundsviden lig det, der sædvanligvis er udgangspunktet i danske forskningssamarbejder.

TILGÆNGELIGHED

Datamodelaftalen kan frit anvendes i den form, den er gjort tilgængelig af Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. Aftalen er tilgængelig på DeiC’s hjemmeside og på Aarhus Universitets hjemmeside for AU Technology Transfer Office.

Modelaftalen skal indgås under hensyn til de institutionelle retningslinjer, der gælder på de enkelte universiteter. Dette opfordrer til, at det pågældende TTO (eller relevante juridiske kontor) i hvert enkelt tilfælde kontaktes, inden kontrakten bringes i anvendelse af et universitet. Det bemærkes at modelaftalen er udarbejdet inden ikrafttrædelse af ny databeskyttelseslovgivning, og dermed ikke tager højde herfor.

 Download modelaftale for samarbejde om forskningsdata her