Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering APV ved flytning, nyansættelse m.m

APV ved flytning, nyansættelse m.m

På AU afvikles lovpligtig APV hvert tredje år. Som supplement hertil skal der lokalt gennemføres APV ved væsentlig ændringer, fx flytning, nyansættelse og større ændringer på arbejdspladsen. Sådanne supplerende APV’er igangsættes og afholdes af lederen og arbejdsmiljøgruppen, der finder den rette metode til at afholde APV’en. Den supplerende APV kan have mange former og skal skaleres efter, hvor omfangsrig ændringen på arbejdspladsen er.

Ved flytning bør den supplerende APV foretages, når medarbejderne er kommet på plads og har dannet sig et indtryk af de nye omgivelser. Arbejdsmiljøgruppen skal opdatere enhedens handlingsplan på baggrund heraf. Arbejdstilsynet (AT) kan give påbud pga. en manglende revidering af APV’en i forbindelse med en flytning.

Hvornår er en ændring væsentlig?

En væsentlig ændring kan fx være, at et institut flytter til en bygning, som ikke tidligere er blevet anvendt af AU. Her vil der skulle laves en ny kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø.

En ikke-væsentlig ændring kan fx være en kontor-rokade på et institut, hvor medarbejderne flytter til andre lokaler i samme bygning/bygningskompleks. Her vil det ikke være nødvendigt at lave en ny APV. I stedet skal arbejdsmiljøgruppen blot revidere den eksisterende APV.

Hvordan foregår en revidering?

En revidering kan ske ved, at medarbejderne informeres om, at arbejdsmiljøgruppen (eller bygningsservice) skal kontaktes, hvis medarbejderne oplever problemer på deres nye kontor. Arbejdsmiljøgruppen gennemfører herefter eventuelt handleplansarbejde, hvorved den eksisterende APV anses for revideret. De eksisterende problemer/handleplaner skal naturligvis færdiggøres, hvis de stadig er relevante.

Andre eksempler:

Hvis en nyansat medarbejder overtager en eksisterende stilling efter en fratrådt medarbejder – uden ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet udføres på –  vil denne medarbejder være omfattet af en allerede gennemført APV.

Hvis der er tale om en nyoprettet stilling, hvor der er arbejdsopgaver eller forhold i arbejdet, som ikke er kortlagt i den eksisterende APV, så er det lovpligtigt, at APV’en revideres, så de pågældende forhold er dækket.

Hvordan gennemføres en ny APV?

Der er ikke krav til, hvordan arbejdsmiljøforholdene skal kortlægges (arbejdsmiljøproblemers art, alvor og omfang). Kortlægningen kan for eksempel ske ved hjælp af det spørgeskema, der er anvendt i forbindelse med den fælles APV på AU. Skemaet findes på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/. På www.arbejdsmiljoforskning.dk findes knap så omfangsrige spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet kan også kortægges igennem samtale med medarbejderne – enten enkeltvis eller i mindre grupper. Inspirationen til samtalen kan for eksempel tage udgangspunkt i spørgeskemaet eller i relevante APV-tjeklister. Se links i højre kolonne for inspiration.

Enhederne på AU er forskellige, nogle arbejder bedst ud fra tjeklister og skemaer, og andre har det bedre med fællesmøder/dialog. Siden her tilbyder forskellige værktøjer (se højre kolonne), som kan benyttes til supplerende APV.

 

Fysisk APV

Både tjekliste og spørgeskema kan benyttes ved nyansættelse, flytning og større organisatoriske ændringer.

Tjekliste

Tjeklisten kan f.eks. benyttes, hvis arbejdsmiljøgruppen ønsker at gennemføre en individuel rundgang, så de får mulighed for at se de pågældende arbejdssteder og tale med medarbejderne om eventuelle problemer. Tjeklisten kan også benyttes til at få indmelding om eventuelle problemer på et fællesmøde med de berørte medarbejdere i enheden. Denne metode indebærer et mindre tidsforbrug.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er fleksibelt at bruge, da medarbejderne udfylder spørgeskemaet, når det passer bedst. Man er derfor ikke afhængig af, at folk er til stede på et bestemt tidspunkt eller at kunne samle medarbejderne til et fællesmøde.

Psykisk APV

Spørgeguide til dialogmøde i enheden

Spørgeguide til dialogmøde kan bruges ved flytning og større organisatoriske ændringer f.eks. som inspiration ved et fællesmøde med de berørte medarbejdere i enheden. Fordelen ved et dialogmøde er, at medarbejderne allerede på mødet kommer med løsningsforslag/tiltag, som kan skrives ind i enhedens APV-handlingsplan. Derudover kan et møde samlet set være tidsbesparende både for arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne.

Spørgeskema

Spørgeskema kan bruges ved nyansættelse, flytning og større organisatoriske ændringer og er en fleksibel mulighed, da medarbejderen udfylder spørgeskemaet, når det passer bedst. Fordelen ved at benytte spørgeskema er, at det er tidsbespareende ved større grupper og ved medarbejdergrupper, som er svære at samle til et fællesmøde.

Husk at lave klare aftaler vedrørende anonymitet, fortrolighed og tilgang til materialet.

Spørgeskemaet indeholder nogle af de samme spørgsmål som den 3-årige APV.


1401557 / i40