FAQ

Oftest stillede spørgsmål

Adoptanters ret til orlov i forbindelse med adoption

Hvordan ser en standard adoptionsorlov ud?

Svar: En adoptionsorlov vil normalt være opdelt i 3 faser: 

  1. Orlov før forventet modtagelse af barnet (ind- el. udland)
  2. Adoptionsorlov – 14 uger – efter formel modtagelse af barnet
  3. Forældreorlov – fra uge 15 og 32 uger frem.

Hvad er beskæftigelseskravet? 

Med virkning fra den 1. juli 2018 skal lønmodtageren være i beskæftigelse enten dagen ‎før fraværet eller på den første fraværsdag. Derudover skal lønmodtageren have ‎indberettet mindst 160 timer i indkomstregistret inden for de seneste 4 måneder – og i ‎mindst 3 af de seneste 4 kalendermåneder skal lønmodtageren have arbejdet mindst 40 ‎timer pr. måned.

Opgørelsen af beskæftigelseskravet vil fra den 1. januar 2018 blive digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark vil kunne kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.

Før forventet modtagelse af barnet

Hvor meget adoptionsorlov har jeg ret til før forventet modtagelse af barn i Danmark?

Begge adoptanter, der modtager et barn i Danmark, har ret til løn i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem og hvis adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Den dag, hvor barnet bringes til hjemmet, regnes med til perioden før modtagelsen.

Kan adoptionsorlov før modtagelse af barnet forlænges?

De kommunale myndigheder kan i særlige tilfælde vurdere, om der er behov for, at adoptanterne opholder sig for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Orloven kan i disse tilfælde forlænges med op til 1 uges ekstra orlov med løn.

Hvornår meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg går på adoptionsorlov?

Tidspunktet for orloven før forventet modtagelse af barnet, skal meddeles nærmeste leder så tidligt som muligt.

Hvordan meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg går på adoptionsorlov?

Du skal indsende adoptionsskema 1.  

Hvor meget adoptionsorlov har jeg ret til før modtagelse af barn i udlandet?

Begge adoptanter, der modtager et barn i udlandet, har ret til orlov med løn i op til 4 uger før modtagelsen. De 4 uger kan forlænges med op til yderligere 4 uger, hvis modtagelsen af barnet trækker længere ud end de forventede 4 uger og hvis denne forlængelse ikke skyldes adoptanternes forhold.

Hvornår regnes adoptionsorloven fra?

Orloven regnes fra den dag, hvor adoptanterne rejser ud af Danmark for at hente barnet og varer til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov uanset om forældrene rejser til Danmark umiddelbart efter modtagelsen, eller om de bliver i udlandet for en periode herefter.

Efter formel modtagelse af barnet

Hvor meget adoptionsorlov har jeg ret til efter modtagelse af barnet (ind- og udland)?

Dagen efter, at de formelle betingelser for at tage barnet med hjem, starter adoptionsorloven. Tidspunktet for modtagelse af barnet skal dokumenteres over for arbejdsgiver, hvis dette forlanges.

Hvilken dag er den første med orlov, hvis dagen falder i en weekend/helligdag?

Der tages ikke hensyn til om første dag i orloven falder i en weekend/helligdag. 

Hvor meget lønnet adoptionsorlov har jeg ret til?

Som adoptant har du/I ret til lønnet orlov i 14 uger efter modtagelsen af barnet. De 14 ugers orlov kan deles mellem adoptanterne, men kan kun udnyttes af én af forældrene ad gangen.

Efter den nuværende regel kan en af de adopterende forældre holde to ugers sammenhængende orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet.

Med virkning fra den 1. januar 2018 vil en af de adopterende forældre kunne afholde deres orlov i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren. I denne periode kan adoptanterne således holde orlov samtidig. 

Kan vi holde orlov samtidigt?

Ja, den ene adoptant har ret til at fremrykke sin forældreorlov (32 uger) eller dele heraf, så den kan holdes samtidig med, at den anden adoptant holder orlov i de første 14 uger.

Hvordan meddeler jeg arbejdspladsen, at vi holder adoptionsorlov samtidigt?

Du skal indsende adoptionsskema 2.  

Hvor mange forældreorlovs uger kan jeg/vi holde som adoptanter?

Svar: Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Den anden adoptant har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Lønnet/ulønnet forældreorlov?

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Hvem tager kontakten med kommunen angående den ulønnede forældreorlov?

HR søger refusion for den lønnede orlov og giver via Udbetaling Danmark, besked til kommunen, når du overgår til ulønnet orlov.

Hvor meget forældreorlov kan jeg/vi holde som adoptanter?

Som statsansat har den ene adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Såfremt den anden adoptant også er omfattet af statens barselsaftale, har vedkommende i samme periode ret til løn i 7 uger. Hvis adoptanterne ikke er af samme køn, tilkommer retten til de 7 uger den mandlige adoptant. Forlængelsen fra 6 til 7 uger er gældende for børn modtaget den 1. april 2015 eller senere.
Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis den anden forælder ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 (13) uger med fuld løn. Dette gælder uanset om den anden forælder holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven

Kan jeg genoptage arbejdet delvist under forældreorloven?

Ja, du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven.

Kan jeg udstrække forældreorloven?

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.  

Kan jeg udskyde forældreorloven?

Ja, du kan udskyde hele eller dele af forældreorloven Se under Retsbaseret udskudt orlov og Aftalebaseret udskudt orlov. 

Hvad er retsbaseret udskudt orlov?

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudt orlov. 

Hvad er aftalebaseret udskudt orlov?

Du kan efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på Aarhus Universitet.  

Hvordan og hvornår meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg gerne vil afholde udskudt orlov?

Du skal indsende adoptionsskema 3. Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov.  

Kan jeg være på barsel og samtidig deltage i en konference?
Du må gerne arbejde, mens du er på barselsorlov, men det forudsætter, at dine barselsdagpenge bliver sat ned med de timer, du arbejder. Hvis der er tale om en lønnet barselsperiode skal universitetets barselsdagpengerefusion stoppes i den periode, hvor du udfører arbejde.

Kan min ansættelse blive forlænget som følge af barsels- og forældreorlov?
Hvis du er ansat i en videreuddannelsesstilling (ph.d.stipendiater/adjunkter/postdocs) kan du få ansættelsesperioden forlænget svarende til fraværsperiodens længde. Udløber din ansættelsesperiode under barslen, vil du få forlænget din ansættelse svarende til fraværet inden ansættelsesperiodens udløb.

Hvad får jeg i dagpenge, når jeg går på ulønnet orlov?
Barseldagpengene bliver regnet ud efter, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timen. Se www.borger.dk for den nyeste sats.

Kan jeg få barsels dagpenge, hvis jeg er i udlandet?

Du kan få barsels dagpenge i udlandet, hvis du:

  • rejser eller flytter til udlandet under orloven
  • arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og evt. dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få passet mit barn efter endt orlov?

Længden af den samlede barselsorlov skal meddeles universitetet senest 8 uger efter barnets fødsel. Du har derfor ikke krav på en forlængelse af orloven pga. pasningsvanskeligheder. Efter aftale med nærmeste leder kan du evt. afvikle ferie i forlængelse af din barsel.

Ferie

Kan en ansat holde ferie/særlige feriedage under en orlov på fuld tid?

Nej, barselsorlov er en feriehindring. Det betyder, at du som ansat ikke kan holde ferie på orlovsdage. Tilsvarende gælder for særlige feriedage. Afvikling af ferie/særlige feriedage forudsætter derfor, at du efter aftale med nærmeste leder genoptager arbejdet.

Kan jeg holde hovedferie, når jeg både arbejder og holder orlov?

Nej, hovedferie skal normalt holdes i en sammenhængende periode af 3 ugers varighed. Afvikling af ferien forudsætter derfor, at arbejdet aftales genoptaget på fuld tid.

Kan jeg holde restferie, når jeg både arbejder og holder orlov?

Ja, hvis arbejde og orlov er fordelt således, at der over en uge arbejdes hele dage og holdes orlov i hele dage. Restferien placeres da på de hele arbejdsdage.

Kan jeg holde særlige feriedage, når jeg både arbejder og holder orlov?

Ja, særlige feriedage kan holdes i brøkdele af dage. Særlige feriedage vil derfor kunne holdes, uanset om der over en uge arbejdes hele dage og holdes orlov på hele dage, eller der både arbejdes og holdes orlov på de enkelte dage.

Hvilke ansatte har ret til omsorgsdage efter de nye regler?

Alle ansatte med børn op til 7 år, der er blevet ansat inden for barselsaftalens område den 1. oktober 2005 eller senere. I modsætning til tidligere afhænger retten til omsorgsdage efter de nye regler således ikke af, at barnet/børnene er født under ansættelse i staten. Medarbejdere, der var ansat i staten pr. 1. oktober 2005 og siden uafbrudt har været ansat inden for barselsaftalens område, og som har fået børn den 1. oktober 2005 eller senere.

Har jeg som tidsbegrænset ansat den samme ret til omsorgsdage som fastansatte medarbejdere?

Ja, tidsbegrænset ansatte har uanset ansættelsens varighed den samme ret til omsorgsdage som fastansatte ansatte.

Anses en omsorgsdag for holdt, hvis jeg bliver syg på dagen?

En omsorgsdag anses for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse den pågældende dag. Hvis den ansatte bliver syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som holdt. Hvis den ansatte derimod bliver syg, efter at omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen som holdt.

Kan jeg overføre omsorgsdage fra eller til en stilling uden for staten?

Nej, omsorgsdage kan kun overføres, hvis både den gamle og den nye arbejdsgiver er omfattet af statens barselsaftale.

Optjener jeg pension og ferie under barsel?

Ja, du optjener normal pensionsret under lønnet orlov. Du optjener desuden pensionsret i samtlige ulønnede orlovsperioder. Det er uden betydning, om der ydes dagpenge i perioden.

Du optjener ferie og særlige feriedage under: graviditets-, barsel-, fædre-, forældre- og adoptionsorlov samt lønnet orlov til registrerede partnere. Der optjenes også ferie og særlige feriedage under orlov uden løn, hvor der optjenes pensionsret.