Societal Challenge

Vil du være med til at løse nogle af de store europæiske og globale samfundsudfordringer, så er ”Societal Challenges” søjlen interessant for dig. Søjlen er for alle forskningsfelter - og gerne i samarbejde.

Fokus er rettet mod at udvikle løsninger på de store europæiske og globale samfundsmæssige udfordringer. Programmet tager udgangspunkt i de Europæiske politiske prioriteringer inden for syv særlige samfundsudfordringer og dækker hele kæden fra forskning til kommercialisering. Det har stort fokus på innovative løsninger og samfundsmæssig impact.

Societal Challenge programmet henvender sig til alle videnskabsområder. Nogle af opslagene i programmet vil være lavet i samarbejde med LEIT-programmet i ”Industrial Leadership” Søjlen. 

Programmet inkluderer virkemidler, der understøtter:

 • netværksdannelser (Coordination and Support Actions (CSA)
 • innovation (Innovation Actions (IA)
 • forskning og innovation (Research and Innovation Actions (RIA)).

Læs mere om de syv samfundsudfordringer i drop-down menuen, hvor du også finder information om arbejdsprogrammer og bevillingsstørrelser.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Hvis du har behov for yderligere information, råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os.

Health, demographic and wellbeing

Health programmets overordnede strategiske fokus er “healthy ageing” og “personalised healthcare”. De prioriterede forskningsområder inkluderer:

 • Skræddersyet individuel medicinsk behandling
 • Sjældne sygdomme
 • Human bio-monitering
 • Mental sundhed
 • Sund aldring
 • Mikrobiel resistens
 • Børn og gravides sundhed og Infektionssygdomme og vaccinering.

Udvikling og anvendelse af Big data, ny robotteknologi med mere er en del af løsningerne.  

Programmet understøtter og samarbejder med en række aktive ”public-public” partnerskaber (ERA-net, Cofunds og Joint Programming Initiatives (JPIer), herunder “The European & Developing Countries Clinical Trials” Partnerskab (EDCTP) mellem EU og lande i Afrika syd for Sahara. Det offentligt-private partnerskab ”Innovative Medicines Initiative (IMI2)” er ligeledes en integreret del af sundhedsprogrammet. 

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”Health” hjemmesiden. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

Bioeconomy programmet har fokus på:

 • Bæredygtig primærproduktion og de fornybare biologiske ressourcer
 • Nye effektive dyrknings- og processystemer som gør det muligt at producere flere fødevarer, fibre og andre biobaserede produkter med minimal miljø- og klimabelastning.

Forskningen og innovationen i programmet skal endvidere være til gavn for vækst og jobskabelsen i landdistrikterne og de kystnære områder.

En del af programmets opslag ligger inden for nogle af de europæiske offentlige partnerskaber herunder ERA-nettene og Joint Programming initiativerne (JPIerne). Derudover vil der være også ses opslag i regi af det store ”Public-Private” Partnerskab: Bio-Based Industries.   

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på "Bioeconomy” hjemmesiden.

Secure, clean and efficient energy

Energiprogrammet adresserer ressourcemangel, det stadigt større energibehov og klimaændringerne som de overordnede samfundsudfordringer. Programmet er bygget op over syv særligt prioriterede forskningsområder:

 • Reduktion i energiforbrug (Bygninger, industri, opvarmning/aircondition ICT integration)
 • Billig, ”low-carbon” el-forsyning (Vind, sol, hydro, bølgeenergi, gerotermisk energi)
 • Alternative brændsler og energikilder i transportsektoren (Biofuels, alternative fuels)
 • Ét europæisk energinet
 • Nye teknologier (energilagring, carbon capture og lagring; smart cities technologies)
 • Bedre beslutningsstøtte og borgerinddragelse
 • Markedsimplementering af energi og ICT- innovation.

Dele af bevillingerne medfinansierer opslag i regi af de europæiske partnerskaber (Joint programming Initiatives & Joint Technology Initiatives) og derudover er en mindre del øremærket til ”European Institute of Innovation and Technology” (EIT) og deres store ”Knowledge and Innovation Community” (KIC) satsninger.   

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i  Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”Energi” hjemmesiden

Smart, green and integrated transport

Transportprogrammet fokuserer på forskning inden for bæredygtige ressourceeffektive transportløsninger. Målet er at udvikle klima, miljø- og støjvenlig luft- og skibsfart samt landbaseret transport.

I forhold til de urbane områder støttes smarte løsninger, services og infrastrukturer som kan forbedre transporten og mobiliteten i disse tætbebyggede områder.

Andre fokusområder omfatter nye logistik- og varetransportløsninger, større sikkerhed og tiltag, der reducerer ulykkesfrekvensen. Forskning inden for trafikadfærd og scenariefremskrivninger af trafikmønstre indgår også i programmet.  

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”Transport” hjemmesiden.

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Klimaprogrammet støtter en bred vifte af forskning og innovation inden for miljø, klima, ressourcer og råstoffer. Det er også her du finder opslag inden for kulturarv, arktisk miljø og ”earth observation”.

Bæredygtig og klimavenlig forvaltning af de naturlige ressourcer og økosystemer samt bæredygtig råstofforsyning er centrale fokusområder i programmet. Endvidere er der fokus på mere ”øko-innovation” som kan forøge konkurrenceevne og jobskabelsen i de europæiske økonomier.

Dele af bevillingerne medfinansierer opslag i regi af de europæiske partnerskaber (Joint programming Initiatives) ERA-net, Artikel-185 mm.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”klima” hjemmesiden.

Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies

Samfundsudfordringerne inden for “Reflective Societies programmet” har fokus på ulighed, fattigdom, social udstødelse/marginalisering, diskriminering og arbejdsløshed i fremtidens Europa.

Andre temaer er ”identitet”, ”memories”, ”tolerance”, ”kulturarv” og "imigration".

Forskning og innovationsområderne vil adressere fire overordnede problematikker:

 • Vækst baseret på ”co-creation” og inklusion (borgere, brugere intellektuelle, myndigheder, virksomheder, den kreative sektor og ”social entrepreneurs”
 • Udvikling af et socialt og økonomisk rammevilkår, som kan fremme fairness og et socialt bæredygtigt Europa
 • Bedre forståelse af de globale strategiske og geopolitiske rammevilkår og de fortløbende ændringer i disse som Europa virker i
 • Bedre forståelse af Europas kulturelle, sociale mangfoldighed og historie som grundlag for dels at kunne identificere løsninger på nutidens problemer i Europa og dels at kunne forme fremtidens Europa.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”reflective societies” hjemmesiden.

Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

Programmet “Secure Societies” støtter forskning og innovation inden for borgernes og samfundenes sikkerhed. Det inkluderer services, infrastrukturer, værdier, velfærd og sikring af den politiske stabilitet.

De primære fokusområder er:

 • Nye løsninger til katastrofehåndtering herunder krise-management, beskyttelse af kritisk infrastruktur og sikring af kommunikationsvejene.
 • Bekæmpelses af kriminalitet (inklusiv cyper-crime og ulovlig handel), og terror (inklusive cyper-terrorism, trusler mod luftfart og bedre indsigt i de ideologiske og adfærdsmæssige baggrunde for terror). Herudover udvikling af nye kriminaltekniske værktøjer til håndtering af eksplosiver.
 • Forbedring af sikkerheden langs grænserne, herunder de maritime samt forebyggende konflikthåndtering og fredsskabelse i områder uden for EU.
 • Forbedret cyper-sikkerhed, herunder sikker deling af information.   

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ”Secure Societies” hjemmesiden.