CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dit ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt gerne din nærmeste leder. For mere information se Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside.


Generelt

Pålæg om gyldigt coronapas

Fra og med mandag den 29. november 2021 er alle medarbejdere på Aarhus Universitet pålagt at forevise gyldigt coronapas jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. med tilhørende cirkulære på det statslige område. Begrundelse herfor er hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, da covid-19 igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Hvis du er undtaget fra kravet om coronapas af medicinske årsager skal du kunne fremvise dokumentation for dette i form af en erklæring fra borgerservicecenteret i din bopælskommune.

Det er din nærmeste leder, der udfører stikprøvekontrol af coronapas.

Læs mere på AUs generelle coronaside.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været smittet og mit coronapas endnu ikke er grønt?

Hvis du har været smittet med covid-19 vil dit coronapas først være "grønt" 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, kan du efter dialog med din nærmeste leder, genoptage arbejdet selv om dit coronapas endnu ikke er "grønt". 

Kan covid-19 test ske i arbejdstiden?

Hvis det kræves, at du skal testes i forbindelse med dit fremmøde på campus (tjenstlig årsag fx tjenesterejse eller pålæg om coronapas), kan testen som udgangspunkt foregå i din sædvanlige arbejdstid, og tidsforbruget kan ligeledes registreres som sådan.

Hvis du skal testes af andre årsager, skal det ske i din fritid.

Læs mere om test her.

Kan covid-19 vaccination ske i arbejdstiden

Vaccination mod covid-19 skal som udgangspunkt ske udenfor arbejdstiden, se reglerne for lægebesøg.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe (fx kronisk sygdom eller gravid)?

Så skal du være særlig opmærksom på sundhedsmyndighedernes generelle råd om reduktion af smitterisiko, herunder skærpet hygiejne og afstand. Du behøver ikke at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større på arbejdspladsen end i det omgivende samfund.

I særlige tilfælde kan du og din leder aftale omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde på baggrund af en lægeerklæring.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg?

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler - men i denne særlige situation opfordres du til at oplyse, om din sygemelding skyldes smitte med covid-19, da det giver universitetet mulighed for at foretage smitteforebyggende tiltag.

Læs mere i AU’s retningslinjer for håndtering af medarbejdere med symptomer på COVID-19.

Hvad hvis jeg har svært ved at arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis du har udfordringer i forhold til arbejdet, fx hvis du skal passe børn, der er hjemsendt pga. covid-19 smitte, skal du drøfte med din nærmeste personaleleder, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes. I planlægningen af arbejdet kan indgå brug af omsorgsdage, opsparede flextimer, ferie og evt. tjenestefrihed uden løn.

Særlige forhold vedrørende udenlandske medarbejdere, ph.d. studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.  

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt.

De almindelige ferieregler er gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden.

Hvad gælder vedrørende rejser til udlandet?